งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 5)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 5)
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 4/2554 (ครั้งที่ 4)

4 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน IT1-IT7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รหัส เจ้าภาพ หลัก ลำดับ แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ IT1(1) แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) พัฒนาฐานข้อมูล LNG ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจพลังงาน พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC สป.พน. สนพ./พพ. สนพ./สป.พน. IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT2(3) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล IT2(4) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย พพ. IT2(6) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance) IT2(7) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน

6 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รหัส เจ้าภาพหลัก ลำดับ แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT3 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน IT3(8) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พพ. IT3(9) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชธ. IT4 พพ./สป.พน. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ ทุกกรม IT5 ธพ. ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7 แผนการจัดการความรู้ IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM) KM1: การเตรียมความพร้อมในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21 KM2: นโยบายการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) KM3: โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น KM4: ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10, E20, E85) อย่างมีประสิทธิภาพ KM5: ทฤษฎีและองค์ประกอบการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สป.พน.

7 IT1(1) แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน
- สป.พน. /สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล ตามแนวทางที่กำหนด CEO กระทรวง ลงนามเห็นชอบการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

8 การคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแลกิจการพลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาฐานข้อมูล LNG (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจพลังงาน ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3)
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 60 % - สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ออกแบบฐานข้อมูล GIS ให้มีมาตรฐานรองรับฐานข้อมูลแบบ Geo Database x 2.ปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการแสดงผลและเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 3.ปรับปรุงระบบสืบค้นและแสดงผลรายงานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านพลังงาน 4. มีระบบรับส่งข้อมูลสารสนเทศพลังงานผ่านระบบเครือข่าย 5. มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นเว็บท่า(Web Portal) สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบสืบค้นและแสดงผลรายงานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านพลังงาน ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 90 % - สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. กรณีศึกษาหน่วยงานภายนอกของภาครัฐที่มีความคล้ายคลึง x 2. ทบทวนพันธกิจและความเชื่อมโยงของหน่วยงานภายใต้สังกัดเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของภารกิจของหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ 3. นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์การกำหนดภารกิจ มาจัดทำแผนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจ 4. สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ ความก้าวหน้า: เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด โดยจะมีการจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

11 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 80 % - ทุกกรม -
IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 80 % - ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ ) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) x 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ ) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงาน และค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ความก้าวหน้า:  มีข้อมูลผลการดำเนินงานและค่าคะแนนของตัวชี้วัด ปี แล้ว  รอปรับปรุงผลการดำเนินงานและค่าคะแนนของตัวชี้วัด ปี 2554 รอบ 12 เดือน อีกครั้ง ก่อนการตรวจประเมิน ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

12 IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า
- สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ CEO กระทรวง ลงนามเห็นชอบการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

13 IT2(3) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาฐานข้อมูล LNG) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 95 % - สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล LNG จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง x 2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล LNG ให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล LNG 4. ออกแบบและจัดทำรายงานผลข้อมูล LNG 5. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ความก้าวหน้า: มีการออกแบบและจัดทำรายงานผลข้อมูล LNG เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

14 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 100 % - สนพ. -
IT2(4) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 100 % - สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ทบทวนข้อมูลที่จัดส่งให้องค์กรต่างประเทศ × 2. ปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ทบทวนหรือหารือกับองค์กรต่างประเทศ 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อส่งให้องค์กรต่างประเทศ  × ความก้าวหน้า: การดำเนินงานแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่กำหนด โดยได้จัดส่งข้อมูลให้องค์กรต่างประเทศเป็นรายเดือน ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

