งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด โรงพยาบาลพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด โรงพยาบาลพัทลุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด โรงพยาบาลพัทลุง

2 โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลทั่วไป 385 เตียง ระดับทุติยภูมิ ขั้น 2.3
รพท.พัทลุง โรงพยาบาลทั่วไป 385 เตียง ระดับทุติยภูมิ ขั้น 2.3 รับส่งต่อจาก รพช. ในจังหวัดพัทลุง และ รพช.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

3 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพัทลุง

4 ปิรามิดประชากรเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพัทลุง
75+ 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-09 0-04 ชาย หญิง 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ประชากรทั้งหมด 145,059 คน ชาย 69,715 คน และหญิง 75,344 คน ประชากร UC 104,799 คน = 77.23% ร้อยละ ร้อยละ ที่มา : งานเวชระเบียน รพ.พัทลุง

5 จำนวนประชากร CUP รพ.พัทลุงปี 2548 - 2551

6 ร้อยละของประชากร CUP รพ.พัทลุงจำแนกตามสิทธิ
ปี

7 โครงสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพัทลุง
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย รพ.พัทลุง คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ คปสอ.เมือง คปสอ.ศรีนครินทร์ คณะกรรมการ ศูนย์สุขภาพชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์สุขภาพชุมชน คณะกรรมการ พัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง PCU บ้านนา PCU นาท่อม ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.พัทลุง PCU ลำกะ PCU บ้านไพ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพัทลุง PCU ปากสระ PCU บ้านสวน

8 PCU เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพัทลุง
อำเภอเมือง ศูนย์แพทย์ ชุมชนรพ.พัทลุง PCU นาท่อม PCU บ้านไพ PCU ปากสระ PCU บ้านสวน ศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลเมือง พัทลุง สอ.ทุ่งยาว สอ.นาโหนด สอ.ท่าสำเภาใต้ สอ.ลำปำ สอ.หูแร่ สอ.โตระ สอ.ปรางหมู่ สอ.ปากประ สอ.บ้านลำ สอ.ทุ่งลาน สอ.มะกอกใต้ สอ.ควนมะพร้าว สอ.โคกชะงาย สอ.น้ำเลือด สอ.อ้ายน้อย สอ.ควนถบ สอ.หัวถนน สอ.ต้นไทร สอ.เขาแดง สอ.ปลวกร้อน

9 PCU เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพัทลุง
อำเภอศรีนครินทร์ PCU บ้านนา PCU ลำกะ สอ.ลำสินธุ์ สอ.บ้านขัน สอ.ลำใน สอ.โหล๊ะขนุน

10 จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการเฉลี่ย/วัน ปี 2548-2551
ที่มา : งานเวชระเบียน รพ.พัทลุง

11 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี 2551 (ตค.50 - พค.51)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี 2551 (ตค.50 - พค.51) โรค ครั้ง HT DM URI Dyspepsia Pharyngitis Diarrhea Asthma L.B.P Caries of dentin Dizziness 22,850 12,588 6,482 3,778 3,480 3,093 2,871 2,688 2,649 2,510 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกของรพ.พัทลุง ก็ยังเป็นโรครื้อรัง ที่มา : งานเวชระเบียน รพ.พัทลุง

12 ร้อยละของผู้ป่วย HT, DM และ URI แยกตามภูมิลำเนา ต.ค.50-มิ.ย.51
ที่มา : งานเวชระเบียน รพ.พัทลุง

13 จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ย/วันของ PCU และ สอ.เครือข่าย
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ศูนย์แพทย์ชุมชน 43 39 41 52 ศูนย์ฯเทศบาล 11 12 8 PCU นาท่อม 85 119 111 131 PCU ปากสระ 61 87 90 108 PCU บ้านไพ 92 118 125 PCU บ้านสวน 94 117 124 PCU บ้านนา 107 100 109 PCU ลำกะ 48 50 53 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกของรพ.พัทลุง ก็ยังเป็นโรครื้อรัง ที่มา : งานเวชระเบียน รพ.พัทลุง

14 โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด โรงพยาบาลพัทลุง

15 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างเหมาะสมในแต่ละระดับ อย่างสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาวะสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อที่ชัดเจน ระหว่างเครือข่ายบริการ ปฐมภูมิและ รพ.พัทลุง เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการสุขภาพ อย่างเหมาะสม

16 Emergency care and home health care
โรงพยาบาลพัทลุง OPD รับส่งต่อและให้คำปรึกษา IPD Emergency care and home health care CMU 1 CMU 2 PCU บ้านสวน PCU ปากสระ PCU ศูนย์ฯเทศบาล PCU บ้านไพ PCU นาท่อม PCU บ้านนา PCU ลำกะ ประชาชน

17 โครงสร้างการดำเนินงาน
ประกอบด้วย.. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสจ.พัทลุง สสอ.เมือง สสอ.ศรีนครินทร์ รพ.พัทลุง อปท. เช่น อบจ.พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคณะกรรมการที่มีอยู่แล้ว

18 แผนการพัฒนา พัฒนาระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง
จัดตั้งและพัฒนา CMU / PCU กระจายผู้รับบริการ พัฒนาและจัดระบบคิวและระบบนัด พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบข้อมูล เชื่อมต่อและ share ข้อมูลร่วมกันในเครือข่าย พัฒนาและจัดระบบส่งต่อ-ส่งกลับ สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่น สนับสนุนการมีส่วนร่วม อปท. และชุมชน

19 ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ศักยภาพและความครอบคลุมของ CMU / PCU ประสิทธิภาพของระบบบริการ การจัดการระบบข้อมูล การยอมรับของประชาชนและความร่วมมือของ ชุมชน /อปท.

20


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด โรงพยาบาลพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google