งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอ ของกลุ่ม 2 ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานดังนี้ 1. สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 2. สำนักเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ 3. สำนักโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอ ของกลุ่ม 2 ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานดังนี้ 1. สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 2. สำนักเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ 3. สำนักโรคไม่ติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอ ของกลุ่ม 2 ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานดังนี้ 1. สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 2. สำนักเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ 3. สำนักโรคไม่ติดต่อ 4. สำนักโรคจากการ ประกอบอาชีพฯ 5. กองแผนงาน

2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ องค์กรน่าอยู่ เจ้าหน้าที่น่ารัก องค์กรน่าอยู่ บุคลากรสุขใจ เสริมสร้างความรู้สู่เครือข่าย บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข ทำงานให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน

3 ประชาชนสามารถพึ่งพาหน่วยงานได้ ทำงานมีความสุข ประชาชนลดโรค บริการวิชาการที่เป็นเลิศ องค์กรน่าอยู่ ประชานมีสุข เจ้าหน้าที่ ภูมิใจ องค์กรน่าอยู่ เจ้าหน้าที่ร่วมใจ ประชาชน มีสุข องค์กรเป็นที่รู้จัก เจ้าหน้าที่ เชี่ยวชาญ ประชาชนเรียนรู้

4 “ องค์กรเป็นที่รู้จัก เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ประชาชนเรียนรู้ ” 1. ปัจจัยขององค์กร @ ความพึงพอใจของประชาชน @ ผลงานเป็นที่ยอมรับ @ บริการที่มีคุณภาพ 2. ปัจจัยของเจ้าหน้าที่ @ มีจิตใจให้บริการ @ มีความรู้เฉพาะด้าน 3. ปัจจัยของประชาชน @ การเข้าถึงสื่อ @ ประชาชนมีเครือข่ายในการดูแล สุขภาพ

5 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ หน่วยงาน  น้อยที่สุด >> อัตราความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 50  น้อย >> อัตราความพึงพอใจ มากกว่าหรือ เท่ากับ 60  ปานกลาง >> อัตราความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 70  มาก >> อัตราความพึงพอใจ มากกว่าหรือ เท่ากับ 80  มากที่สุด >> อัตราความพึงพอใจ มากกว่า หรือเท่ากับ 90

6 เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ : ความรู้เฉพาะด้าน  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะ ด้าน / เชี่ยวชาญ ≥ 60  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะ ด้าน / เชี่ยวชาญ ≥ 70  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะ ด้าน / เชี่ยวชาญ ≥ 80  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะ ด้าน / เชี่ยวชาญ ≥ 90  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะ ด้าน / เชี่ยวชาญ = 100

7 ประชาชนเรียนรู้ : การเข้าถึงสื่อของ ประชาชน หมายถึงประชาชนได้รับความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อต่างๆเช่น TV วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา เสียง ตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กิจกรรม  ประชาชนเข้าถึงสื่อได้อย่างน้อย 1 ช่องทาง  ประชาชนเข้าถึงสื่อได้อย่างน้อย 2 ช่องทาง  ประชาชนเข้าถึงสื่อได้อย่างน้อย 3 ช่องทาง  ประชาชนเข้าถึงสื่อได้อย่างน้อย 4 ช่องทาง  ประชาชนเข้าถึงสื่อได้อย่างน้อย 5 ช่องทาง

8 ปัจจัย / องค์ประ กอบ เริ่ม ต้น ระดั บ 1 พอ ใช้ ระดั บ 2 ดี ระดั บ 3 ดี มา ก ระดั บ 4 ดี เยี่ย ม ระดั บ 5 Targ et G AP ความพึงพอใจของประชาชน - เผย แพร่ฯ - สคร. 1 - NCD - กอง แผนงาน - En- Oc / //////// 5444354443 2111221112

9 ปัจจัย / องค์ประ กอบ เริ่ม ต้น ระดั บ 1 พอ ใช้ ระดั บ 2 ดี ระดั บ 3 ดี มา ก ระดั บ 4 ดี เยี่ย ม ระดั บ 5 Targ et G AP บุคลากรมีความรู้เฉพาะด้าน - เผย แพร่ฯ - สคร. 1 - NCD - กอง แผนงาน - En- Oc //////// / 4344443444 2122121221

10 ปัจจัย / องค์ประ กอบ เริ่ม ต้น ระดั บ 1 พอ ใช้ ระดั บ 2 ดี ระดั บ 3 ดี มา ก ระดั บ 4 ดี เยี่ย ม ระดั บ 5 Targ et G AP ความสามารถในการเข้าถึงสื่อของประชาชน - เผย แพร่ฯ - สคร. 1 - NCD - กอง แผนงาน - En- Oc / / / //// 5554555545 0012200122

11 สคร. 1 NCD กอง แผน เผย แพร่ฯ En-oc 1 2 3 4 5 0123 4 พร้อม ให้ ใฝ่รู้

12 กลุ่มกิจกรรมกิจกรรม จัดการความรู้ การวัดผล ระบุความรู้ 1. การวิเคราะห์ บริบททุกด้านที่ เกี่ยวข้องทั้ง ภายใน / ภายนอก องค์กร ( นโยบาย ยุทธศาสตร์ / ความรู้วิชาการ / ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ) 1. มีผลการ วิเคราะห์การจัด องค์ความรู้ของ องค์กร 2. การแบ่ง หมวดความรู้ที่ จำเป็นของ องค์กรให้ เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 2. รู้จำนวนและ ประเภทของ ความรู้ที่ต้องมี

13 กลุ่มกิจกรรมกิจกรรม จัดการความรู้ การวัดผล การแสดงหา ความรู้ใหม่ละ ต่อยอดความรู้ เดิม 1. สร้างความรู้ ใหม่ด้วยการ ศึกษาวิจัย 1. จำนวนเรื่อง ที่ต้อง ศึกษาวิจัย 2. ค้นคว้าจาก แหล่งอื่นทั้ง ภายใน ภายนอก องค์กร 3. เชื่อมโยง องค์ความรู้แต่ ละสาขาให้เป็น องค์ความรู้ร่วม (Body of Knowledge) ต่อการนำไปใช้ 3. จำนวน Body of Knowledge

14 กลุ่มกิจกรรมกิจกรรมจัดการ ความรู้ การวัดผล การนำความรู้ / ประสบการณ์ จากบุคลากร ของหน่วยงาน มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ 1. ประชุม แลกเปลี่ยน ความรู้ 1. จำนวนกลุ่ม / จำนวนครั้ง 2. สร้าง CoP ประเด็นความรู้ 2. จำนวนเรื่องที่ ได้

15 ประธานกลุ่ม : นางพินิดา จิวะไพศาลพงศ์ เลขานุการกลุ่ม / คนนำเสนอ : นางวรกร ไหมอุ้ม


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอ ของกลุ่ม 2 ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานดังนี้ 1. สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 2. สำนักเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ 3. สำนักโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google