งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน และระบบการสั่งการจากผู้บัญชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน และระบบการสั่งการจากผู้บัญชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน และระบบการสั่งการจากผู้บัญชาการ
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๑๑

2 Risk Communication

3 รถแก๊ซคว่ำและเพลิงไหม้, เพชรบุรีตัดใหม่
กันยายน 2532 LPG Explosion, Bangkok, September 1989; Killed 81

4 อุทกภัย อ.หาดใหญ่ ปี 2542

5 ใต้ฝุ่นเกย์ พฤศจิกายน 2532
Typhoon Gay Southern, November 1989; killed >600

6 ภัยแล้ง

7 น้ำทะเลลดลงหลายร้อยเมตรขณะเกิดสึนามิ
Tsunami ธันวาคม 2547 น้ำทะเลลดลงหลายร้อยเมตรขณะเกิดสึนามิ น้ำขึ้นอย่างรวดเร็ว

8 SARS

9 มลภาวะ ละอองฝุ่น

10

11 การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

12 ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง หนังสือราชการ การจัดประชุม เว็บไซต์

13 การจัดการยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนกลยุทธ์ที่ดี การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ดี กลยุทธ์ที่ดี + = Good Strategic Planning Good Strategic Execution Good Strategy การบริหาร/จัดการความเสี่ยง RISK MANAGEMENT

14 การเลือกกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง
กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ยอมรับความเสี่ยงนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้น และไม่ทำอะไรก่อนที่ความเสี่ยงจะเกิด การบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation) การหาแนวทางในการลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการกระทำบางอย่างเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับความเสี่ยง - การหลีกเลี่ยงที่จะดำเนินการ การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) การโอนความรับผิดชอบในการรับผิดชอบในความเสี่ยง – การจ้างผู้อื่นมาดำเนินการแทน, การซื้อประกันภัย

15 บทบาท ภารกิจ ของกรมควบคุมโรค กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน
1.ศึกษา วิจัย ส่วนกลาง เป็นหลัก 2. ผลิตผลงาน ทางวิชาการ : พยากรณ์โรค คุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แนวทางฯ 3. ถ่ายทอดผลผลิต ให้จังหวัด สคร. ถ่ายทอด จังหวัด จังหวัด ถ่ายทอด อำเภอ 4. ประเมิน ปรับปรุงผลผลิต สคร. ประเมิน จังหวัด จังหวัด ประเมิน อำเภอ ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน : สื่อสาร สะท้อนผลงาน

16 ประชาชน จังหวัด /อำเภอ สคร. ตำบล
กลไกการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สินค้า (ผลผลิตทางวิชาการของกรม) ผลผลิตทางวิชาการของกรม (Product) จังหวัด /อำเภอ ตำบล สคร. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ติดตาม สะท้อนผลงาน ประชาชน 16

17 Primary goal of risk communication
To help people become aware of an issue To make more informed decisions To take action, seek information To seek help to protect themselves, To change their behavior or participate more effectively in the decision making process To achieve informed consent, To enhanced public participation, To constructive dialogue, To empower citizen

18 วงจรการสื่อสารความเสี่ยง
1. Focus current understanding 2. Develop communication strategies 3. Pre-test strategies, plan and messages 4. Implement according to plan 5. Evaluation the RC process and outcomes

19 ขั้นตอนการกระบวนการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยง Dialogue-based process
Define the opportunity Characterize the situation Assess stakeholder perception

20 Evaluate RC Effectiveness
Assess perceived the options Develop strategies, plan and messages Implement RC Plans Evaluate RC Effectiveness

21 ความเชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจ เกิดจาก...
Correct ถูกต้อง Clear ชัดเจน Concise กระชับ Consistent สม่ำเสมอ คงเส้นคงวา Cogent โน้มน้าวอย่างมีเหตุผล Caring ใส่ใจดูแลอย่างจริงใจ

22 Communicating With the Public: 10 Questions To Ask
Why are we communicating? Who is our audience? What do our audiences want to know? What do we want our audiences to know? How will we communicate? How will we listen? How will we respond? Who will carry out the plans? When? What problems or barriers have we planned for? Have we succeeded?

