งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลลัพธ์การเรียนรู้:ผลการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลลัพธ์การเรียนรู้:ผลการจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลลัพธ์การเรียนรู้:ผลการจัดการความรู้
: แนวปฏิบัติในการทบทวนความรู้สำหรับสอบ ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วิมลพรรณ สังข์สกุล

2 ผลการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาลในปี 2553 มีเงื่อนไขต้องปรับปรุง คือ
การพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้สำเร็จการศึกษาสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯในครั้งแรกผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

3 การร่วมวางแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย วิเคราะห์หาแนวทางพัฒนา โดยใช้ blue print ข้อสอบของสภาการพยาบาลเป็นหลัก วางแผนการจัดการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ วางแผนการทบทวนความรู้ทั้ง 8 รายวิชา

4 การร่วมวางแผน อาจารย์พี่เลี้ยงในหอผู้ป่วยร่วมมือในการให้ความรู้เฉพาะสาขาในช่วงการเรียนวิชาการศึกษาอิสระและช่วงฝึกเสริมทักษะ วิทยาลัยในเครือข่ายภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำสาระทบทวนและจัดทำข้อสอบรวบยอด 8 รายวิชา

5 การดำเนินงาน 2. ศึกษาสภาพปัญหาสอบถามความต้องการ
1. ชี้แจง กระตุ้นให้เห็นความสำคัญ สร้างแรงจูงใจ 2. ศึกษาสภาพปัญหาสอบถามความต้องการ 3. เตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนในการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ 4. ทบทวนความรู้ 8 รายวิชา 5. ทบทวนความรู้แบบฐานย่อย

6 การดำเนินงาน 6. Facebook 7. E-learning 8. อาจารย์ร่วมทำสาระทบทวน
9. จัดสอบรวบยอด 10.ฝึกสมาธิ จัดระเบียบความคิด

7 การตรวจสอบและแนวปฏิบัติ
1. ปัญหาและความต้องการของนักศึกษา เนื้อหามาก เตรียมตัวไม่ทัน ยังต้องฝึกปฏิบัติงานนอกสถาบัน เตรียมตัวสอบไม่ทัน คะแนน Pre-test แต่ละรายวิชา ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 60%

8 การตรวจสอบและแนวปฏิบัติ
2. การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ นักศึกษายังสรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหาแต่ละวิชา ยังได้ไม่ครอบคลุม ไม่สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับผู้ป่วยได้ และไม่สามารถวิเคราะห์ความแตกต่าง รวมทั้งการเรียงลำดับความสำคัญในการให้การพยาบาล ให้นักศึกษาพัฒนา mind mapping และนำเสนอ

9 การตรวจสอบและแนวปฏิบัติ
3. การทบทวนความรู้ 8 รายวิชา นักศึกษาไม่สามารถอธิบายประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อตาม blue print นักศึกษาไม่สามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกตอบได้ ใช้โจทย์ที่หลากหลายและมีจำนวนมากพอที่จะทำให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบ

10 การตรวจสอบและแนวปฏิบัติ
4. การทบทวนความรู้แบบฐานย่อย นักศึกษาไม่สนใจเนื้อหาหรือประเด็นที่ยากและซับซ้อน ค้นพบปัญหาของนักศึกษารายบุคคล กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของเนื้อหาทุกหัวข้อตาม Blue print อธิบายเพิ่มในหัวข้อที่นักศึกษาเห็นว่ายากและซับซ้อน

11 การตรวจสอบและแนวปฏิบัติ
5. face book / e-learning นักศึกษาไม่สามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกตอบได้ กลุ่มเพื่อนและอาจารย์ช่วยวิเคราะห์โจทย์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

12 การตรวจสอบและแนวปฏิบัติ
6. การจัดทำสาระทบทวน มีเนื้อหาตรงตาม blue print นักศึกษาอ่านเข้าใจง่าย 7. การจัดสอบรวบยอด นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลคะแนนแต่ละรายวิชาไม่ถึง ร้อยละ 60 เน้นการทบทวนในหัวข้อ/รายวิชาที่เป็นจุดอ่อน จัดสอบซ่อมจนนักศึกษามีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ หาแนวทางแก้ไขนักศึกษากลุ่มเสี่ยง

13 การตรวจสอบและแนวปฏิบัติ
8. ปฏิบัติธรรม การฝึกสมาธิ ทำให้นักศึกษามีสมาธิ จิตใจสงบ สามารถจัดลำดับความคิดได้เป็นระบบมากขึ้น

14 สรุปประเด็นสำคัญ ของแนวปฏิบัติในการเตรียมสอบขึ้นทะเบียนฯ
1. ในการดำเนินกิจกรรมใช้แนวคิดสำคัญ คือ การฝึกทำโจทย์ การใช้โจทย์จำนวนมากจะช่วยให้นักศึกษาวิเคราะห์โจทย์ได้ดีขึ้น การที่นักศึกษามีความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาอย่างดีจะสามารถอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้และความรู้ยังคงอยู่ การใช้ Mind mapping ทำให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับกรณีศึกษา และเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้

15 สรุปประเด็นสำคัญ ของแนวปฏิบัติในการเตรียมสอบขึ้นทะเบียนฯ
2. การกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ และให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ 3. การดูแลช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 4. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 5. การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเน้นผู้เรียนมีกิจกรรมด้วยตนเอง 5. การติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลลัพธ์การเรียนรู้:ผลการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google