งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายสมบัติ เซี่ยงว่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายสมบัติ เซี่ยงว่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายสมบัติ เซี่ยงว่อง เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางพรไสว ชุ่มบุญชู

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์
มีแผนการประชุม๕ระกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน โดยกำหนดทุกวันที่ 1 และวันที่ 13 ของเดือน พร้อมทั้งตั้งกฎระเบียบข้อปฏิบัติของศูนย์ฯ ดังนี้ แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ ด้านการให้บริการต่างๆ แผนการถ่ายทอดความรู้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกครั้ง แผนการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร แผนการประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรมศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง ศูนย์ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ชื่อกิจกรรม จำหน่ายปัจจัยการผลิตหมุนเวียนให้กับสมาชิก สถานที่ตั้ง - ผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธ์ข้าว เงินปันผล ความเข้มแข็งของชุมชน

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรดีเด่น
จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตข้าวโพด สถานที่ตั้ง 65/1 หมู่ 1 บ้านท่าน้ำตื้น ตำบลแก่งเสี้ยน ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นางพะนอ นิลรัตน์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตข้าวโพดหวานและลดต้นทุนการผลิตได้ชัดเจน และจัดทำเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีเกษตรกรมาศึกษาดูงานจำนวน 80 คน และสามารถทำองค์ความรู้ไปปฏิบัติตามอย่างน้อย 30 ราย

5 กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด
กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งนำศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เกษตรกรสามารถนำมาปรับใช้กับตนเองได้ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตข้าวตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) การผลิตข้าวพันธ์ดี และการใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
นำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในศูนย์บริการฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เช่น การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การบริหารจัดการศูนย์บริการฯ การบริหารจัดการศูนย์ผลิตพันธ์ข้าวชุมชน การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน การเลี้ยงผึ้งพันธ์

7 ผลงานอื่นๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก่งเสี้ยนเลี้ยงผึ้งพันธ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านหนองผักบุ้งในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวโพดหวานบ้านท่าน้ำตื้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลแก่งเสี้ยน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องปรุงแต่งรสอาหารตรายอดรส กลุ่มเรียนรู้การเกษตรพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายสมบัติ เซี่ยงว่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google