งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
College of Arts Media and Technology Assignment 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการความรู้ (Applications of Information and Communication Technology in Knowledge Management) KM703 ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

2 College of Arts Media and Technology
Experienced Community of Practice and Knowledge Transfer in a Science/Technology Company ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

3 ที่มา หลักการและเหตุผลของเอกสาร
College of Arts Media and Technology ที่มา หลักการและเหตุผลของเอกสาร สำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและจัดการความรู้ภายในองค์กร องค์กรจึงมุ่งมั่นที่จะค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการ ในการถ่ายทอดความรู้จากบริษัทไปยังบุคคล และเพื่อบูรณาการความรู้ ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละบุคคล เข้าไปเก็บไว้ในคลังความรู้ของบริษัท เพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นของวิธีการใช้ประโยชน์จากความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำไปสู่​​การวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการถ่ายทอดความรู้เฉพาะทางภายในบริษัทและทีมงาน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญในรูปแบบของ CoP ชุมชนนักปฏิบัติ ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

4 วัตถุประสงค์ของการศึกษาของเอกสาร
College of Arts Media and Technology วัตถุประสงค์ของการศึกษาของเอกสาร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติขององค์กร และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการพัฒนาและการสนับสนุน จากประสบการณ์ของชุมชนนักปฏิบัติ ในระดับและประเภทของชุมชน ที่มีประสบการณ์เทคนิคด้านการบริหารจัดการงบประมาณ(TARs) ที่อยู่ในสมาชิกนิตยสารจัดอันดับ Forture 500 ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

5 ประโยชน์ที่ได้รับของการศึกษาของเอกสาร
College of Arts Media and Technology ประโยชน์ที่ได้รับของการศึกษาของเอกสาร 1.ผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันในแต่ละระดับ และประเภท เพื่อนำมาสังเคราะห์ประยุกต์ใช้เป็นข้อสนับสนุน ในการจัดการความรู้ขององค์กร ในรูปแบบตารางความสัมพันธ์ Table 1. Means, standard deviations, and alphas for eCoP Table 2. eCoP variable correlation table Table 3. Structural equations results 2.องค์กรสามารถวางแผนการดำเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและเครื่องมือเทคโนโลยี ขึ้นอยู่กับแง่มุมของชุมชนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

6 ประโยชน์ที่ได้รับของการศึกษาของเอกสาร
College of Arts Media and Technology ประโยชน์ที่ได้รับของการศึกษาของเอกสาร 3. ขอบเขตของปัญหาหรือผลกระทบ สามารถนำมาใช้เพื่อศึกษาต่อยอดงานวิจัยในการพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กรต่อไปได้ ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

7 วิธีดำเนินการ (KM Tools) ของเอกสาร
College of Arts Media and Technology วิธีดำเนินการ (KM Tools) ของเอกสาร KM Tools CoP (Community of Practice-CoP) รูปแบบ Model 1. Shared Vocabulary 2. Learning from each other 3. Open Communication 4. Remembering Previous Lessons วิธีการ Methods 1. แบบสอบถาม ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

8 วิธีดำเนินการ (KM Tools) ของเอกสาร
College of Arts Media and Technology วิธีดำเนินการ (KM Tools) ของเอกสาร KM Tools CoP (Community of Practice-CoP) มาตรการ Measures 1. eCop 2. Tacit Knowledge 3. Technology Tool Use 4. Archival measures ขั้นตอน Procedure ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

9 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ของนักศึกษา
College of Arts Media and Technology สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ของนักศึกษา บทความวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาประสบการณ์ของชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อนำมาใช้พัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กร โดยสามารถนำ CoP (Community of Practice) ซึ่งเป็น 1 ใน เครื่องมือของการจัดการความรู้ (KM Tools) สำหรับการดึงความรู้ประเภท Tacit Knowledge หรือ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายใน และเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ การทำงานซึ่งกันและกัน เป็นการสื่อสารสองทาง เป็นการบอกเล่าแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จ ประสบการณ์ วิธีการทำงานของผู้ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน นำใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

10 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ของนักศึกษา
College of Arts Media and Technology สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ของนักศึกษา ดังนั้น การทำ CoP ควรเป็น CoP ที่ยั่งยืนและให้ผลถาวร ควรทำให้เป็นวิถีชีวิตการทำงานตามปกติอย่างหนึ่ง หรือกลายเป็นวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรที่ทุกคนได้ถือปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรนั้นเข้าถึงแก่นแท้หรือจิตวิญญาณที่แท้จริงของการจัดการความรู้ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในทางการแข่งขันขององค์กรได้ ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

11 College of Arts Media and Technology
อ้างอิง Experienced Community of Practice and Knowledge Transfer in a Science/Technology Company David Cadiz Santa Clara University Terri L. Griffith Santa Clara University John E. Sawyer University of Delaware ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส


ดาวน์โหลด ppt การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google