งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ
การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) บนเว็บไซต์

2 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. การสื่อสาร 2. การคิด 3. การแก้ปัญหา 4. การใช้ทักษะชีวิต 5. การใช้เทคโนโลยี

3 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1 – ม.6 จะเน้นทักษะชีวิต

4 ความหมายของทักษะชีวิต
เป็นความสามารถของบุคคลที่จัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสังคมปัจจุบัน เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต

5 สพฐ.ให้รายงานในระบบ e-MES
1. รายงานบริการ ICT นักเรียน ปีการศึกษา รายงานความสามารถ ICT นักเรียน 3. รายงานอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย

6 สพฐ.ให้รายงานในระบบ e-MES (ต่อ)
4. รายงานรับโอนเงินเรียนฟรีฯ 15 ปี ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 5. รายงานจ่ายค่าเครื่องแบบ-อุปกรณ์ 6. รายงานการคัดเลือกหนังสือเรียน

7 สพฐ.ให้รายงานในระบบ e-MES (ต่อ)
7. การจัดซื้อหนังสือเรียน 100% ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 8. การจัดซื้อหนังสือเรียน 30%

8 รายการที่ 1 – 6 - รายงานภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 รายการที่ 7 – 8 - รายงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 * กรณีโรงเรียนที่รายงานแล้ว แต่รายงานข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google