งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงวิธีการใช้งาน ระบบติดตามออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงวิธีการใช้งาน ระบบติดตามออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงวิธีการใช้งาน ระบบติดตามออนไลน์
กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน 24 พฤษภาคม เวลา น.

2 ความเป็นมา จากการประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 53 ท่าน อธช. สั่งการให้ กองแผนงาน ต่อยอดการรายงานผลงานทางระบบอินเทอร์เน็ตของ สชป.3 เพื่อนำมาใช้ในระดับกรม กองแผนงานจึงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประชุมชี้แจงครั้งแรกวันที่ 17 ธ.ค. 53 และลงพื้นที่นิเทศระบบติดตามออนไลน์ ในพื้นที่ สชป1–17 ตามที่ รธร.สั่งการ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 เม.ย.54

3 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 601 /2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

4 การออกแบบระบบการทำงาน
ข้อมูล GFMIS จากหน่วยเบิกจ่าย 1. การจัดการฐานข้อมูล เพิ่ม / แก้ไข รายการงาน โดย ผู้ประสานแผนฯสำนัก SERVER 3. การ update ผลการเบิกจ่าย ทุกรายการงาน โดย ผู้ช่วยผู้ประสานแผน 2. การรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผน / การเบิกจ่าย แผน / ผลการปฏิบัติงาน โดย ฝ่ายวิศวกรรม ทุกโครงการ รายงานต่าง ๆ

5 ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ลดระยะเวลาและขั้นตอนการส่งรายงานของ โครงการ 2. ลดภาระในการรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่มีข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ 4. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลสรุปจาก เว็บไซด์ ได้โดยตรง

6 กำหนดสิทธิสำหรับผู้เข้าใช้งาน 4 ระดับ
ระดับสำนัก ระดับโครงการ กองแผนงาน บุคคลทั่วไป

7 ผู้ใช้งาน : ระดับสำนัก
ผู้ใช้งานเป็นตัวแทนจากหน่วยงานระดับสำนัก ได้แก่ ฝงจ. และ ฝงส. ของสำนัก โดยมีหน้าที่ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน รายประมาณการ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - รายงาน/แก้ไข ข้อมูลการเบิกจ่าย โดยมีสิทธิ์เข้าใช้งานได้เฉพาะหน่วยงานระดับสำนักที่รับผิดชอบอยู่เท่านั้น

8 ผู้ใช้งาน : ระดับโครงการ
ผู้ใช้งานเป็นตัวแทนจากโครงการชลประทาน หรือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง ภายใต้สำนัก โดยมีหน้าที่ - รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย - รายงานผลการปฏิบัติงาน

9 ผู้ใช้งาน : กองแผนงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน และผลการเบิกจ่าย โดยมีหน้าที่ - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ดึงข้อมูลรายงานต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ - ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาตามที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้ในระบบ

10 ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป
ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าไปดูรายงานต่าง ๆ สิทธิการเข้าชม - เข้าชมรายงานต่างๆ ความก้าวหน้า ผลงาน ผลการเบิกจ่าย ของสำนักชลประทาน สามารถดูรายละเอียดได้ในระดับรายการ - ไม่สามารถเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ได้

11

12 หรือเข้าสู่ระบบได้ที่หน้า website ของกองแผนงาน

13 สิทธิการใช้งานของ สำนักชลประทาน

14 ความเป็นมา ใส่ user password

15

16

17 คลิกเพื่อดูรายการภายใต้หน่วยงาน

18

19

20

21 หน่วยงานระดับโครงการ
สิทธิการใช้งานของ หน่วยงานระดับโครงการ

22

23 คลิกเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน คลิกเพื่อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

24 คลิกเพื่อดูงานดำเนินการเอง

25

26

27

28 กรอกข้อมูล 12 เดือน ตั้งแต่ต.ค. 53 ถึง ก.ย. 54

29 เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (กลุ่มตรวจสอบและติดตามผลงาน)
สิทธิการใช้งานของ เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (กลุ่มตรวจสอบและติดตามผลงาน)

30 การตั้งค่า : เพื่อกำหนดค่าต่าง ๆ บนกราฟ

31 รายการงาน : เพื่อเรียกดูรายการของแต่ละสำนัก
หรือผลผลิต

32 ดูข้อมูลประวัติของระบบ : สามารถดูได้ว่าใครเข้ามาแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไร รายการใด

33 ตรวจสอบการแจ้งปัญหา : สำนัก/โครงการแจ้งปัญหา และเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อดำเนินต่อไป

34 สิทธิการใช้งานของ บุคคลทั่วไป

35 หน้าแรก

36

37

38 *ตารางแสดงสรุปรายการประมาณการของแต่ละประเภท

39 งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ
ชื่อรายการ งบประมาณ ตามแผน ประเภทงบประมาณ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ

40

41 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามสำนักชลประทาน
*แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงอนุมัติรับราคา ลงนาม

42 *แสดงรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 รายการ
*แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของจ้างเหมาและทำเอง ปัญหาอุปสรรค ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏิบัติงาน

43

44 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างตามผลผลิต
*แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงอนุมัติรับราคา ลงนาม

45

46 ผลการเบิกจ่าย แยกตามสำนักชลประทาน

47 ผลการเบิกจ่าย แยกตามผลผลิต

48

49

50

51 *แสดงรายงานรูปแบบต่าง ๆ แยกเป็นรายสำนัก

52 *หมายเหตุ อธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

53 *รายงาน แยกตามเขตตรวจราชการ 4 ภารกิจ

54 ถาม ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงวิธีการใช้งาน ระบบติดตามออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google