งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O การบริหารจัดการ ภาพลักษณ์องค์กร สำหรับงานป้องกัน ควบคุมโรค นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 11/12/13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O การบริหารจัดการ ภาพลักษณ์องค์กร สำหรับงานป้องกัน ควบคุมโรค นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 11/12/13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O การบริหารจัดการ ภาพลักษณ์องค์กร สำหรับงานป้องกัน ควบคุมโรค นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 11/12/13

2 ภาพลักษณ์องค์กร นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้

3 ปัญหา คนไม่เชื่อ ทุจริต นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

4 ความหมายภาพลักษณ์ (Image) ข้อเท็จจริง การประเมิน ส่วนตัว (Personal Judgement ) ภาพลักษณ์ (Image) ซึ่งมีผลจากการ รับรู้ของบุคคลต่อ สิ่งใดสิ่งหนึ่งทุก สิ่งทุกอย่าง เกี่ยวกับองค์กรที่ ประชาชนรู้จัก เข้าใจและได้มี ประสบการณ์ ผลรวมจากความ เชื่อ ความคิด ประทับใจต่อสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ง นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

5 IMAGE IMAGE Institution สถาบัน องค์กร น่าเชื่อถือด้วยตึก การจัดการ logo Management ผู้บริหาร สื่อบุคคล ฉลาด ดี มีผลงาน เป็นที่ยอมรับ Action การกระทำ ต่อประชาชน บริการดีไม่เอา เปรียบ Action การกระทำ ต่อประชาชน บริการดีไม่เอา เปรียบ Goodness ดี งาม CSR Goodness ดี งาม CSR Employee บุคลากร ขององค์กร Employee บุคลากร ขององค์กร นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

6 CompanyLOGO 1. ช่วยทำให้องค์กรได้รับการ สนับสนุน 2.เป็นเกราะป้องกันเมื่อมีปัญหา 3. ทัศนคติและความ ภูมิใจของคนในองค์กร ประโยชน์ของImage นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

7 การสร้าง Image สัญลักษณ์ Product ระบบการ สื่อสาร มี3ระดับ ระบบการ สื่อสาร มี3ระดับ พฤติกรรมคนในองค์กร 1. 3. 2. การสร้าง Image การสร้าง Image 3.1. ผ่านบุคลากร ผลผลิต 3.2. การตลาด สื่อสาร 3.3. นอกเหนือการควบคุม เช่น ลูกค้าบอกต่อ ผู้เชี่ยวชาญพูดถึง นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

8 สื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดย สื่อมวลชน พนักงาน ส่งเสริมการ ขาย ประชาสัมพันธ์ Direct Marketing Packaging ข่าวสาร ต้อง Clear Consistent Compelling (จับใจ) เน้นเนื้อหาเป็น หลัก ตามด้วย การใช้ช่องทาง สื่อ รูปแบบที่ เข้าถึงและจดจำ ได้ สื่อสาร ภาพลักษณ์ของ องค์กรด้วยการ เผยแพร่ข้อมูล อย่างต่อเนื่อง นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

9 1. โดยธรรมชาติ คุมไม่ได้ เช่น งานบริการ แล้วผิดพลาด ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้ ใช้เวลาสะสม ประชาสัมพันธ์มีผลต่อภาพลักษณ์ เกิดได้... ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้ ใช้เวลาสะสม ประชาสัมพันธ์มีผลต่อภาพลักษณ์ เกิดได้... 2. ปรุงแต่ง กำหนดได้จะเป็น เช่นใด นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

10 เครื่องมือประเมินภาพลักษณ์ 1. ตรวจสอบข่าวจาก สื่อมวลชน ปริมาณข่าว/ ทิศทางข่าวบวกหรือลบ/ผล สะท้อนคุณภาพหรือ เชี่ยวชาญ 2. วิจัยสำรวจ 2.1. ความคุ้นเคย ไม่เคยได้ ยินชื่อ/เคยได้ยิน/รู้จัก เล็กน้อย/รู้จักพอสมควร/รู้จัก เป็นอย่างดี 2.2. ความชอบ ไม่ชอบเลย/ ไม่ค่อยชอบ/เฉยๆ/ค่อนข้าง ชอบ/ชอบมาก 2. วิจัยสำรวจ 2.1. ความคุ้นเคย ไม่เคยได้ ยินชื่อ/เคยได้ยิน/รู้จัก เล็กน้อย/รู้จักพอสมควร/รู้จัก เป็นอย่างดี 2.2. ความชอบ ไม่ชอบเลย/ ไม่ค่อยชอบ/เฉยๆ/ค่อนข้าง ชอบ/ชอบมาก นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

