งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Solubilization and its application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Solubilization and its application"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Solubilization and its application

2 INTRODUCTION McBain and Hutchinson treat solubilization as a distribution phenomenon between two phases: an aqueous phase and a micellar phase. As a first approximation the solubility of organic compounds in the aqueous phase is the same as in pure water. While the micelles are not a true separate phase, it is a convenient fiction.

3 การเลือกใช้สารลดแรงตึงผิวในการละลาย (micellar solubilization)
เทคนิคนี้เป็นการเพิ่มการละลายโดยอาศัยสารลดแรงตึงผิว หรือที่นิยมเรียกว่า surfactants หรือ surface active agent หรือ amphiphile ซึ่งคือโมเลกุลหรือไอออนซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีขั้วหรือส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic) ส่วนที่ไม่มีขั้วหรือส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic)

4 เทคนิคการเพิ่มการละลาย
การใช้สารลดแรงตึงผิว (micellar solubilization) การเพิ่มการละลายโดยการใช้ตัวทำละลายร่วม (cosolvency) การปรับ pH เพื่อให้เกิดการละลายของยาที่เป็นอิเล็คโตรไลท์อ่อนโดยการใช้ระบบบับเฟอร์ การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน (complexation) โดยทั่วไปแล้วการใช้เทคนิคการเพิ่มการละลายโดยใช้ตัวทำละลายร่วม (cosolvency)

5 ชนิดของสารลดแรงตึงผิวที่นิยมใช้
1. สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีประจุลบ (Anionic surfactant) ตัวอย่างที่นิยมใช้ คือ Sodium lauryl sulphate (SLS) 2. สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีประจุบวก (Cationic surfactant) สารลดแรงตึงผิวในกลุ่ม quaternary ammonium และ pyridinium เช่น cetrimide 3. สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (Non ionic surfactant) กลุ่มของ Sorbitan esters เป็น ester ระหว่าง sorbitol และ anhydrides ของ oleic acid หรือที่นิยมเรียกว่า Span

6 การเพิ่มการละลายโดยใช้สารลดแรงตึงผิว (Micellar solubilization)
คือ กระบวนการละลายสารที่ละลายน้ำได้น้อยโดยอาศัยสารลดแรงตึงผิวโดยสารที่ไม่ค่อยละลายน้ำเหล่านี้จะถูกละลายอยู่ในส่วนของโมเลกุลที่ไม่ชอบน้ำของสารลดแรงตึงผิว (สาย hydrocarbon) เกิดการรวมตัวกันเกิดเป็นไมเซลล์ ยาหรือสารที่ถูกละลายเรียกว่า solubilizate ตัวถูกละลาย (solute)

7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด solubilization
ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารลดแรงตึงผิว และตำแหน่งของ solbilizate ในไมเซลล์ ลักษณะโครงสร้างของ solubilizate อิทธิพลของ pH อิเล็กโตรไลด์ (electrolyte)

8 การจัดเรียงตัวของ micelles ในรูปแบบต่างๆ
เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว

9 การเรียงตัวของสารลดแรงตึงผิวและรูปร่างของ micelle1
(A) spherical micelle ในตัวทำละลายที่เป็นน้ำ (B) spherical micelle ในตัวทำละลายที่ไม่ชอบน้ำ (C) laminar micelle เมื่อความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวชนิดมีประจุ (ionic surfactant) สูงขึ้น

10 Applications เพิ่มขีดการละลายของยาในปัจจุบัน
การใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่หลากหลายเพื่อใช้ในการขจัดคราบ การฟื้นฟูสภาพน้ำดาลด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิว การสกัดโลหะทองไอออนด้วยสมบัติจุดเริ่มขุ่นของสารลดแรงตึงผิว

11 ผู้จัดทำ น.ส. พรณ์ทิพย์ รักษาสวัสดิ์ 500510013
น.ส. พรณ์ทิพย์ รักษาสวัสดิ์ น.ส. จักรีรา ปัญญาแก้ว น.ส. จิตรวดี พรมมา น.ส. ณัฐฐา ล้อมรอบ นาย ณัฐพล ยอดเพชร น.ส. ณัฐยาพร รัตนวิจิตร นาย ณัฐวุฒิ ชัยชมภู น.ส. ณีรนุช อินต๊ะแก้ว น.ส. พจนพร ฮวบเจริญ น.ส. พณิตา เหลือล้น น.ส. พรชนก จินะแปง

12


ดาวน์โหลด ppt Solubilization and its application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google