งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Programming for Engineers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Programming for Engineers"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 259201 Computer Programming for Engineers
Week 12 MATLAB กับการสร้างกราฟ

2 องค์ประกอบของกราฟ Plot title Legend Y label Data Symbol Tick Mark
X label Tick-mark label

3 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน plot(x,y) พลอตกราฟของ coordinate (x,y)
ฟังก์ชัน title(‘text’)  กำหนดชื่อ กราฟ ฟังก์ชัน xlabel(‘text)  กำหนดป้าย ชื่อแกน x ฟังก์ชัน ylabel(‘text’)  กำหนดชื่อ ป้ายชื่อแกน y

4 การพลอตกราฟ Example >> x =[0:0.1:52];
>> y = 0.4*sqrt(1.8*x); >> plot(x,y) >> xlabel(‘Distance (km)’); >> ylabel(‘Height (km)’); >> title(‘Missile Height as a Function of Downrange Distance’);

5 การพลอตกราฟ สี รูปแบบเส้นกราฟ สัญลักษณ์ k b c g m r w y ดำ น้ำเงิน
ไซแอน เขียว ม่วงแดง แดง ขาว เหลือง - : -- -. เส้นทึบ สันประชนิดจุด เส้นประชนิดขีด เส้นประชนิดขีด และจุด . O X + * s d v ^ < > P H จุด วงกลม กากบาท บวก ดอกจัน สี่เหลี่ยม ข้าวหลามตัด สามเหลี่ยมชี้ลง สามเลี่ยมชี้ขึ้น สามเลี่ยมชี้ซ้าย สามเลี่ยมชี้ขวา ดาวห้าแฉก ดาวหกแฉก สี รูปแบบเส้นกราฟ สัญลักษณ์

6 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน grid แสดงเส้นตาราง
grid on (แสดง), grid off (ไม่แสดง) ฟังก์ชัน axis  กำหนดช่วงของการแสดงผลของ แกนต่างๆ axis([xmin xmax ymin ymax]) axis square  กำหนดรูปสี่เหลี่ยม axis equal  กำหนด scale เท่ากันทั้งสองแกน

7 การพลอตกราฟ axis([0 52 0 5]): ค่าต่ำสุด และสูงสุดทางแกน x คือ 0 และ 52
grid on axis([ ]): ค่าต่ำสุด และสูงสุดทางแกน x คือ 0 และ 52 ค่าต่ำสุด และสูงสุดทางแกน y คือ 0 และ 5

8 การพลอตกราฟ เมื่อมีการสั่งพลอตกราฟใหม่ รูปกราฟเดิมจะถูกลบทิ้งและแทนที่ด้วยรูปกราฟใหม่ หากต้องการพลอตรูปใหม่ซ้อนทับโดยรูปกราฟเดิมไม่หายไป >> hold on ยกเลิกคำสั่ง hold >> hold off

9 การพลอตกราฟ เส้นกราฟ 2 เส้นบนกราฟเดียวกัน plot(x,y,u,v) คู่ x-y
>> y = sinh(x); >> z = tanh(x); >> plot(x,y,x,z,‘--’) >> xlabel(‘x’) >> ylabel(‘Hyperbolic Sine…and Hyperbolic Tangent’) หรือใช้ฟังก์ชัน hold on (ค้างไว้) >>plot(x,y) >>hold on >>plot(x,z,’-’) คู่ x-y คู่ x-z

10 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน legend ข้อความอธิบายความหมายของ สันกราฟ
>>legend(‘sinh(x)’, ’tanh(x)’) legend

11 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน gtext ฟังก์ชัน text
>>gtext(‘test’) % เมื่อกด enter จะมีเครื่องหมาย % กากบาทปรากฏบนรูป % ให้คลิก mouse ที่ตำแน่งที่ต้องการ % ให้ข้อความ test ปรากฏ ฟังก์ชัน text >>text(x,y,’test’)%x คือค่า coordinate ในแกน x % และ y คือค่า coordinate ใน % แกน y ที่ต้องการให้ข้อความ % test ปรากฏ x และ y อาจเป็น % vector ก็ได้

12 การพลอตกราฟ การแสดงกราฟย่อย (ฟังก์ชัน subplot) 6 5 4 3 2 1
subplot(m,n,p) %m แถว n column รูปที่ p 6 5 4 3 2 1 มี 6 กราฟ โดยเรียงเป็น 3 แถว 2 column จะนับรูปจากซ้ายไป ขวาบนลงล่างดังต้วเลขในตาราง

