งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552

2 การเก็บตัวอย่าง เมื่อพบผู้ป่วยที่สงสัย ให้รายงานสำนักระบาดวิทยา หรือ SRRT ก่อนทุกครั้ง ขอให้คณะผู้เฝ้าระวังการระบาดแต่ละพื้นที่ประสานกับรพ.เอกชน ว่าหากไม่ได้แจ้งผ่าน SRRT ทางห้องปฏิบัติการจะให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่ายตามปกติ ควรเก็บตัวอย่างให้เร็วที่สุดภายใน 2-3 วัน หลังจากปรากฏอาการ และเก็บซ้ำอีกครั้งหลังจากมีอาการปอดบวมหรือปอดอักเสบ

3 * เก็บตัวอย่างรายละ 2-3 หลอด
ตัวอย่างส่งตรวจ Throat swab Nasopharyngeal swab Nasopharyngeal aspiration Nasal swab * เก็บตัวอย่างรายละ 2-3 หลอด

4 การจัดส่งตัวอย่าง ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ swab ที่บรรจุในภาชนะต้องปิดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลาก แจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น แช่ในกระติกน้ำแข็งรีบนำส่งทันที พร้อมแบบส่งตัวอย่าง ถ้าจำเป็นต้องรอควรเก็บไว้ในตู้เย็น (4 oc) ห้ามแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น (-20 oc) ถ้าต้องการเก็บนานเกิน 48 ชั่วโมง ให้เก็บ –70 oc

5 หน่วยงานที่รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง (สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สมุทรสงคราม นครสวรรค์ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และชลบุรี)

6 วิธีการตรวจวิเคราะห์
ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ( 24 ชั่วโมง) RT-PCR & Real-time PCR หากผลข้างต้นไม่ชัดเจน จะต้องใช้วิธีอื่นๆ อีก (3-4 วัน) Virus culture (option) DNA sequencing (option)

7 การรายงานผลการตรวจ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ H1/H3 (แต่ไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ชนิด A H1N1) พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมเนื่องจากจำนวนเซลล์ในตัวอย่างไม่เพียงพอ ควรเก็บตัวอย่างอีกครั้ง - ในกรณีที่ 1-3 สามารถรายงานผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง แต่กรณีที 4 จำเป็นต้องส่งตรวจซ้ำที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

8


ดาวน์โหลด ppt กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google