งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี.ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี รูป ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ นางเตือนใจ ภาคภูมิ อี๊ด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1 ดร.สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ ภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 2 นายชาญศักดิ์ เทพมาลี ชาญ ศูนย์อนามัยที่ 3 นางสาวพรพิมล รัตนตรัยดำรง จุ๋ม บรรณารักษ์ นายวีระพงษ์ ก๋องบุญ อ๋อ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

2 ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี.ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี รูป ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ นายเมธี ชุ่มศิริ เม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 4 นางสุภาภรณ์ หลักรอด แว่น นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 4 นางรุ่งนภา สนิทรัมย์ รุ่ง ศูนย์อนามัยที่ 5 นางจีรภา ผ่องแผ้ว การ์ตูน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน นายพิพัฒน์ ฟูศรีนวล น้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6

3 ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี.ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี รูป ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ นางนันทิราพร แถวไธสง แอ๋น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6 นางสุพิศ สมพิทักษ์ พิค นักทรัพยากรบุคคล นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ แหม่ม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 นางทิพยรัตน์ พละพันธ์ ปุ๊ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางกัญญนัท  สีสันต์  มุ้ย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

4 ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี.ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี รูป ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ นายศตวรรษ ศรีพรหม จักร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 นส. เยาวลักษณ์ แสนทวีสุข เปิ้ล นางสาวลัดดา  ใบดำ น้อง นักประชาสัมพันธ์   นางอัญชลี มูลจัด อัญ บรรณารักษ์ นางสาวดาวตา  กุลสิงห์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส1

5 ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี.ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี รูป ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ น.ส.มาลินี นิยมเสริม อู๊ด นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 8 นางกัญญารัตน์ คงประกอบ เจี๊ยบ นักประชาสัมพันธ์ น.ส.ขวัญตระกูล บุตรพรหม โม เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ดร.ลินดา สิริภูบาล แหม่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 9 สุภาณี แก้วพินิจ สุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

6 ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี.ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี รูป ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ นางอมรา  นาวารวงศ์  อัม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 นางสายใจ โฆษิตกุลพร บิ๋ว ศูนย์อนามัยที่11 นางสาววนิดา สุขขี ดา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 นางสาวจรินทรัตน์ แซ่น่า แอะ นายวินิช ถวิลวรรณ์ เปิ้ล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google