งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานโรค 506 สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ม.ค.-ธ.ค.) (ส.ค.-ธ.ค.) ป่วย (ราย) , , ,494 ตาย (ราย) อัตราป่วยต่อแสน อัตราป่วยตาย(%) รายงานผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 11 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช 5 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 3 ราย ระยอง 2 ราย นราธิวาส 2 ราย พัทลุง 2 ราย ภูเก็ต 1 ราย ตราด 1 ราย แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553

2 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จำแนกรายเดือน ปี 2551 - 2553
แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จำแนกรายเดือน ปี (ข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553)

3 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย : อัตราป่วยสูงใน 10 จังหวัดแรก ปี จากข้อมูลรายงาน 506 ณ วันที่ 28 เมษายน 2553 จังหวัด ป่วย ตาย อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย นราธิวาส 8151 0.00 ภูเก็ต 3362 พัทลุง 3914 772.82 สงขลา 9797 731.20 ปัตตานี 4536 703.37 ยะลา 2865 599.46 สุราษฎร์ธานี 4755 480.86 พังงา 1155 460.53 นครศรีธรรมราช 5820 384.20 ระยอง 1915 316.33 ปี 2552 พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายใน 56 จังหวัด

4 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย : อัตราป่วยสูงใน 10 จังหวัดแรก ปี จากข้อมูลรายงาน 506 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 (พบ 30 จังหวัด) จังหวัด ป่วย ตาย อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย พัทลุง 210 41.36 0.00 นครศรีธรรมราช 361 23.80 สุราษฎร์ธานี 117 11.77 พังงา 29 11.52 ระยอง 59 9.64 ภูเก็ต 32 9.53 ชุมพร 37 7.59 นราธิวาส 41 5.63 กระบี่ 23 5.39 สงขลา 49 3.65


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google