งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ สุริยะ วงศ์คง คาเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ สุริยะ วงศ์คง คาเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ สุริยะ วงศ์คง คาเทพ

2 ระบบการ ดำเนินงานด้าน สุขภาพ ระดับ นโยบาย ระดับ ปฏิบัติ ระดับ ชุมชน ส่วนกลา งกับ ระดับ ปฏิบัติ ระดับ ปฏิบัติกับ ระดับ ชุมชน ส่วนกลา งกับ ระดับ ชุมชน

3 ก. สาธาร ณสุข ระบบการ ดำเนินงานด้าน สุขภาพ หน่วยง านอื่น สปสช. สสส. เขต สธ. จังหวัด / อ / ต เขต สปสช. อปท. องค์กร ชุมชน ระดับ ส่วนกลา ง ระดับ ปฏิบัติ ระดับ ชุมชน

4 แนวคิด หลักการ หลักแห่งความรับผิดชอบ ร่วมกัน หลักบูรณาการที่มุ่งเน้นการ แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ หลักการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งของ บุคลากรและหน่วยงานพื้นที่ “ ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ ” “ แผนบูรณาการเชิงรุก ” “ การพัฒนาบริการปฐมภูมิ / รสต.”

5 ทรัพยากร มนุษย์ ( กำลังคน ) ไม่ใช่แค่ นักวิชาการ นัก ระบาดวิทยา แต่รวมผู้ ปฏิบัติ และผู้บริหารด้วย ควรเป็น สหสาขา (Multidisciplinary) หรือ (Transdisciplinary) โดยไม่ยึด ตัวตน / ตำแหน่ง / องค์กร เน้นภารกิจและความ รับผิดชอบ ( ต่อประชาชน ) ร่วมกัน

6 ศักยภาพ เป็น สิ่งสำคัญที่สุด ทักษะการทำงานอย่าง มีวิจารณญาณ ทักษะการทำงาน เชิงประสาน ทักษะ เชิง สังคม รับรู้สถานการณ์ และเข้าใจ ปัญหาตามความเป็นจริง วิเคราะห์เหตุปัจจัยได้ วางแผนและมาตรการ แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม สอดคล้อง การทำงานบูรณาการ การ ทำงานร่วมกับเครือข่าย ต่างๆ ( ภาควิชาการ ภาค ท้องถิ่น ภาคชุมชน ) การขับเคลื่อนทางสังคม การสื่อสาร การสร้างการมี ส่วนร่วม การสร้างความ เข้มแข็ง / ศักยภาพชุมชน ทั้งนี้ ต้องเข้าใจวิถี ชีวิตของผู้คน

7 ความเป็น เครือข่าย ควรเน้นให้เปิดกว้าง One networking มีองค์ประกอบ ที่หลากหลาย และมีความ เชื่อมโยง (Synapse) กับ ภาคประชาสังคม เน้นกระบวนการเรียนรู้ของ เครือข่าย การพัฒนาศักยภาพ การ จัดการความรู้ต่างๆ

8 1. การวางแผนพัฒนา สุขภาพพื้นที่ คุณภาพ ของแผน 1. มีการวิเคราะห์ ปัญหาและสาเหตุ 2. กลุ่มเป้าหมาย ชัดเจน เจาะจง 3. มาตรการ / กิจกรรม เหมาะสม ปฏิบัติได้ 2. การนำแผนไปสู่การ ปฏิบัติ

9 ข้อสังเกตที่ สำคัญจาก M&E 1. ภาพรวมของการจัดการ แผนบูรณาการเชิงรุกเพื่อ แก้ปัญหาในพื้นที่ระดับจังหวัด ยังไม่ปรากฏ 2. ความสามารถในการแก้ไข ปัญหาสุขภาพของหน่วยงาน พื้นที่ เป็นจุดอ่อนที่ควรพัฒนา ศักยภาพโดยด่วน ทั้งระดับ จังหวัด / อำเภอ / ตำบล 3. ในอนาคต ควรพัฒนา บทบาทกำกับติดตาม และ พัฒนาระบบ M&E ของ สสจ. ให้เข้มแข็ง

10 4. ความร่วมมือระหว่าง สปสช. เขต และเขตตรวจราชการยังมี ความเหลื่อมล้ำเรื่องเขต การหารือ ร่วมกันน้อยในบางเขต 5. ศักยภาพและการรับรู้ของ ศูนย์วิชาการเขต สปสช. เขต ยัง ห่างจากปัญหาจริงในระดับพื้นที่ ข้อสังเกตที่ สำคัญจาก M&E

11


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ สุริยะ วงศ์คง คาเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google