งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง
ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

2 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่สำคัญ 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control ) 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

3 ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้เกิดความเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาค 3. ทำให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง

4 ประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ
1. การร่วมกันวางแผน (Planning) 2. การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 3. การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 4. การร่วมกันปรับปรุง (Action)

5 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
วงจร PDCA ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

6

7 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

8 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การศึกษาของวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ปกครอง นักศึกษา และสาธารณะชน มั่นใจว่านักศึกษามีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

9 วิสัยทัศน์ (Vision) C-TECH พ.ศ. 2555 - 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

10 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อัตลักษณ์ นักประดิษฐ์ มีจิตสาธารณะ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

11 สถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เอกลักษณ์ สถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

12 ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรมนำชุมชน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ปรัชญา ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรมนำชุมชน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google