งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถ่ายทอดประสบการณ์โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถ่ายทอดประสบการณ์โดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถ่ายทอดประสบการณ์โดย
แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย แนวคิด การจัดการศึกษา ของ วชิราวุธวิทยาลัย ถ่ายทอดประสบการณ์โดย สุนันท์ แดงประไพ

2 พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงนั้น มิใช่ว่าเพียงจะสร้างเด็กตัวอย่างให้มีมาตรฐานอันเดียวกันหมด คือให้เป็นเด็กมัธยมอันรุ่งโรจน์มีคะแนนนับเป็นพันๆ เช่นนั้นหามิได้ ข้าพเจ้าต้องการจะสร้างคนหนุ่ม อันมีความสามารถ คนหนุ่มผู้ซึ่งกำลังใจและกายใสสะอาด และเป็นผู้ซึ่งเต็มใจคอยกระทำการอันหนัก อันอนาคตจะพึงนำมาให้ไม่ว่าชนิดใด

3 พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าต้องการให้การศึกษามีความหมายว่า แปลงเด็กให้เป็นคนหนุ่มอันผึ่งผายและเป็นพลเมืองดีและมิให้น้ำหนักของหลักสูตรและแบบเรียนบดขยี้บุคลิกลักษณะของเขา

4 พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าต้องการให้การศึกษาเป็นสิ่งเพลิดเพลินสำหรับเด็ก เพื่อว่าในภายหน้าเขาเหล่านั้นจะได้หวนไปรำลึกถึงชีวิตที่ได้ผ่านมาเมื่ออยู่ในโรงเรียนว่าเป็นสิ่งสนุก

5 พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ้าข้าพเจ้าต้องการแต่เพียงโรงเรียนประเภทธรรมดาแล้ว ข้าพเจ้าก็คงจะได้สร้างโรงเรียนเช้ามาเย็นกลับ หาใช่โรงเรียนกินนอนไม่

6 ปรัชญาการศึกษา  การศึกษา คือ การเตรียมพลเมืองสำหรับอนาคต
แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา  การศึกษา คือ การเตรียมพลเมืองสำหรับอนาคต  หลักในการศึกษา คือ การพัฒนาอุปนิสัยและการสร้างความสุขในการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้ คือ ให้ความสำคัญแก่เด็กเป็นรายบุคคลตามความถนัดและความสามารถของเด็ก

7 หลักสูตร หลักการของหลักสูตร
แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย หลักสูตร หลักการของหลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยดี ทั้งกาย วาจา ใจ เป็นผู้มีศาสนา มีความสามารถพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีและทำภารกิจที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ทั้งนี้ด้วยการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของเด็ก แต่ละคน โดยมีหลักสูตรและระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่ขึงตึงจนไปจำกัด การพัฒนาอุปนิสัยและบุคลิกภาพของเด็ก

8 การจัดเวลาสำหรับการเรียนรู้
แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย การจัดเวลาสำหรับการเรียนรู้ เรียนตามตารางสอน อาหารเช้า สวดมนต์ เรียนตามตารางสอน /โปรแกรมพิเศษ/ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ดนตรี/ ศิลปะ/ การออกแบบ กีฬา อาหารเย็น ทำการบ้าน/ โปรแกรมพิเศษ 20.30,21.00, สวดมนต์/ นอน/ อบรม/ ประชุมหัวหน้า

9 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย รูปแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ตามตารางสอน  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  แบบข้ามสาขาวิชา  แบบสหวิทยาการ  แบบระหว่างวิชา  การจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น  การจัดการเรียนรู้ตามกิจวัตรประจำวัน  การจัดการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายใน/ต่างประเทศ

10 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชายที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนานักเรียนให้ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

11 ภารกิจ เอื้ออำนวยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย ภารกิจ  ส่งเสริมแนะนำให้เด็กรู้จักปกครองตนเองด้วยการมีวินัย และรู้จักปกครองกันเอง  ส่งเสริมให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสร้างสภาวะแวดล้อมและกระบวนการที่ เอื้ออำนวยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  เพิ่มความสำคัญทางวิชาการให้ได้ดุลยภาพกับดนตรี กีฬา การสังคม  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และดำรงตนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  พัฒนาครูให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง  สร้างความสัมพันธ์ พัฒนาความร่วมมือระหว่างครู นร.ผู้กำกับคณะ บุคลากรอื่น ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า บุคคลทั่วไป  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส


ดาวน์โหลด ppt ถ่ายทอดประสบการณ์โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google