15 IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย)
- พพ. - ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 85 % กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลชีวมวล ในประเทศไทยของ พพ. และหน่วยงานต่างๆ × 2. ศึกษารวบรวมและสำรวจข้อมูลชีวมวลเชิงพื้นที่ (Area base) จากข้อมูลด้านการเกษตรของพื้นที่ทำการเพาะปลูก พื้นที่ ที่มีศักญภาพอย่างน้อย 3 ภูมิภาค ในประเทศไทย ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี 3. สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งรวบรวม ชีวมวล พร้อมทั้งประเมินศักยภาพด้านชีวมวลคงเหลือ ของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม 4. สำรวจข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย 5. สำรวจข้อมูลในโรงงานในแต่ละชีวมวลที่คาดว่ามีการใช้ หรือมีศักยภาพในการนำชีวมวลไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และ/หรือพลังงานความร้อนทั้งผลิตเพื่อใช้เองและหรือเพื่อจำหน่าย 6. สำรวจข้อมูลด้านการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งวิเคราะห์หาดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโรงงาน ที่ได้ทำการศึกษาในข้อ 4 และ 5 7. วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ โดยสามารถใช้ได้ดี และเหมาะสมกับฐานข้อมูลเดิมของกรม ความก้าวหน้า: ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในภูมิภาคที่มีอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ และวิเคราะห์ ออกแบบต้นแบบฐานข้อมูลแล้ว กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงต้นแบบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน ปัญหา อุปสรรค: มีปัญหาในการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ภาคเหนือเนื่องจากเกิดอุทกภัย

16 IT2(6) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance)) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 90 % - พพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษาความต้องการระบบ x 2. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ 3. พัฒนาต้นแบบของระบบ(Prototyping) 4. ยืนยันต้นแบบระบบ 5. พัฒนาส่วนต่อเชื่อมกับผู้ใช้งาน (User Interface) 6. พัฒนาระบบรายงาน (Report Printing)  x  7. ทดสอบระบบในระดับการทำงานย่อย (Unit Test) 8. ทดสอบระบบงานร่วมกับผู้ใช้งานระบบ (User Acceptance Test) 9. นำรายงาน Energy Balance มาจัดทำรายงานพลังงานของประเทศไทย ความก้าวหน้า: การจัดทำรายงานพลังงานของประเทศไทยแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ ในเครื่องแม่ข่ายของ พพ. และทดสอบการใช้งานระบบจากเครื่องแม่ข่าย ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

17 IT2(7) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ)
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 100 % - สนพ./พพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมข้อมูลการผลิตก๊าซชีวภาพ ในประเทศไทย x 2. ออกแบบฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน 3. ออกแบบรายงานและประมวลผลข้อมูลโดยแบ่งเป็นภาคปศุสัตว์ ภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ 4. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงรายงาน 5. เผยแพร่รายงานผ่านทางเว็บไซต์ ความก้าวหน้า: การดำเนินงานแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่กำหนด โดยมีการเผยแพร่รายงานผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

18 IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน
- สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ CEO กระทรวง ลงนามเห็นชอบการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

19 IT3(8) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 100 % - พพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ประชุมชี้แจง สำรวจความต้องการ และส่งมอบโปรแกรมมาตรฐาน x 2. ปรับปรุง พัฒนา และทดสอบโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ และเปิดใช้งานจริง (Implement) ความก้าวหน้า: ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานแล้ว ซึ่งเริ่มใช้ระบบงานจริงตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

20 IT3(9) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 85 % - ชธ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ x 2. ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดความต้องการของระบบ 3. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 4. ออกแบบและพัฒนาระบบ 5. ทดสอบการใช้งานระบบ ความก้าวหน้า: เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบ ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

21 IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้
- พพ./สป.พน. - ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 70 % กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบสถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี เป็นต้น 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ 6. ปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง

22 ความก้าวหน้า: 1. พพ. มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน และมีการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 โดยได้คัดเลือกข้อมูลและงานบริการ ที่จะพัฒนาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 แล้ว ได้แก่ ข้อมูลสถิติพลังงาน และวารสารรายเดือน รักษ์พลังงาน Extra ซึ่งจัดทำเป็น E-book นำขึ้นให้บริการผ่านเว็บไซต์ของ พพ. 2. การดำเนินการขั้นต่อไปจะเสนอให้ CIO หรือ CEO อนุมัติงานบริการและข้อมูลที่คัดเลือก แล้วนำขึ้นให้บริการในเว็บไซต์ และเตรียมการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้งภายหลังจากการปรับปรุงข้อมูลและงานบริการในเว็บไซต์ ปัญหา อุปสรรค: ความล่าช้าในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา website สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ % คะแนนเต็ม 5 พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ

