งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลโฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วัฒนา แดงสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลโฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วัฒนา แดงสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลโฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วัฒนา แดงสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย นิกร ชิดเชื้อ

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ คณะกรรมการมีการดำเนินการจัดทำแผน ชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ เกษตรกรในตำบล เช่น การศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน การ สำรวจข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพของพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาของชุมชน นำมาจัดทำเป็นแผนงาน / โครงการของ ตำบลแล้วเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ เป็นต้น คณะกรรมการมีการดำเนินการจัดทำแผน ชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ เกษตรกรในตำบล เช่น การศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน การ สำรวจข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพของพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาของชุมชน นำมาจัดทำเป็นแผนงาน / โครงการของ ตำบลแล้วเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ เป็นต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ กำกับ ดูแล แผนงาน / โครงการของตำบลให้ดำเนินการ ไปตามแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ กำกับ ดูแล แผนงาน / โครงการของตำบลให้ดำเนินการ ไปตามแผน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูล ข่าวสารทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรทราบ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูล ข่าวสารทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรทราบ

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง การปลูกผักปลอดภัย จากสารพิษ เรื่อง การปลูกผักปลอดภัย จากสารพิษ ชื่อกิจกรรม พืชผัก ชื่อกิจกรรม พืชผัก สถานที่ตั้ง ม.4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ สถานที่ตั้ง ม.4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัย จากสารพิษ ผักปลอดภัย จากสารพิษ

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การเกษตรพอเพียง จุดถ่ายทอดเรื่อง การเกษตรพอเพียง สถานที่ตั้ง ม.4 ตำบลโฆษิต อำเภอ ตากใบ สถานที่ตั้ง ม.4 ตำบลโฆษิต อำเภอ ตากใบ ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายแป แลดไธสง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายแป แลดไธสง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร มีความเชี่ยวชาญด้านการ ปลูกผัก / ปุ๋ยอินทรีย์ / การจัดการ ศัตรูพืช มีความเชี่ยวชาญด้านการ ปลูกผัก / ปุ๋ยอินทรีย์ / การจัดการ ศัตรูพืช

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การปลูกผักปลอดภัย จากสารพิษ การปลูกผักปลอดภัย จากสารพิษ การทำเกษตร ผสมผสาน การทำเกษตร ผสมผสาน การเกษตรพอเพียง การเกษตรพอเพียง

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ได้คัดเลือกพื้นที่สำหรับทำโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก กรมส่งเสริมการเกษตร คือ โครงการศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง จุดประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นจุด เรียนรู้แก่เกษตรกรในตำบลโฆษิตโดยจะจัดการความรู้ เรื่อง การเกษตรพอเพียงให้แก่เกษตรกรในตำบลและ ตำบลใกล้เคียง ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้ขยายผลต่อไป ได้คัดเลือกพื้นที่สำหรับทำโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก กรมส่งเสริมการเกษตร คือ โครงการศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง จุดประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นจุด เรียนรู้แก่เกษตรกรในตำบลโฆษิตโดยจะจัดการความรู้ เรื่อง การเกษตรพอเพียงให้แก่เกษตรกรในตำบลและ ตำบลใกล้เคียง ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้ขยายผลต่อไป ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การเกษตร เช่น ด้านพืช, ปศุสัตว์, ประมงเป็นต้น โดยเชิญผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่องมาคุยกัน และมีการบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการจัดเวทีไว้ด้วย ทุกครั้ง ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การเกษตร เช่น ด้านพืช, ปศุสัตว์, ประมงเป็นต้น โดยเชิญผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่องมาคุยกัน และมีการบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการจัดเวทีไว้ด้วย ทุกครั้ง รวบรวมวิเคราะห์จัดระบบความรู้ที่ได้จากการจัดเวทีให้ เป็นหมวดหมู่ในเอกสาร หรือ ในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโฆษิต รวบรวมวิเคราะห์จัดระบบความรู้ที่ได้จากการจัดเวทีให้ เป็นหมวดหมู่ในเอกสาร หรือ ในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโฆษิต นำความรู้จากการจัดทำเวทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน พื้นที่แก่เกษตรกร นำความรู้จากการจัดทำเวทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน พื้นที่แก่เกษตรกร ความรู้ที่ได้นำไปใช้ปฏิบัติจริงเมื่อมีความเหมาะสมและ ได้ประโยชน์แล้วให้นำไปจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ของ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลโฆษิตเพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรใน พื้นที่ต่อไป ความรู้ที่ได้นำไปใช้ปฏิบัติจริงเมื่อมีความเหมาะสมและ ได้ประโยชน์แล้วให้นำไปจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ของ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลโฆษิตเพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรใน พื้นที่ต่อไป

7 ผลงานอื่นๆ การจัดการสวนปาล์ม น้ำมันในพื้นที่ดินพรุ การจัดการสวนปาล์ม น้ำมันในพื้นที่ดินพรุ การสนับสนุนให้เกษตรกร ทำนาปรังในเขต ชลประทานลุ่มน้ำสุไหง โก - ลก การสนับสนุนให้เกษตรกร ทำนาปรังในเขต ชลประทานลุ่มน้ำสุไหง โก - ลก

8 ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลโฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วัฒนา แดงสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google