งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ และ อ.พีรพนธ์ อนุสารสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ และ อ.พีรพนธ์ อนุสารสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนวิชา 252311 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields and Waves)
อ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ และ อ.พีรพนธ์ อนุสารสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ข้อมูลทั่ว ๆ ไป วันและเวลาเรียน จันทร์, พฤหัสบดี 13:00 – 14:30
จันทร์, พฤหัสบดี 13:00 – 14:30 อ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ - ห้องวิจัยการออกแบบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CANDLE) โทร ต่อ 122 - - Web Page : - FB : Eagle CANDLE

3 ข้อมูลทั่ว ๆ ไป อ. พีรพนธ์ อนุสารสุนทร - ห้องพักอาจารย์ชั้น 4 EE16-404
โทร ต่อ 404 -

4 วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 08:00 - 11:00 น.
การประเมินผล (อ.กสิณ) เข้าชั้นเรียน 0% (เช็คชื่อทุกคาบ) คะแนนจดย่อ 5% คะแนนการบ้าน 15% สอบกลางภาค % วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 08: :00 น. ที่ห้อง EE16-211

5 การประเมินผล (อ.พีรพนธ์)
เข้าชั้นเรียน 0% (เช็คชื่อทุกคาบ) สอบปลายภาค 50% วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 เวลา 08: :00 น. ที่ห้อง EE16-211

6 ข้อตกลงระหว่างการเรียนการสอน
เข้าชั้นเรียนสายกว่า 10 นาทีถือว่าขาดเรียนในคาบนั้น การแต่งกายเข้าชั้นเรียน ให้อยู่ในชุดสุภาพ พยายามไม่ลุกเข้าออกห้องเรียนระหว่างอาจารย์สอน ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทระหว่างอยู่ในชั้นเรียน - ครั้งแรก ตักเตือน - ครั้งที่สอง หยุดสอนในคาบนั้น - ครั้งที่สาม ตัดคะแนนเข้าชั้นเรียนและหยุดสอน

7 หนังสืออ้างอิง William H. Hayt, JR., “Engineering Electromagnetic”, 5th Edition, McGraw-Hill, 1989. Constantine A. Balanis, "Advance Engineering Electromagnetic", John Wiley, 1989. John D. Kraus, “Electromagnetics”, 4th Internation Edition, McGraw-Hill, 1992. Fawwaz Ulaby, "Fundamentals of Applied Electromagnetics", Prentice Hall, 2001.


ดาวน์โหลด ppt อ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ และ อ.พีรพนธ์ อนุสารสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google