งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) หน่วยและปริมาณทางไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) หน่วยและปริมาณทางไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) หน่วยและปริมาณทางไฟฟ้า
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) หน่วยและปริมาณทางไฟฟ้า กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจการไหลของกระแสอิเล็กตรอน และกระแสไฟฟ้า
เข้าใจความสัมพันธ์ของกระแส ประจุไฟฟ้าและ เวลา เข้าใจความสัมพันธ์ของแรงดัน ประจุไฟฟ้าและ เวลา

3 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการการกำเนิดแรงดันไฟฟ้า
เข้าใจความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และค่าความต้านทาน สามารถคำนวณค่าความต้านทานของวัตถุได้ เข้าใจวิธีการแปลงหน่วยของปริมาณทางไฟฟ้า

4 หน่วยของประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า(Charge, Q) มีหน่วยเป็น คูลอมบ์(Coulomb, C) ประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์มี 6.25 x 1018 อิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน = x C

5 กระแสไฟฟ้าและการไหลของกระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า หมายถึง การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน อิสระไปในทิศทางเดียวกัน ต่อระยะ เวลาที่กำหนด (I)

6 กระแสไฟฟ้าและการไหลของกระแสไฟฟ้า
- การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระไปในทิศทาง เดียวกันจากขั้วลบไปยังขั้วบวกคือการไหลของกระแสไฟฟ้า

7 กระแสไฟฟ้าและการไหลของกระแสไฟฟ้า

8 หน่วยของกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ หมายถึง ประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่งภายในระยะเวลา 1 วินาที

9 แรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า หมายถึง พลังงานที่ผลักดันให้ กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไฟฟ้าได้ ความต่างศักย์ไฟฟ้า หมายถึงความแตกต่างระหว่าง แรงดันไฟฟ้าที่จุด 2 จุดใน วงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าเสมอ

10 แรงดันไฟฟ้า

11 แรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 1 โวลต์ หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่ทำให้ ประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เกิดพลังงาน 1 จูล

12 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า
หมายถึง ตัวสร้างให้เกิดแรงดันไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

13 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า
- หลักการทางเคมี

14 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า
- หลักการทางความร้อน

15 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า
- พลังงานแสงอาทิตย์

16 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า
- กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (กฟผ.)

17 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า
- หลักการของสนามแม่เหล็ก ทิศทาง ความหนาแน่น

18 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า
- หลักการของสนามแม่เหล็ก ความเร็ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

19 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า
- หลักการแรงกด

20 ตัวต้านทานและค่าความต้านทาน
ตัวต้านทาน หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางหรือต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าจะมีค่าความต้านทานน้อย ทำให้กระแสไหลผ่านได้ดี แต่ฉนวนจะมีค่าความต้านทานมาก ทำให้กระแสไม่สามารถไหลผ่านฉนวนได้

21 ตัวต้านทานและค่าความต้านทาน
ค่าความต้านทาน (R) จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 อย่างด้วยกัน ค่าพิกัดความต้านทาน() ค่าความยาวของวัตถุ (l) ค่าพื้นที่หน้าตัดของวัตถุ (a)

22 ตัวต้านทานและค่าความต้านทาน
ค่าพิกัดความต้านทาน(Resistivity, [-m])

23 ตัวต้านทานและค่าความต้านทาน
- ค่าความยาวและพื้นที่หน้าตัดของวัตถุ

24 กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า หมายถึง การทำงาน(W) อย่างใดอย่าง หนึ่งได้ตามเวลาที่กำหนด(t) ซึ่ง สามารถเขียนเป็นสมการได้เป็น

25 กำลังของฐาน 10

26 หน่วยมาตรฐาน SI


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) หน่วยและปริมาณทางไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google