งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบหลักฐาน เพื่อเชื่อมโยงสิทธิ ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว ในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบหลักฐาน เพื่อเชื่อมโยงสิทธิ ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว ในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบหลักฐาน เพื่อเชื่อมโยงสิทธิ ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว ในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

2 ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของมารดา
ดูเลขประจำตัวประชาชนของมารดาแสดงการมีชีวิตของมารดา ๒ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ ตรวจดูชื่อของมารดา (ตรงกับข้อ ๑) หากมีชื่อปรากฏว่าเป็นมารดา ถือว่าเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฏหมาย

3 ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของบิดา
ดูเลขประจำตัวประชาชนของบิดาแสดงการมีชีวิตของบิดา ๒ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ ตรวจดูชื่อของบิดา (ตรงกับข้อ ๑) ๓ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของบิดา-มารดา แม้มีชื่อปรากฏว่าเป็นบิดา ยังไม่ถือว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติม... ๓ หรือหลักฐานที่บิดาจดทะเบียนรับรองผู้มีสิทธิเป็นบุตร ๓ คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาว่าเป็นบิดาของผู้มีสิทธิ หากมีหลักฐานครบทั้ง ๓ ข้อจึงจะ ถือว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฏหมาย

4 ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของคู่สมรส
ดูเลขประจำตัวประชาชนของคู่สมรสแสดงการมีชีวิตของคู่สมรส ๒ ทะเบียนสมรสระหว่างผู้มีสิทธิและคู่สมรส ตรวจดูชื่อของคู่สมรส (ตรงกับข้อ ๑) และยืนยันการเป็นคู่สมรส กรอกข้อมูลได้เพียงคนเดียว เฉพาะคู่สมรสคนปัจจุบัน ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนสมรสเท่านั้น หากมีชื่อปรากฏว่าเป็นคู่สมรส ถือว่าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฏหมาย

5 (ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นมารดา) บุตร
(ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นมารดา) บุตร ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของบุตร ดูเลขประจำตัวประชาชนของบุตรแสดงการมีชีวิตของบุตร ๒ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร ตรวจดูชื่อของบุตร+มารดา (ตรงกับข้อ ๑) หากมีชื่อผู้มีสิทธิเป็นมารดา ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย กรณีที่มีบุตรหลายคน ให้กรอกข้อมูลของบุตรทุกคน

6 ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของบุตร
(ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นบิดา) บุตร ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของบุตร ดูเลขประจำตัวประชาชนของบุตรแสดงการมีชีวิตของบุตร ๒ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร ตรวจดูชื่อของบุตร+บิดา+มารดา ๓ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของผู้มีสิทธิ-มารดา แม้มีชื่อปรากฏว่าผู้มีสิทธิเป็นบิดา ยังไม่ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติม... ๓ หรือหลักฐานที่ผู้มีสิทธิจดทะเบียนรับรองเป็นบุตร ๓ คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาว่าผู้มีสิทธิเป็นบิดา กรณีที่มีบุตรหลายคน ให้กรอกข้อมูลของบุตรทุกคน และบุตรทุกคนต้องมีหลักฐานครบ ๓ข้อ หากมีหลักฐานครบทั้ง ๓ ข้อจึงจะ ถือว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฏหมาย

7 กรณีมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
หากพบข้อมูลผู้เสียชีวิตในฐานข้อมูล ให้คงข้อมูลไว้ แล้วบันทึกหลักฐานมรณบัตร(ถ้ามี) หากไม่พบข้อมูลผู้เสียชีวิตในฐานข้อมูล ให้ค้นหาจากฐานข้อมูลกลาง (ด้วยการกรอกชื่อ-สกุลเพื่อค้นหา) ถ้าพบข้อมูลในฐานข้อมูลกลางให้บันทึกลงในฐานข้อมูล แล้วบันทึกหลักฐานมรณบัตร(ถ้ามี) ถ้าไม่พบข้อมูลให้เว้นว่างไว้

8 Web งานการเจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบหลักฐาน เพื่อเชื่อมโยงสิทธิ ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว ในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google