งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร. นิวัตร ตันตยา นุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร. นิวัตร ตันตยา นุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร. นิวัตร ตันตยา นุสรณ์
“หมอกควัน : บทพิสูจน์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ” โดย ดร. นิวัตร ตันตยา นุสรณ์

2 ไฟป่า

3

4 หมอกควัน

5

6

7

8

9 สภาพที่ตั้งของ กลุ่มประเทศอาเซียน

10

11 สถานการณ์ หมอกควันข้ามแดน

12 ทิศทางลมของกลุ่มประเทศอาเซียน

13 ปัญหาหมอกควันข้ามแดน
สาเหตุ : เกิดจากไฟป่า

14 ด้านสุขภาพ ผลกระทบจากหมอกควัน
ทำให้ระคายเคือง แสบตา กระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพจิต

15 ผลกระทบจากหมอกควัน ด้านการคมนาคม ทำให้ทัศนวิสัยในการคมนาคมไม่ดี

16 ผลกระทบจากหมอกควัน ด้านการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง

17 ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตื่นตัว ตั้งแต่ปี 2523 ตั้งทีม “Haze Technical Task Force (HTTF)” ในปี 2538 ทีม HTTF จัดทำแผนปฏิบัติร่วมกัน “Regional Haze Action Plan (RHAP)” ประกอบด้วย 1) แผนป้องกัน (Prevention) 2) แผนเฝ้าระวัง (Monitoring) 3) แผนสู้และบรรเทาภัย (Capability and Mitigation) ** RHAP เป็นข้อปฏิบัติอย่างหลวมๆ ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย**

18 **เป็นการยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้น (ปี 2543) ยกเลิก RHAP**
ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ; AATHP) **เป็นการยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้น (ปี 2543) ยกเลิก RHAP** ***ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกในโลกที่ผูกมัดประเทศสมาชิกให้ช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันร่วมกันโดยทั้งดำเนินการด้วยตนเองและร่วมกับประเทศภาคีอื่น ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามแล้วในปี 2545 และได้ให้สัตยาบันแล้ว 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศอินโดนีเซีย

19 การประชุม Conference of the Parties (COP) คือ ประเทศภาคี 10 ประเทศอาเซียน แบ่งเป็นอนุภาคย่อย
1. การประชุมคณะทำงานด้านไฟป่าและหมอกควันสำหรับ อนุภูมิภาคแม่โขง 5 ประเทศ ลาว เมียนม่าร์ เวียดนาม กัมพูชา และไทย 2. การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม และคณะทำงาน 5 ประเทศ แถบเส้นศูนย์สูตร เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

20 บทวิเคราะห์จากสภาที่ปรึกษาฯ กรณีความร่วมมือการแก้ปัญหาหมอกควัน ของกลุ่มประเทศภูมิภาอาเซียน

21 บทพิสูจน์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ระดับการประชุมสูงสุดได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังจากสมาชิก ระดับนโยบายยังเป็นการแยกส่วนปฏิบัติตามอนุภูมิภาค ระดับปฏิบัติยังคงเป็นการช่วยเหลือตนเองตามศักยภาพของประเทศนั้นๆ

22 ข้อเสนอแนะ ของ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

23 1. ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

24 2. ด้านการเผยแพร่ นำเสนอโครงการปิดทองหลังพระ เป็นน่านโมเดล
2. ด้านการเผยแพร่ นำเสนอโครงการปิดทองหลังพระ เป็นน่านโมเดล

25

26 3. ด้านการสนับสนุนให้ใช้สถาบันวิชาการเป็นผู้ประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

27 4. ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยี
4. ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยี

28 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร. นิวัตร ตันตยา นุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google