13 การพลอตกราฟ รูปที่ 1 รูปที่ 2 >> x = [0:.01:5];
>> y = exp(-1.2*x).* sin(10*x+5); >> subplot(1,2,1) >> plot(x,y), xlabel(‘x’), ylabel(‘y’) >> axis([0 5 –1 1]) >> x = [-6:.01:6]; >> y = abs(x.^3-100); >> subplot(1,2,2) >> axis([ ]) รูปที่ 1 รูปที่ 2

14 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน fplot ค่าพิกัดเก็บไว้ใน อาเรย์ x และ y
fplot(‘func’,[xmin xmax ymin ymax]) >>[x,y]=fplot(‘cos(tan(x))–tan(sin(x))’,[1 2]) ค่าพิกัดเก็บไว้ใน อาเรย์ x และ y

15 เปรียบเทียบ fplot กับ plot
>> y = ‘cos(tan(x)) - tan(sin(x))’; >> fplot(y,[1,2]) >> x = [1:0.01:2]; >> y = cos(tan(x)) - tan(sin(x)); >> plot(x,y)

16 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน polyval 3x5+2x4-100x3+2x2-7x+90
>> plot(x,polyval(p,x)) >> xlabel(‘x’), ylabel(‘y’)

17 ตัวอย่างการพลอตกราฟ ให้พลอตกราฟอุณหภูมิ ระหว่าง อุณหภูมิเซลเซียส (แกน x) กับฟาเรน- ไฮต์ (แกน y) ในช่วงอุณหภูมิเซลเซียสตั้งแต่ -50 ถึง 100 องศาเซลเซียส Input ?? อุณหภูมิเซลเซียส (TC) กำหนดค่า TC ในช่วง -50 ถึง 100 Output ?? อุณหภูมิฟาเรนไฮต์ (TF) และกราฟ Algorithm ?? TF = (9/5)TC + 32

18 ตัวอย่างการพลอตกราฟ TC = [-50:5:100]; TF = (9/5)*TC + 32;
plot(TC,TF,'*') grid; xlabel('Temperature (Celsius)'); ylabel('Temperature (Fahrenheit)'); title('Fahrenheit versus Celsius Temperature Conversion');

19 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน set สำหรับการกำหนด tick mark
>>set(gca, ’Xtick’, [xmin:dx:xmax], ‘Ytick’, [ymin:dy:ymax]) %ให้ค่าประจำแกน x ต่ำสุดที่ xmin และสูงสุดที่ xmax โดยที่มี ระยะห่างเป็น dx และ ให้ค่าประจำแกน y ต่ำสุดที่ ymin และสูงสุด ที่ ymax โดยที่มีระยะห่างเป็น dy >>set(gca, ’Xtick’, [0:0.2:2], ’Ytick’, [0:0.1:1]) %สามารถ set label ของ Tick mark ทางแกน x ให้เป็นชื่อเดือน ได้ >>set(gca,’Xticklabel’,[‘Jan’; ’Feb’; ’Mar’; ’Apr’; ’May’; ’Jun’]) >>set(gca,’Xtick’,[1:6])

20 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน set สำหรับการกำหนด tick mark
การกำหนด tick mark เป็นข้อความ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง set เช่นกัน >>set(gca,’Xticklabel’,[‘Jan’; ’Feb’; ’Mar’; ’Apr’; ’May’; ’Jun’]) %สามารถ set label ของ Tick mark ทางแกน x ให้เป็นชื่อเดือนได้

21 การพลอตกราฟ: กราฟรูปแบบอื่นๆ
ฟังก์ชัน stem, stairs, bar >>x=[1:6]; >>y=[ ]; >>stem(x,y) >>stairs(x,y) >>bar(x,y)

22 การพลอตกราฟ ฟังก์ชัน hist(x,n) ใช้สร้างกราฟฮีสโตแกรมของตัวแปร x โดยต้องการแบ่งช่วงข้อมูลออกเป็น n ช่วง ใช้ plot histogram ความถี่ของข้อมูล เช่น น.ศ. 20 คน สอบได้คะแนนต่างๆ กัน (คะแนนเต็ม 10) ต้องการแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ช่วง อยากทราบจำนวนน.ศ.สอบได้คะแนน สามารถใช้ histogram สร้างกราฟได้

23 การพลอตกราฟ >> score=[2 9 4 5 4 2 9 5 6 2 8 7 2 3 9 1 6 3 4 6];
>> hist(score,5)


ดาวน์โหลด ppt Computer Programming for Engineers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google