23 ICS should be used for all incidents…not just the “big ones”.
Why?

24 Incidence Command System

25 Types of Incidents Planned events Fire, both structural and wildfire
Hazardous materials incidents Search and rescue missions Oil spills Natural disasters Terrorist/WMD events

26 Goal To demonstrate that the Incident Command System (ICS) provides an ideal structure in a DDC setting for: Command Control Coordination/Collaboration Communication

27 What is ICS? ICS is a well organized, team approach for managing critical incidents. It has the following hallmarks: Manageable Span of Control Common Terminology Modular/Scalable Organization Integrated Communications Unified Command Structure Consolidated Action Plans Pre-designated Command Centers Comprehensive Resource Management

28 Detailed ICS Organization

29 The Command Staff Information Officer Safety Officer Liaison Officer

30 Expanded ICS Organization
Incident Command Single Command Resources Staff General Operations Planning Single Single Logistics Finance / Staff Section Section Resource Resource Section Administration Section Branch Branch Units Branch Branch Units Division Group Units Units (geography) (function) Instructor Notes Several points should be brought up in conjunction with this slide: The Operations Section develops from the bottom up. For example, at the start of the incident, the Operations Section may consist of a few single resources. As the incident grows and the single resources reporting to the Operations Chief expands beyond 5, a group or division may be formed. Branches may be necessary when there are too many groups or divisions. Groups and divisions are at an equal level in the ICS organization; one does not supervise the other. Remember, groups form based on function, and divisions form based on geography. Point out that single resources under Incident Command are known as the command staff, and that the four sections under Incident Command are comprised of general staff. Task Force Strike Team Single Resource

31 General Staff Operations Planning / Section Intelligence Chief
Section Chief Logistics Section Chief Finance / Administration Section Chief

32 The One Word Definition
Command = Manages Operations = Does Logistics = Gets Planning & Intelligence = Plans Finance = Pays

33 Response Incident Level Response Plan Level 1 Level 2 Level 3
Stanford University October 2004 Response Incident Level Response Plan Level 1 A minor, localized department or building incident that is quickly resolved with existing University resources or limited outside help Level 2 A major emergency that disrupts a sizable portion of the campus community and requires coordination of internal operational groups and possibly external organizations Level 3 An event, such as a major earthquake, involving the entire campus and surrounding community Operational department response teams EH&S, Facilities, Public Safety, etc… Operational Department Teams Level 1 and certain Level 2 events can normally be handled by service Department response teams Electrical Outage - Facilities Operations Hazardous Materials spills - Environmental Health & Safety Medical emergencies - Vaden student health or the Hospitals Networking or computer issues - ITSS Violence or criminal activity - Public Safety Situation Triage and Assessment Team (STAT) Satellite Operations Centers (SOC) Emergency Management Team & Emergency Operations Center (EOC)

34 Situation Triage and Assessment Team-STAT
Stanford University October 2004 Situation Triage and Assessment Team-STAT EH&S Public Safety Facilities For Level 2 Emergencies Communication Services Incident Commander Medical CP&M News Service The Situation Triage and Assessment Team (STAT) is responsible for conducting an initial assessment of the event and determining whether the EOC and/or SOC activation is required. Members of the core STAT group are predetermined by position and are shown below. The STAT group will coordinate and guide the response to the emergency as well as determine whether to activate the EOC. The entire emergency management team is activated for Level 3 emergencies. STAT Role Any member of the STAT team who becomes aware of an incident that may significantly interfere with University operations shall immediately notify the other STAT members. All members of the STAT team have the authority to activate the plan. STAT Responsibilities  Conduct initial incident assessment  Communicate incident status to key stakeholders including Policy Group, SOC and EOC as necessary  Redirect University resources to assist with management of the event.  Declare disaster  Become part of the EOC management as necessary should a full activation of the University plan be authorized. Additional specialists/units as needed Incident commander may be any one of the heads of the STAT units based upon the nature of the incident.

35 GOOD BYE


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน และระบบการสั่งการจากผู้บัญชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google