งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวินัย ไชยอุดม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวินัย ไชยอุดม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวินัย ไชยอุดม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายบุญส่ง ปุลันรัมย์

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์
ประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดการจัดทำแปลงสาธิตจุดถ่ายทอด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำแปลงสาธิตจากองค์การบริหารส่วนตำบล

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรมศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม , ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ชื่อกิจกรรม ไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ ข้าวปลอดสารพิษ อ้อยโรงงาน สุกรพื้นเมือง เพาะชำกล้วย ฯลฯ

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรดีเด่น
จุดถ่ายทอดเรื่อง การทำไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายทองคำ ไชยโคตร ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตข้าวอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำไร่นาสวนผสม

5 กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด
กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การทำไร่นาสวนผสม การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตข้าวอินทรีย์

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
คู่มือฉบับชาวบ้าน “แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าว” คู่มือฉบับชาวบ้าน “แนวทางการลดต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงาน” โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบไร่นาประณีต (จัดทำแปลงสาธิตภายในตำบล) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล

7 ผลงานอื่นๆ การทอผ้าไหมบ้านหนองไผ่ใหญ่ กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโกรกขี้หนู
กลุ่มไร่นาประณีตบ้านโคกเพ็ก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกเพ็ก แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงบ้านหนองไผ่ใหญ่ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองไผ่ใหญ่


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวินัย ไชยอุดม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google