23 IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 90 % - ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขในระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ x 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ ความก้าวหน้า: ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปรับแก้ไขการรายงานผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

24 IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
- ทุกกรม - ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 60 % กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ x 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบสารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ 3. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตามนโยบายความมั่นคง 4. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 5. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) ประกาศใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ICT กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

25 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยงาน การประกาศใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ICT ระดับกรม แผนบริหาร ความเสี่ยง IT แผน IT Contingency Plan เล่มแผน การซักซ้อมแผน สป.พน. (ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 54) อยู่ระหว่าง การปรับปรุงแผน คาดว่าจะซักซ้อมภายในเดือน ส.ค. 54 พพ. (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 54) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค.54 (จะซักซ้อมแผนครั้งที่ 2ในวันที่ 31 ส.ค.54) ชธ. (ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 54) ธพ. (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 54) อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผน สนพ. (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 54)

26 IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM)
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 98 % - ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2554 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความเห็นชอบ 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตามความก้าวหน้า2 ครั้ง การรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

27 สรุปผลการดำเนินงาน KM ปีงบประมาณ 2554 กระบวนการจัดการความรู้
KM2 (สนพ.) : นโยบายการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) KM3 (ธพ.) : โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น KM4 (พพ.) : ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10, E20, E85) อย่างมีประสิทธิภาพ KM5 (สป.พน.) : ทฤษฎีและองค์ประกอบการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กระบวนการจัดการความรู้ น้ำหนัก หน่วยงาน ชธ. สนพ. ธพ. พพ. สป.พน. การบ่งชี้ความรู้ 15 การสร้างและ แสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ 10 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ 25 ส.ค. 30 มิ.ย. 20 มิ.ย. 27 ก.ค. 4 ส.ค. การเรียนรู้ (Learning) ยกย่องชมเชย รวมน้ำหนัก 100 70

28 กระบวนการจัดการความรู้ : ชธ. เอกสารประกอบองค์ความรู้
มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.54 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสัมปทานฯ ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดขอบเขตการศึกษาแนวทางฯ ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคนิค ด้านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ด้านข้อมูล 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้ 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การ 4. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ รวบรวมเอกสารความรู้และหนังสือความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลความรู้ที่ได้มาจากหน่วยงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกองค์กร เอกสารประกอบองค์ความรู้ การเตรียมความพร้อมในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 8. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 7. การเรียนรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 25 ส.ค. 54 - Intranet - KM Portal -

29 หมวด 4 : ระดับความสำเร็จ (ตามโปรแกรมประเมินตนเอง)
หมวด 4 : ระดับความสำเร็จ (ตามโปรแกรมประเมินตนเอง) เฉลี่ย 89% 95% 98% 97% 95% 98% 74% 68% รอบเวลา IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 เฉลี่ย 9 เดือน 87% 89% 76% 20% 66% 64% 93% 71% 10 เดือน 95% 98% 97% 68% 74%

30 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ การประชุมครั้งที่ 6/2554 (ครั้งที่ 6) ในเดือนกันยายน 2554

31 สรุปเอกสารหลักฐานการตรวจประเมิน

32 IT เอกสาร/หลักฐาน มีแล้ว ยังไม่มี สถานะ IT1
แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (ฝ่ายเลขาฯ) ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน IT1(1) ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) (สป.พน./ศทส.) ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล คู่มือการใช้งานระบบ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล พัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจพลังงาน (สป.พน./สนย.) แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจพลังงาน IT1(2) ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน (ฝ่ายเลขาฯ) ผลการดำเนินงานและค่าคะแนนของตัวชี้วัดระดับกระทรวง-กรม ปี รอบ 12 เดือน (มีข้อมูลรอบ 6 เดือน)

