งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานของ สถานศึกษาในการขอรับการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานของ สถานศึกษาในการขอรับการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานของ สถานศึกษาในการขอรับการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

2 ประเภท / รายการ ที่ขอรับ การสนับสนุน 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านวิชาการ 3. ด้านอาคารสถานที่

3 หลักเกณฑ์ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ 1. ตรงต่อความต้องการของ สถานศึกษา 2. ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณ ที่ สพฐ. จัดให้ / จัดให้แต่ยัง ไม่เพียงพอ 3. เสนอรายละเอียดเป็นแผน / โครงการ / กิจกรรม

4 แนวปฏิบัติในการขอรับการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

5 1. ร่วมหารือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผน / โครงการ 2. จัดทำแผน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อขอรับการ สนับสนุน โดยผ่านความ เห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 3. เสนอแผน / โครงการ ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. ดำเนินการตามแผน / โครงการ ตามที่ได้รับการ สนับสนุน 5. ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

7 6. จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผน / โครงการ - องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานของ สถานศึกษาในการขอรับการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google