งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เอกสารประกอบการประชุม ระหว่างวันที่ พฤษภาคม พ.ศ.2554 เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

2 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
ระดับ ต่อคน/ภาคเรียน (บาท) ต่อคน/ปีการศึกษา (บาท) ก่อนประถมศึกษา 850 1,700 ประถมศึกษา 950 1,900 มัธยมศึกษาตอนต้น 1,750 3,500 Top up โรงเรียน ต่อคน/ภาคเรียน (บาท) ร.ร.ประถมขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 250 ร.ร.ขยายโอกาสฯ ที่มีนักเรียนรวม 300 คนลงมา จัดเพิ่มให้เฉพาะนักเรียน ม.ต้น 500

3 ต่อคน/ปีการศึกษา (บาท)
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน แนวทางการจัดซื้อ เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี กรณีมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตร นารี/ ยุวกาชาด/ชุดกีฬา ได้ และสามารถใช้ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยถัวจ่าย ร่วมกับค่าอุปกรณ์การเรียนได้ ในอัตราดังนี้ ระดับ ต่อคน/ปีการศึกษา (บาท) ก่อนประถมศึกษา 300 ประถมศึกษา 360 มัธยมศึกษาตอนต้น 450

4 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน แนวทางการจัดซื้อ
ระดับก่อนประถมศึกษา เช่น กระดาษ สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT กระเป๋านักเรียน สามารถใช้จ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน โดยถัวจ่ายร่วมกับ ค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ ในอัตราดังนี้ ระดับ ต่อคน/ภาคเรียน (บาท) ก่อนประถมศึกษา 100 ประถมศึกษา 195 มัธยมศึกษาตอนต้น 210

5 แนวทางการจัดซื้อ 4. ค่าหนังสือเรียน
- ระดับก่อนประถมศึกษา ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ และแบบฝึกหัด 3 กลุ่มสาระ (ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ ในอัตราดังนี้

6 ชั้น ราคาต่อ ชุด/คน/ปี 7 กลุ่มสาระ สังคม แบบฝึกหัด การซื้อ ก่อนประถมศึกษา 200.00 ป.1 560.80 30% 100% ป.2 604.00 ป.3 692.00 ป.4 652.80 ป.5 795.20 ป.6 877.60 ม.1 699.20 ม.2 843.20 ม.3 805.60

7 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ เนตรนารี/ยุวกาชาด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. ทัศนศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. การบริการสารสนเทศ/ICT อย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ปี/คน ในอัตราดังนี้ ระดับ ต่อคน/ภาคเรียน (บาท) ก่อนประถมศึกษา 215 ประถมศึกษา 240 มัธยมศึกษาตอนต้น 440

8 การสละสิทธิ์และบริจาคเงิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
1. กรณีผู้ปกครองสละสิทธิ์ สถานศึกษา นำเงินส่งคืน สพฐ 2. กรณีผู้ปกครองบริจาคให้สถานศึกษา สถานศึกษานำไปใช้จ่าย ในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี โดยผ่านความเห็นชอบของ ภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ สถานศึกษา

9 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน
1. คณะกรรมการวิชาการ ครูผู้สอนเป็นผู้เลือก หนังสือเรียน 1. คัดเลือกหนังสือเรียน เสนอ 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2. วิธีการจัดซื้อ จัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ การตรวจรับพัสดุ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มาจากประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ (ถ้ามี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน การลงบัญชีวัสดุ ให้ลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

10 วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้คำนึง คุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและต่อรองราคาจากผู้ขาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11 วิธีสอบราคา วงเงินเกิน 100,000 บาท กรณีเลือกหนังสือเรียน ที่ไม่ได้ระบุชื่อสำนักพิมพ์ ชื่อผู้แต่งหรือหนังสือที่เลือกไม่ได้เจาะจง ถึงหนังสือของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่ง ให้ประกาศและ กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาหนังสือเรียนเป็นรายวิชาต่อชั้น ไม่จัดซื้อหนังสือเป็นชุด

12 วิธีพิเศษ ตามระเบียบฯ ข้อ 23 หรือข้อ 23 (6) กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจำเป็นต้องระบุชื่อสำนักพิมพ์ และชื่อผู้แต่งเป็นการเฉพาะ ให้ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส แจ้งร้านค้า/สำนักพิมพ์เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุด ต่อรองราคาให้มากที่สุด

13 ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน (กรณีดำเนินการโดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (6))
ทำรายงานขอซื้อตามข้อ 27 ทำตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษข้อ 34 (4) เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เห็นชอบรายงานของซื้อ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ลงนามหนังสือแจ้งผู้มีอาชีพ ผอ.โรงเรียน ดำเนินการ (คณะกรรมการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ) เงื่อนไข การดำเนินการ 1. ลักษณะการใช้งาน/จำกัดทางเทคนิคต้องระบุยี่หอ/อะไหล่/รถตำแหน่ง - เชิญผู้มีอาชีพขายหนังสือนั้นมาเสนอราคา และต่อรองราคา ขออนุมัติสั่งซื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม ผู้ขายส่งมอบหนังสือ ตามเวลาที่กำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจจับ เบิกจ่ายเงิน


ดาวน์โหลด ppt เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google