งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2554 (ครั้งที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2554 (ครั้งที่ 2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2554 (ครั้งที่ 2)
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1)

4 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าแผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5 PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
IT รายละเอียด IT1 ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย IT2 ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล IT3 ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล IT4 ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม IT5 ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น IT6 ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7 ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

6 กระบวนการที่สร้างคุณค่า
กระบวนการสนับสนุน 1. กระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และ กฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล 2. กระบวนการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย ด้านพลังงาน 3. กระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม 3.1 ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านพลังงาน 3.2 จัดทำนวัตกรรมหรือต้นแบบด้านพลังงาน 4. กระบวนการจัดหาพลังงาน (ทุกประเภท รวมแหล่ง ปริมาณสำรอง) 5. กระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (การผลิต การ จำหน่าย การใช้และอนุรักษ์พลังงาน) 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้พลังงานทดแทน 5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงาน 5.3 กำกับ ดูแล และควบคุม 6. กระบวนการผลิตพลังงานทดแทน 7. กระบวนการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรด้าน พลังงาน 7.1 จัดการข้อมูล องค์ความรู้ด้านพลังงาน 7.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน 7.3 พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 2. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. กระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 5. กระบวนการบริหารงบประมาณ

7 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รหัส เจ้าภาพ หลัก ลำดับ แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ IT1(1) แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) พัฒนาฐานข้อมูล LNG ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจพลังงาน พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC สป.พน. สนพ./พพ. IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT2(3) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล IT2(4) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน สนพ./สป.พน. IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย พพ. IT2(6) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance) IT2(7) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน

8 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รหัส เจ้าภาพหลัก ลำดับ แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT3 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน IT3(8) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พพ. IT3(9) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชธ. IT4 พพ./สป.พน. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ ทุกกรม IT5 ธพ. ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7 แผนการจัดการความรู้ IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM) KM1: การเตรียมความพร้อมในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21 KM2: นโยบายการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) KM3: โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น KM4: ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10, E20, E85) อย่างมีประสิทธิภาพ KM5: ทฤษฎีและองค์ประกอบการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สป.พน.

9 IT1(1) แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน
- สป.พน. /สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล ตามแนวทางที่กำหนด

10 การคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแลกิจการพลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาฐานข้อมูล LNG (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจพลังงาน ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3)
- สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ออกแบบฐานข้อมูล GIS ให้มีมาตรฐานรองรับฐานข้อมูลแบบ Geo Database x 2.ปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการแสดงผลและเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 3.ปรับปรุงระบบสืบค้นและแสดงผลรายงานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านพลังงาน 4. มีระบบรับส่งข้อมูลสารสนเทศพลังงานผ่านระบบเครือข่าย 5. มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นเว็บท่า(Web Portal) สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน ** คาดว่าจะแล้วเสร็จจริงเดือนพฤศจิกายน 2554

12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน
- สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. กรณีศึกษาหน่วยงานภายนอกของภาครัฐที่มีความคล้ายคลึง x 2. ทบทวนพันธกิจและความเชื่อมโยงของหน่วยงานภายใต้สังกัดเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของภารกิจของหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ 3. นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์การกำหนดภารกิจ มาจัดทำแผนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจ 4. สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ

13 IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน - ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ ) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) x 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ ) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานและค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด

14 IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า
- สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ

15 IT2(3) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาฐานข้อมูล LNG) - สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล LNG จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง x 2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล LNG ให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล LNG 4. ออกแบบและจัดทำรายงานผลข้อมูล LNG 5. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

16 IT2(4) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC) - สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ทบทวนข้อมูลที่จัดส่งให้องค์กรต่างประเทศ × 2. ปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ทบทวนหรือหารือกับองค์กรต่างประเทศ 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อส่งให้องค์กรต่างประเทศ  ×

17 IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย)
- พพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลชีวมวล ในประเทศไทยของ พพ. และหน่วยงานต่างๆ × 2. ศึกษารวบรวมและสำรวจข้อมูลชีวมวลเชิงพื้นที่ (Area base) จากข้อมูลด้านการเกษตรของพื้นที่ทำการเพาะปลูก พื้นที่ที่มีศักญภาพอย่างน้อย 3 ภูมิภาค ในประเทศไทย ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี 3. สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งรวบรวม ชีวมวล พร้อมทั้งประเมินศักยภาพด้านชีวมวลคงเหลือของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม 4. สำรวจข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย 5. สำรวจข้อมูลในโรงงานในแต่ละชีวมวลที่คาดว่ามีการใช้หรือมีศักยภาพในการนำชีวมวลไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และ/หรือพลังงานความร้อนทั้งผลิตเพื่อใช้เองและหรือเพื่อจำหน่าย 6. สำรวจข้อมูลด้านการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งวิเคราะห์หาดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโรงงานที่ได้ทำการศึกษาในข้อ 4 และ 5 7. วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ โดยสามารถใช้ได้ดี และเหมาะสมกับฐานข้อมูลเดิมของกรม ** คาดว่าจะแล้วเสร็จจริงเดือนพฤศจิกายน 2554

18 IT2(6) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance)) - พพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษาความต้องการระบบ x 2. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ 3. พัฒนาต้นแบบของระบบ(Prototyping) 4. ยืนยันต้นแบบระบบ 5. พัฒนาส่วนต่อเชื่อมกับผู้ใช้งาน (User Interface) 6. พัฒนาระบบรายงาน (Report Painting) 7. ทดสอบระบบในระดับการทำงานย่อย (Unit Test) 8. ทดสอบระบบงานร่วมกับผู้ใช้งานระบบ (User Acceptance Test) 9. นำรายงาน Energy Balance มาจัดทำรายงานพลังงานของประเทศไทย

19 IT2(7) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ)
- สนพ./พพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมข้อมูลการผลิตก๊าซชีวภาพ ในประเทศไทย x 2. ออกแบบฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน 3. ออกแบบรายงานและประมวลผลข้อมูลโดยแบ่งเป็นภาคปศุสัตว์ ภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ 4. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงรายงาน 5. เผยแพร่รายงานผ่านทางเว็บไซต์

20 IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน
- สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ

21 IT3(8) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
- พพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ประชุมชี้แจง สำรวจความต้องการ และส่งมอบโปรแกรมมาตรฐาน x 2. ปรับปรุง พัฒนา และทดสอบโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ และเปิดใช้งานจริง (Implement)

22 IT3(9) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) - ชธ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ x 2. ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดความต้องการของระบบ 3. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 4. ออกแบบและพัฒนาระบบ 5. ทดสอบการใช้งานระบบ

23 IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้
- พพ./สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบสถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี เป็นต้น 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ 6. รวมทั้งสรุปผลแบบสอบถามฯ และปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง

24 IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขในระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ x 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่

25 IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
- ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ x 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบสารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ 3. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตามนโยบายความมั่นคง 4. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 5. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)

26 IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM)
- ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2554 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความเห็นชอบ 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตามความก้าวหน้า2 ครั้ง 6. การรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้

27 ตัวชี้วัด PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ

28 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2554 (ครั้งที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google