งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

2 SCPKK.QA การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ 1. คณะกรรมการอำนวยการ 2. คณะกรรมการดำเนินงาน และ 3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ เป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายและประธานหลักสูตรโดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1. กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผน 3. ควบคุมกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผน คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกฝ่าย/หลักสูตรมีหน้าที่ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 2. วิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับให้สอดคล้องเหมาะสม 3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 4. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและแจ้งให้ทุกฝ่าย/หลักสูตร รับทราบ และปฏิบัติ 5. จัดระบบรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการประเมิน 6. จัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 7. ประเมินแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย / หลักสูตร ว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแผนต่อคณะกรรมการบริหาร LOGO

3 SCPKK.QA 8. ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กับฝ่ายและหลักสูตรที่รับผิดชอบ 9. ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 10. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย 11. รายงานความคืบหน้าของการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อคณะกรรมการอำนวยการ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่าย/หลักสูตรของวิทยาลัย ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ 1. จัดทำแผนประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย 2. กำหนดขั้นตอนการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายในของฝ่าย / หน่วยที่เกี่ยวข้อง 3. เตรียมผู้ประเมินภายในของวิทยาลัยฯ ให้มีทักษะในการประเมิน 4. ชี้แจง แนะนำการจัดทำรายงานการประเมินตนเองแก่ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้จัดทำรายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งจัดทำแบบฟอร์ม ตัวอย่างการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ทั้งของแต่ละตัวบ่งชี้และรายงานภาพรวมของวิทยาลัย 5. ดำเนินการประเมินคุณภาพตามแผนที่กำหนด 6. สรุปและรายงานผลการประเมินต่อผู้รับการประเมินด้วยวาจา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 7. จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังการประเมิน LOGO

4 SCPKK.QA พัฒนาสู่ความ เป็นเลิศ LOGO
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น แต่งตั้งฝ่ายงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินงานพัฒนาวิทยาลัย จัดทำรายงานประเมินตนเอง ประเมินคุณภาพภายใน ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ไม่ผ่าน ผ่าน พัฒนาสู่ความ เป็นเลิศ คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมดำเนินงาน คณะกรรมการประเมิน LOGO


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google