11 ภาวะวิกฤต เกิดจากภัยธรรมชาติ ผิดพลาดของบุคลากร ธุรกิจ ก่อการร้าย โจรกรรม ภาวะวิกฤต เกิดจากภัยธรรมชาติ ผิดพลาดของบุคลากร ธุรกิจ ก่อการร้าย โจรกรรม แก้ด้วย 2P2R แก้ด้วย 2P2R ไม่ปิดบังข้อมูล ทุกคนให้ข่าวตรงกัน โฆษกน่าเชื่อถือ เข้าถึงสื่อมวลชน ให้ข้อมูลเร็งและถูกต้อง อธิบายข้อมูลมากกว่าโต้เถียง หาหลักฐานให้เพียงพอ บันทึกเหตุการณ์ทุกแง่มุมไม่ ลำเอียง สื่อสารทันสมัยเป็นระยะต่อเนื่อง มีแผนวิกฤตล่วงหน้า ทันสมัย สิ่งที่ต้องทำ คำพูด ไม่มีความเห็น ไม่รู้ ไม่ทราบ อย่าโต้แย้งความจริงสิ่งที่ ปรากฏชัด อย่าด่วนปฏิเสธการรับผิด เน้นแก้ไขปรับปรุง อย่าทำอะไรที่มากหรือ น้อยกว่าสถานการณ์ อย่าหลีกเลี่ยงการซักถาม อย่าบอกสื่อว่า ห้ามลงข่าว คำพูด ไม่มีความเห็น ไม่รู้ ไม่ทราบ อย่าโต้แย้งความจริงสิ่งที่ ปรากฏชัด อย่าด่วนปฏิเสธการรับผิด เน้นแก้ไขปรับปรุง อย่าทำอะไรที่มากหรือ น้อยกว่าสถานการณ์ อย่าหลีกเลี่ยงการซักถาม อย่าบอกสื่อว่า ห้ามลงข่าว หลีกเลี่ยง นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

12 ความสำเร็จ ให้ข้อมูลเร็ว 5 นาทีหลังเกิด วิกฤต สื่อไว้วางใจ คนในองค์กร ร่วมมือเต็มที่ ให้ข้อมูลเร็ว 5 นาทีหลังเกิด วิกฤต สื่อไว้วางใจ คนในองค์กร ร่วมมือเต็มที่ ขวัญ กำลังใจดี ผู้บริหาร ทุ่มเทและ เข้าใจงาน PR ขวัญ กำลังใจดี ผู้บริหาร ทุ่มเทและ เข้าใจงาน PR ทีมPRมี ประสบการณ์ แก้ปัญหาทุก อย่างทันที องค์กรรัฐ เอกชนร่วมมือ เต็มที่ แก้ปัญหาตรง ประเด็น ช่องทาง สื่อสาร เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย องค์กรรัฐ เอกชนร่วมมือ เต็มที่ แก้ปัญหาตรง ประเด็น ช่องทาง สื่อสาร เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

13

14 กรม คร. น่าเชื่อถือ. ทันสมัย ทำโดย ซื่อสัตย์ สุจริต ดีงามถูกต้อง จริงใจ 2. Core values Integrity 1. เป้าหมายมั่นคง กรมวิชาการ จุดขาย5I (Information Innovation. Intervention Internation Standard Immediate) 3. บริหาร การเปลี่ยนแปลง มีแผน/ภาวะวิกฤต กรม คร. น่าเชื่อถือ. ทันสมัย นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

15 ในสังคม ชุมชน จากการประกวด ตามหาคนที่พูดถึงงานของ กรมคร. แนวทางของกรมคร. สสจ./อปท./นักข่าว/ ประชาสังคม ระบบเฝ้าระวัง การพยากรณ์ โรค DDC.Poll. ระบบสอบสวน ควบคุมโรค นวตกรรม R\D เน้น M/E Model development Policy development Excellent Center 1.Product 2.เครือข่าย 3.แสวงหาโฆษก 4.การสื่อสาร นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม ควบคุมโรค

16


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O การบริหารจัดการ ภาพลักษณ์องค์กร สำหรับงานป้องกัน ควบคุมโรค นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 11/12/13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google