งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ฝ่ายบริหารงานปกครอง

2 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประวัติความเป็นมา อาเซียนก่อตั้งเมื่อปี 2510 ในช่วงสงครามเย็น วัตถุประสงค์แรก คือ ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ต่อมา สงครามเย็นยุติลง ทำให้การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปลี่ยนไป (Paradigm Shift) นานาประเทศหันมามุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงปรับบทบาทการรวมตัวเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีโลก

3 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประวัติความเป็นมา อาเซียนเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน เป้าหมาย : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การรวมตัวของอาเซียน 10 ประเทศ มีประชากรประมาณ 600 ล้านคน  GDP รวมกันประมาณ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญในระบบเศรษฐกิจและ การเมืองโลก

4 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การประเมินสถานการณ์ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง โดยผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเทศสมาชิกอาเซียน มีความแตกต่างหลากหลาย อาจทำให้เกิดช่องว่างของการพัฒนา (Development Gaps) ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ภาคเศรษฐกิจการส่งออก การค้าระหว่างประเทศ การธนาคาร 8 วิชาชีพที่เคลื่อนไหวเสรี

5 เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความท้าทายใหม่ในหลายด้าน
บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของกรมการปกครอง เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความท้าทายใหม่ในหลายด้าน - ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security Issue) - การบริหารงานทะเบียนราษฎร - การจัดการความขัดแย้งและอำนวยความเป็นธรรม - การค้าและการติดต่อชายแดน - การประกอบอาชีพของประชาชน

6 - การส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของกรมการปกครอง เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความท้าทายใหม่ในหลายด้าน (ต่อ) - การส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน - การสื่อสารสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ - การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ - เศรษฐกิจฐานราก - ความเหลื่อมล้ำทางสังคม - ภาษาต่างประเทศ - ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

7 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA Master Plan on ASEAN Community) เน้นการขับเคลื่อนแผนฯ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ การวางระบบและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงด้านฐานข้อมูลต่อประชาคมอาเซียน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชายแดน การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย การสร้างความตระหนักรู้บุคลากรและประชาชน

8 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA Master Plan on ASEAN Community) ASCC การจัดการ พื้นที่ชายแดน AEC APSC พัฒนาด่าน / อำนวยความสะดวกการค้า / การผ่านแดนบุคคล / กฎระเบียบ / เชื่อมโยงภาคประชาชน People to People รับมือปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ / อำนวยความเป็นธรรม / กฏระเบียบ / บุคลากร / บูรณาการระดับพื้นที่ การสร้าง ความตระหนักรู้ การวางระบบและเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์กร การเชื่อมโยง ฐานข้อมูลฯ การรักษาความ มั่นคงและความ สงบเรียบร้อย AEC AEC เชื่อมโยงระบบทะเบียนราษฎร / ทะเบียนทั่วไป / ฐานข้อมูลบุคคล / กฎระเบียบ / National Single Window APSC APSC

9 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายอำเภอ : Key Man สู่อาเซียน กรมการปกครองเน้นให้นายอำเภอ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยจะ ผลักดันให้นายอำเภอมีบทบาทเป็น Key Man สำคัญ 2 ด้าน ดังนี้ การเป็นผู้นำในการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ ทั้งภาคราชการ ประชาชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และบูรณาการความร่วมมือ 2. การเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับประชาชน

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google