33 สถานะ IT เอกสาร/หลักฐาน มีแล้ว ยังไม่มี IT2
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า (ฝ่ายเลขาฯ) ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT2(3) พัฒนาฐานข้อมูล LNG (สนพ.) ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล ฐานข้อมูล LNG ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล   IT2(4) ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC (สนพ.) ฐานข้อมูลพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ ตัวอย่างรายงานข้อมูลพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ IT2(5) ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย (พพ.) ต้นแบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอื่น ที่ใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย(Prototype) IT2(6) พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance) (พพ.) ระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance)

34 IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี
พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ (สนพ.) ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล ฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล   IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน (ฝ่ายเลขาฯ) ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT3(8) ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (พพ.) คู่มือการใช้งานระบบ IT3(9) พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) แนวทางการพัฒนาระบบ  

35 IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี
แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ (พพ./สป.พน.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา Website ผลการวิเคราะห์ ทบทวน ข้อมูลและงานบริการในปีที่ผ่านมา ผลการคัดเลือกข้อมูล และงานบริการที่จะพัฒนาใหม่โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ ข้อมูลและงานบริการที่พัฒนาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.) ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล แนวทางในการปรับปรุงระบบ ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับปรุงใหม่ รายละเอียดข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเตือนภัย (ตัวอย่างรายงานแสดงความถี่หรือความเสียหายของภัยที่เคยเกิดขึ้น) หลักฐานแสดงการรายงานหรือนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารผ่านระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

36 IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี  
แผนการจัดการความรู้ (สนพ.) สรุปผลการทบทวนองค์ความรู้ (รายงานการประชุม) รายการองค์ความรู้ที่สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการคัดเลือกองค์ความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 2 ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน เกณฑ์การวัดผลสำเร็จ (KPI) (วัดจากหมวด 7) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก CEO หรือ CKO กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ครบถ้วนทั้ง 6 องค์ประกอบ หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชย การจำแนกองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ผ่านความ เห็นชอบ จาก CEO หรือ CKO หลักฐานที่แสดงว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมเป้าหมาย ≥90% รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี  

37 สถานะ IT เอกสาร/หลักฐาน สป. สนพ. ธพ. พพ. ชธ. IT4 (10)
แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ (ทุกกรม) ตัวอย่างแบบสอบถามที่นำขึ้นเว็บไซต์ สรุปผลแบบสอบถาม - แสดงผลการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร IT6 (12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (ทุกกรม) เอกสารแสดงการทบทวนนโยบายความมั่นคงฯ ระดับกระทรวง (รายงานการประชุม) นโยบายความมั่นคงฯ ระดับกระทรวงที่ CIO/CEO อนุมัติ นโยบายความมั่นคงฯ ระดับกรมที่ CIO/CEO อนุมัติ เอกสารที่กำหนดความรับผิดชอบของบุคลากร ในการดำเนินการด้านความมั่นคงฯ อย่างชัดเจน รายละเอียดระบบสารสนเทศทั้งหมดในองค์กร (นับจนถึงมิถุนายน 2554) ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว

38 IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ
สป. สนพ. ธพ. พพ. ชธ. แผนบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ - ระบุขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ back up - - มีการ back up - ระบุขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบผู้recovery - มีการ recovery - มี anti virus - มี firewall - มีไฟฟ้าสำรอง - มีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าห้อง server IT Contingency Plan (อย่างน้อยต้องมีกรณีไฟไหม้ และโดนเจาะระบบ) ผลการซักซ้อมตาม IT Contingency Plan ระบบที่คัดเลือกมาเพื่อแสดง Access Right ที่ถูกต้อง ทันสมัย อย่างน้อย 1 ระบบ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google