งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ต่างคนต่างทำงานไม่ได้เชื่อมประสานการทำงานเป็นเครือข่าย โรคและภัยสุขภาพเกิดขึ้นในทุกพื้นเพียงแต่แตกต่างกันในรายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ต่างคนต่างทำงานไม่ได้เชื่อมประสานการทำงานเป็นเครือข่าย โรคและภัยสุขภาพเกิดขึ้นในทุกพื้นเพียงแต่แตกต่างกันในรายละเอียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 หลักการและเหตุผล หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ต่างคนต่างทำงานไม่ได้เชื่อมประสานการทำงานเป็นเครือข่าย โรคและภัยสุขภาพเกิดขึ้นในทุกพื้นเพียงแต่แตกต่างกันในรายละเอียด

3 วัตถุประสงค์ เพื่อประสานและพัฒนาองค์กรภาครัฐ/ เอกชน ให้มีการดำเนินงานด้านสุขภาพเป็นเครือข่าย

4 กลุ่มเป้าหมายเครือข่าย
หน่วยงานด้านสุขภาพ: สสจ.รพ. CUP สสอ. สอ. รพ.เอกชน คลินิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาล อบต. ศูนย์วิชาการ: ศูนย์อนามัยเขต ศูนย์ สช. ศูนย์วิทย์ฯ สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาล พื้นที่เขตการศึกษา โรงเรียน สื่อมวลชน อื่นๆ: NGO

5 กลวิธีการดำเนินงาน ประชุมคณะผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภายในได้แก่ คปสข.เขต: เพื่อเห็นชอบร่วมกันต่อแนวคิดในการดำเนินงาน ประชุมร่วมกับผู้บริหารเครือข่ายภายนอก ได้แก่ คปสข. นายก อบจ. นายกเทศมนตรี ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์ ผอ.พื้นที่เขตการศึกษา มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนสื่อมวลชน ฯลฯ: เพื่อร่วมคิดร่วมสร้างแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน ประชุมแกนนำแต่ละเครือข่ายตามพื้นที่เป้าหมาย: เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือถอดบทเรียนจากประสบการณ์การทำงานของแต่ละเครือข่าย

6 กลวิธีการดำเนินงาน (ต่อ)
ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่เครือข่าย เครือข่ายจัดทำแผนดำเนินงาน/ ดำเนินการตามแผน ติดตามสนับสนุน/ประเมินผล ประชุมวิเคราะห์สรุปผล/ ถอดบทเรียนสุดท้าย

7 คณะผู้ดำเนินงาน คณะกรรมการอำนวยการ: ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภายใน ประกอบด้วย คปสข.เขต คณะกรรมการร่วม: ได้แก่ ผู้บริหารเครือข่ายภายนอก + คณะผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภายใน คณะทำงาน : สคร.+จังหวัด+อื่นๆ

8 กรอบแนวคิด คณะ กรรมการ ร่วม การดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ เครือ ข่าย คณะ ทำงาน กระบวนการ หลากหลาย/ Cop

9 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ เช่น - จำนวนครือข่ายที่เข้าร่วมดำเนินงาน/ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม เชิงคุณภาพ เช่น - แผนงาน/ โครงการของเครือข่ายที่ได้นำไป ปฏิบัติจริง - อื่นๆ อาทิ ความสำเร็จของแผนงานฯ ที่นำไปปฏิบัติ ฯลฯ

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดองค์กรเครือข่ายทำงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในเขต 11

11 ขอขอบคุณ สวัสดี//


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ต่างคนต่างทำงานไม่ได้เชื่อมประสานการทำงานเป็นเครือข่าย โรคและภัยสุขภาพเกิดขึ้นในทุกพื้นเพียงแต่แตกต่างกันในรายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google