งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM 743 Session 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM 743 Session 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM 743 Session 2
ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล Asst.Prof. Dr.Pitipong Yodmongkol วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University

2 EVOLUTION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL

3 IC Perspective New Economy :
80% is based on intangible (Service Industry)

4 Intellectual capital Knowledge-based firm: the firm-specific knowledge has become the most important source of sustainable competitive advantage Different theories on competitive advantage Industry-based view Resources-base view Knowledge-base view

5 1. Industry-based view Michael E Porter 1980
Outside forces usually affect all firms in the industry สิ่งแวดล้อมภายนอกจะส่งผลกระทบต่อการสร้างยุทธศาสตร์การแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรม An organization must create strategies to gain competitive advantage องค์กรจะต้องสร้างยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

6 การแข่งขันของอุตสาหกรรม
Five Forces การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ อำนาจการต่อรองของผู้ผลิต อำนาจการต่อรองของผู้บริโภค การแข่งขันของอุตสาหกรรม การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน

7 การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants)
ขนาดของธุรกิจ (Economic of scale) ความแตกต่างของสินค้า (Product differentiation) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) ความจำเป็นด้านต้นทุน (Capital requirements) การเข้าถึงการกระจายสินค้า (Access to distribution) วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม (Industry life cycle) ความได้เปรียบด้านการเรียนรู้ (Learning curve advantages ) การคาดการณ์การตอบโต้จากฝ่ายตรงกันข้าม (Expected retaliation) นโยบายของรัฐ (Government policies) การทำกำไรในอุตสาหกรรม (Industry profitability) “the easier to get into the industry, the more competitors you get”

8 อำนาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers)
การกระจุกตัวของผู้ซื้อ/ของผู้ขาย (Buyer concentration to firm concentration ratio) จำนวนการซื้อ (Volume of buying) ต้นทุนการเปลี่ยน (Switching costs) ผู้ซื้อมีข้อมูล (Buyer information availability) ความสามารถในการเข้าไปซื้อหรือเป็นเจ้าของในห้วงโซ่อุตสาหกรรม (Ability to backward integrate) ผู้ซื้ออ่อนไหวต่อราคา (Buyer price sensitivity) มีตัวเลือก (Choice of selection) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) For buyers: more choices, more power to bargain

9 อำนาจการต่อรองของผู้ผลิตวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
จำนวนผู้ผลิตวัตถุดิบ (Number of suppliers) การรวมตัวกันของผู้จัดส่ง (Suppliers integration) ผู้ผลิตวัตถุดิบสร้างความแตกต่าง (Degree of differentiation of inputs) วัตถุดิบที่มีของทดแทนได้หรือไม่ (Substitute inputs) การเข้าไปเป็นผู้ผลิตสินค้าปลายทาง (Forward Integration) ต้นทุนวัตถุดิบเมื่อเทียบกับราคาขาย (Cost of inputs relative to selling price of the product ) จำนวนและปริมาณที่ต้องการจากผู้จัดส่ง (Volume to supplier ) For Suppliers: less choices, more power to bargain

10 การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute products)
ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทน (Switching cost) ระดับราคาสินค้าทดแทน (Relative Price of substitute products) คุณภาพสินค้าทดแทน (Relative quality of substitute) Less substitutions is better

11 สภาพการณ์ของการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Rivalry among exist firms)
จำนวนคู่แข่งขัน (Number of competitors) ความแตกต่างของสินค้า (Relative size of competitors) การเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry growth rate) การผลิตส่วนเกิน (Product exceed) การมีอุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรม (Barriers to exit) ขนาดของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Relative size of competitors) การคาดการณ์การตอบโต้จากผู้นำตลาด (Expected retaliation from the market leader)

12 การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants)
Which one that you prefer ขนาดของธุรกิจ (Economic of scale) Big Small ความแตกต่างของสินค้า (Product differentiation) Very different Not different ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) High Low ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) ความจำเป็นด้านต้นทุน (Capital requirements) การเข้าถึงการกระจายสินค้า (Access to distribution) Strong Weak วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม (Industry life cycle) Long Short ความต้องการเรียนรู้ (Learning curve advantages ) การคาดการณ์การตอบโต้จากฝ่ายตรงกันข้าม (Expected retaliation) นโยบายของรัฐ (Government policies) Protect Free การทำกำไรในอุตสาหกรรม (Industry profitability)

13 อำนาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers)
Which one that you prefer การกระจุกตัวของผู้ซื้อ/ของผู้ขาย (Buyer concentration to firm concentration ratio) Big Small จำนวนการซื้อ (Volume of buying) High Low ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) ผู้ซื้อมีข้อมูล (Buyer information availability) การเข้าไปเป็นเจ้าของในห้วงโซ่อุตสาหกรรม (Backward integrate) Strong Weak ผู้ซื้ออ่อนไหวต่อราคา (Buyer price sensitivity) มีตัวเลือก (Choice of selection)

14 อำนาจการต่อรองของผู้ผลิตวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
Which one that you prefer จำนวนผู้ผลิตวัตถุดิบ (Number of suppliers) Big Small การรวมตัวกันของผู้จัดส่ง (Suppliers integration) High Low ผู้ผลิตวัตถุดิบสร้างความแตกต่าง (Degree of differentiation of inputs) Very Non ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) วัตถุดิบที่มีของทดแทนได้หรือไม่ (Substitute inputs) การเข้าไปเป็นผู้ผลิตสินค้าปลายทาง (Forward Integration) Strong Weak ต้นทุนวัตถุดิบเมื่อเทียบกับราคาขาย (Cost of inputs relative to selling price of the product ) จำนวนและปริมาณที่ต้องการจากผู้จัดส่ง (Volume to supplier )

15 การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute products)
Which one that you prefer ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทน (Switching cost) Big Small ระดับราคาสินค้าทดแทน (Relative Price of substitute products) High Low คุณภาพสินค้าทดแทน (Relative quality of substitute) Very Non

16 สภาพการณ์ของการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Rivalry among exist firms)
Which one that you prefer จำนวนคู่แข่งขัน (Number of competitors) Big Small การเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry growth rate) Very Non การผลิตส่วนเกิน (Product differentiation) High Low การมีอุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรม (Barriers to exit) ขนาดของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Relative size of competitors) Same Big-Small การคาดการณ์การตอบโต้จากผู้นำตลาด (Expected retaliation from the market leader)

17 Next week Assignment 3 groups Go to Tesco Lotus Go to Rimping
Go to Daiso วิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งที่พบ


ดาวน์โหลด ppt ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM 743 Session 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google