งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 1 ดอกแก้วภูพาน จ. สกลนคร จ. สุรินทร์ จ. หนองคาย จ. หนองบัวลำภู จ. อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 1 ดอกแก้วภูพาน จ. สกลนคร จ. สุรินทร์ จ. หนองคาย จ. หนองบัวลำภู จ. อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 1 ดอกแก้วภูพาน จ. สกลนคร จ. สุรินทร์ จ. หนองคาย จ. หนองบัวลำภู จ. อุดรธานี

2 สมาชิกกลุ่มดอกแก้วภูพาน

3 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ( นวส. 7 ว ) จ. หนองบัวลำภู ผู้นำเสนอ อ. สะรินรา ทรง ต่อศรีสกุล วิทยากรประจำ กลุ่ม น. ส. ทิพย์รัตน์ สาม งามยา ผู้ช่วยวิทยากร

4 โครงการ ส่งเสริมการ ปลูก ยางพารา

5 ผลสัมฤท ธิ์ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น

6 ผลลัพธ์ ยางแผ่นดิบ 23,000 ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,495 ล้านบาท ผลผลิต ผลผลิต มีพื้นที่ปลูก ยางพารา เพิ่มขึ้น 100,000 ไร่

7 กระบวนการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ คัดเลือกพื้นที่ และ เกษตรกร จัดประชุมชี้แจง โครงการ จัดฝึกอบรม จัดหาปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร พันธุ์ยาง RRIM 600

8 กระบวนการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ( ต่อ ) ดำเนินงานตาม โครงการ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล พันธุ์ยาง RRIM 600

9 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน เสริมสร้างขีด ความสามารถของเกษตรกร ในการผลิต และจัดการ สินค้าเกษตรที่มี ประสิทธิภาพและ ปลอดภัย พันธุ์ยาง RRIM 600

10 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ ) การเมือง รัฐบาลให้การสนับสนุน ได้รับงบประมาณจาก CEO จังหวัด สังคมการเกษตร เกษตรกรให้ความร่วมมือ เป็นความต้องการของเกษตรกร

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน ( ต่อ ) เศรษฐกิจ ราคาดี มีตลาดรองรับ GPP และ GDP เพิ่มขึ้น เทคโนโลยี ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จุดเรียนรู้

12 ปัจจัย นำเข้า คน เกษตรกร 10,000 ราย วิทยากร ฝึกอบรม พันธุ์ยาง RRIM 600 ปุ๋ย 0-3-0 วัตถุดิบ

13 ปัจจัยนำเข้า ( ต่อ ) เงิน งบประมาณทั้งสิ้น 160,360,000 บาท พันธุ์ยาง RRIM 600

14


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 1 ดอกแก้วภูพาน จ. สกลนคร จ. สุรินทร์ จ. หนองคาย จ. หนองบัวลำภู จ. อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google