งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
แผนปฏิบัติการ สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 10-12 มีนาคม2554 ศูนย์รวมตะวัน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2 แผนปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานที่แสดงรายละเอียดของกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผน มีผู้รับผิดชอบ และมีกรอบงบประมาณที่ชัดเจน

3 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ
1. ชื่อแผนปฏิบัติการ 2. ความเป็นมา 3. วัตถุประสงค์ 4. เป้าหมาย/ดัชนีชี้วัด 5. กลยุทธ์ในการดำเนินงาน 6. กิจกรรม (รายละเอียด) 7. แผนการดำเนินงาน 8. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 9.ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดแผน 10.การติดตามประเมินผล

4 1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
แผนปฏิบัติการ สถานประกอบการปลอดบุหรี่ แผนปฏิบัติการ......(ชื่อบริษัท).....สร้างเสริมสุขภาพ ฯลฯ

5 2. ความเป็นมา (เหตุผลที่ต้องทำให้มีแผนปฏิบัติการ)
- การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา - กิจกรรมที่เป็นต้นเหตุของปัญหา - ความสูญเสียและเสียหาย - แนวโน้มปัญหา และการขยายวงกว้างออกไปถ้าไม่มีการแก้ไข - ความจำเป็นที่จะต้องมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการ - ความคาดหวังเมื่อมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

6 3.วัตถุประสงค์ (แผนนี้ทำเพื่ออะไร) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการควบคุมพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง (สูบบุหรี่-ดื่มเหล้า) ในพื้นที่ของบริษัท เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน (สูบบุหรี่ เหล้า) เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ/ฝ่าย ในการควบคุมการสูบบุหรี่-เหล้า เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของพนักงาน

7 4. เป้าหมายและตัวชี้วัด
(รู้ได้อย่างไรว่าทำสำเร็จ) ปลอดบุหรี่ 100% (ปี 2554) สภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ 100 % ภายในปี 2554 ร้อยละ 5 ของพนักงานที่สูบบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ (ปี 2554) มีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ และจัดเขตสูบบุหรี่ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 5 ครั้งใน ปี 2552 มีการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ 3 โครงการ ปลอดอุบัติเหตุ (ปี 2555) ปลอดเหล้า 100% (ปี 2555)

8 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์
สถานประกอบการปลอดบุหรี่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ พนักงานไม่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 100% พนักงานที่สูบบุหรี่สูบในเขตสูบบุหรี่ จำนวนพนักงานที่สูบบุหรี่ในที่ทำงานลดลง 10%ต่อปี ความถี่ของการออกไปสูบบุหรี่ลดลง 20% จำนวนพนักงานที่เลิกบุหรี่สำเร็จ การร้องเรียนเกี่ยวกับควันบุหรี่มือสองลดลง เหลือ 0

9 5. แนวคิดในการดำเนินงาน
5. แนวคิดในการดำเนินงาน (กลยุทธ์ในการดำเนินงาน) - ให้ความสำคัญที่การระดมความคิดของทุกฝ่าย และความ เป็นเจ้าของร่วมในการทำแผนปฏิบัติการ - ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามแผน - การเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่สามารถทำได้จริงและทำได้ทันที - ประกาศเกียรติคุณบุคลากร พร้อมทั้งมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

10 6. กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ตอบคำถาม สามารถทำอะไรได้บ้าง (What can be done) สิ่งที่เราสามารถทำได้ (What can I do)

11 กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
1. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง 2. กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้กับพนักงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 3. กิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ 4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Shopping ที่ตลาดนัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

12 7. แผนการดำเนินงาน จะทำกิจกรรมอะไร เมื่อไร ใครเป็นคนรับผิดชอบ ???
โครงการ/กิจกรรม เดือน /2551 1 2 3 4 5 6 เจ้าภาพ 1. รณรงค์สร้างความตระหนัก 1.1 จัดทำแผ่นพับ * 1.2 เสียงตามสาย 1.3 โทรทัศน์วงจรปิด 1.4 จัดมุมความรู้ 1.5 ประกวดทูตปลอดบุหรี่ 2. สร้างสภาพแวดล้อมใให้ปลอดจากควันบุหรี่ 2.1 จัดเขตปลอดบุหรี่ 2.2 จัดเขตสูบบุหรี่ 2.3 สายตรวจปลอดบุหรี่

13 8. งบประมาณ/ทรัพยากรที่ต้องใช้
การดำเนินการตามแผนจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ เวลา สถานที่ การแสดงความต้องการทรัพยากรที่ต้องใช้สะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้จัดทำแผนมีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมีความรู้มากเพียงใด รวมทั้งความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานตามแผน

14 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นภาวะที่อยากจะเห็นเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมในช่วงเวลาของแผนปฏิบัติการสิ้นสุดลง

15 10. การติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า และทิศทางการดำเนินงานของ แผนงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และกรอบเวลาของแผน เพื่อทราบประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความถี่ในการ ประเมินผลจะช่วยทำให้มีการปรับแผนการทำงานมากขึ้น โอกาสของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นด้วย การประเมินผลอาจทำได้หลายวิธี แต่ควรเลือกการประเมินผล ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพ มากที่สุด

16 สรุปกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ
แผน/โครงการ กิจกรรม ย่อย วัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เวลา งบประมาณ เจ้าภาพ 1. โครงการรณรงค์สร้างจิดสำนึก 1.1 จัดทำแผ่นพับ 1.2 เสียงตามสาย 1.3 โทรทัศน์วงจรปิด 1.4 จัดมุมความรู้ 1.5 ประกวดทูตปลอดบุหรี่ 2. สร้างสภาพแวดล้อมใให้ปลอดจากควันบุหรี่ 2.1 จัดเขตปลอดบุหรี่ 2.2 จัดเขตสูบบุหรี่ 2.3 สายตรวจปลอดบุหรี่

17 Download files ได้ที่ Website สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการปลอดบุหรี่ สามารถเข้าไปดูที่Website โครงการ หรือ

18 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทรศัพท์ โทรสาร

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google