งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ฝ่ายบริหารงานปกครอง

2 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การประเมินสถานการณ์ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง โดยผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเทศสมาชิกอาเซียน มีความแตกต่างหลากหลาย อาจทำให้เกิดช่องว่างของการพัฒนา (Development Gaps) ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ภาคเศรษฐกิจการส่งออก การค้าระหว่างประเทศ การธนาคาร 8 วิชาชีพที่เคลื่อนไหวเสรี

3 เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความท้าทายใหม่ในหลายด้าน
บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของกรมการปกครอง เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความท้าทายใหม่ในหลายด้าน - ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security Issue) - การบริหารงานทะเบียนราษฎร - การจัดการความขัดแย้งและอำนวยความเป็นธรรม - การค้าและการติดต่อชายแดน - การประกอบอาชีพของประชาชน

4 - การส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของกรมการปกครอง เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความท้าทายใหม่ในหลายด้าน (ต่อ) - การส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน - การสื่อสารสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ - ภาษาต่างประเทศ - การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

5 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน ณ วิทยาลัยการปกครอง การฝึกอบรมบุคลากร ศูนย์ฝึกอบรมทางทะเบียน การขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community) 5. โครงการ People to People Connectivity

6 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA Master Plan on ASEAN Community) ASCC การจัดการ พื้นที่ชายแดน AEC APSC พัฒนาด่าน / อำนวยความสะดวกการค้า / การผ่านแดนบุคคล / กฎระเบียบ / เชื่อมโยงภาคประชาชน People to People รับมือปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ / อำนวยความเป็นธรรม / กฏระเบียบ / บุคลากร / บูรณาการระดับพื้นที่ การสร้าง ความตระหนักรู้ การวางระบบและเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์กร การเชื่อมโยง ฐานข้อมูลฯ การรักษาความ มั่นคงและความ สงบเรียบร้อย AEC AEC เชื่อมโยงระบบทะเบียนราษฎร / ทะเบียนทั่วไป / ฐานข้อมูลบุคคล / กฎระเบียบ / National Single Window APSC APSC

7 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
บทสรุป : การเตรียมตัวของข้าราชการฝ่ายปกครอง เตรียมความพร้อม ตัวเรา – พื้นที่ – งานในหน้าที่ – พี่น้องประชาชน รู้เขา รู้เรา / แสวงโอกาส / แสวงความร่วมมือ รอบรู้ รวดเร็ว ริเริ่ม รอบคอบ

8

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google