งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031 หลักการการวิจัยการ จัดการความรู้ (Principles of Knowledge Management Research) KM704 1 Assignment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031 หลักการการวิจัยการ จัดการความรู้ (Principles of Knowledge Management Research) KM704 1 Assignment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031 หลักการการวิจัยการ จัดการความรู้ (Principles of Knowledge Management Research) KM704 1 Assignment

2 CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031 การพัฒนาระบบสารสนเทศ คลัง ความรู้ชุมชน เพื่อการจัดการความรู้ สำหรับการ ช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำ ท่วมหลังน้ำลด จังหวัดเชียงใหม่

3 สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ - การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และ สถานการณ์น้ำท่วม - จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับความ เสียหาย - การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังน้ำลด - การจัดการความรู้ - คลังความรู้ชุมชน - ความต้องการจะพัฒนาระบบสารเทศ CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

4 โจทย์วิจัย - ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ คลังความรู้ ชุมชน ที่มีปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดการความรู้ที่จะช่วยเหลือสำหรับฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังน้ำลด ซึ่งทั่วไปมีแต่ความรู้ที่สำหรับแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า ยังไม่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ได้ CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

5 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อรวบรวมการจัดการองค์ความรู้สำคัญที่เกี่ยวข้อง สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังน้ำลด จากแหล่งต่างๆ ตาม กระบวนการการจัดการความรู้ 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ คลังความรู้ชุมชน แก่ สาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ 3. เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังน้ำลด จากผู้เชี่ยวชาญ CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทำให้ได้สื่อสารสนเทศการจัดการความรู้ สำหรับการ ช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัย น้ำท่วม หลังน้ำลด ที่เหมาะสม 2. มีแหล่งข้อมูลความรู้ สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด แก่ประชาชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3. มีระบบการเก็บรักษาองค์ความรู้เดิม แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ใหม่ๆ และเพิ่มพูนองค์ ความรู้ใหม่ๆ ในลักษณะของการร่วมมือทางวิชาการ จาก นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีความรู้ ในความรู้ สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด 4. สามารถนำแนวคิดและขั้นตอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการ วางแผนและกำหนดแนวทาง ปฏิบัติการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คลังความรู้ ชุมชน เพื่อการจัดการความรู้ ในเรื่องอื่นๆ ต่อไป CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

8 CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031


ดาวน์โหลด ppt CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031 หลักการการวิจัยการ จัดการความรู้ (Principles of Knowledge Management Research) KM704 1 Assignment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google