งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ส่วนวิชาการ สำนักงานคลังเขต 1 กรมบัญชีกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ส่วนวิชาการ สำนักงานคลังเขต 1 กรมบัญชีกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ส่วนวิชาการ สำนักงานคลังเขต 1 กรมบัญชีกลาง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และทบทวนฝึกปฏิบัติงานในระบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย ส่วนวิชาการ สำนักงานคลังเขต 1 กรมบัญชีกลาง

2 กลุ่มสิทธิฐานข้อมูลบุคลากร กลุ่มสิทธิระบบบำเหน็จบำนาญ
1. นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ รหัส 10xxxxx (7 หลัก) 2. นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ รหัส 20xxxxx (7 หลัก) กลุ่มสิทธิระบบบำเหน็จบำนาญ 1. ส่วนราชการผู้ขอ 1.1 ระดับผู้ปฏิบัติ รหัส 80xxxxx (7 หลัก) 1.2 ระดับหัวหน้า รหัส 89xxxxx (7 หลัก) 2. ส่วนราชการผู้เบิก 2.1 ระดับผู้ปฏิบัติ รหัส 80xxxxx (7 หลัก) 2.2 ระดับหัวหน้า รหัส 89xxxxx (7 หลัก)

3 เมื่อมีบุคลากรในสังกัดออกจากราชการ
ด้วยเหตุ : เกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ รหัส 10xxxxxxx 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของประวัติ (คำนำหน้าชื่อ สถานะสมาชิก กบข.) 2. เพิ่มข้อมูล วันที่ออกจากราชการ และเหตุที่ออก 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของที่อยู่ และให้เป็นปัจจุบัน

4 เจ้าหน้าที่บำนาญ ในฐานะส่วนราชการผู้ขอ
เข้าสู่ website ระบบบำเหน็จบำนาญhttp://pws.cgd.go.th และ Login เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนรับ บันทึกรายละเอียดของข้อมูล บันทึกส่งข้อมูล หากมีการตีกลับ ให้ดำเนินการแก้ไขและบันทึกส่งข้อมูล อีกครั้ง

5 เมื่อเรื่องได้รับการอนุมัติแล้ว (ตรวจสอบสถานะจากระบบ โดยระบุเลขที่รับ)
เจ้าหน้าที่บำนาญ ในฐานะส่วนราชการผู้เบิก เข้าสู่ website ระบบบำเหน็จบำนาญ และ Login เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนขอเบิก (ตามปฏิทินการจ่ายประจำเดือน) ส่งข้อมูลการขอเบิก (ปิดรอบส่งกรมบัญชีกลาง)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt โดย ส่วนวิชาการ สำนักงานคลังเขต 1 กรมบัญชีกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google