งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง มาตราตัวสะกด

2 มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก-กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค
มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก-กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย 9. แม่ เกอว

3 ตัวอย่าง แม่ ก – กา ได้แก่ แม่ กด ได้แก่ กา งา นา ปา มา กด จด ปด ผด สด
แม่ ก – กา ได้แก่ กา งา นา ปา มา แม่ กด ได้แก่ กด จด ปด ผด สด แม่ กก ได้แก่ กก อก ปก ดก ตก แม่ กน ได้แก่ บน จน ดน ตน วน แม่ กง ได้แก่ กง จง ดง ผง คง แม่ กบ ได้แก่ กบ จบ พบ สบ นบ

4 ตัวอย่าง แม่ กม ได้แก่ จม ขม ลม นม สม แม่ เกย ได้แก่
แม่ กม ได้แก่ จม ขม ลม นม สม แม่ เกย ได้แก่ เกย เอย เตย เสย เขย แม่ เกอว ได้แก่ เลว เจว เหว เอว

5 คำว่า กน อยู่ในตัวสะกดในมาตราแม่ กม
คำว่า กน อยู่ในตัวสะกดในมาตราแม่ กม ใช่ ไม่ใช่

6 คำว่า เอว อยู่ในมาตราตัวสะกดใด
30 คำว่า เอว อยู่ในมาตราตัวสะกดใด แม่ ก-กา แม่ กน แม่ เกอว แม่ กง

7 คำที่สะกดด้วยแม่ กก ได้แก่
Alphabet Buttons Appear Here

8 Alphabet Buttons Appear Here
คำว่า สน สะกด <Question here> <Question here> <Question here> <Question here> Alphabet Buttons Appear Here <Question here> <Question here> <Question here> <Question here>

9

10 กง ขน กน อม กบ ปด ตบ กด กม ดง


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google