งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน โดยไม่ใช้งบประมาณ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทำข้อตกลงกับ อบต. เรื่องที่ทำการศูนย์ ซึ่ง อบต.ห้วยแห้ง ได้อนุมัติให้เข้าไปอยู่ใน อบต. ได้ และจะสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องใช้ ต่างๆ

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ อบรม ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ ให้มีความเข้มแข็ง ทำแผนปฏิบัติงานรายปี และระยะสามปี โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี แผนการถ่ายทอดความรู้ เช่น การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผักปลอดภัย การรณรงค์ไม่เผาตอซัง เป็นต้น

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำผ้าให้เป็นศูนย์ทอผ้า บ้านผาทั่ง ชื่อกิจกรรม การทำผ้าฝ้ายแบบทอมือ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์ ผ้าทอลายโบราณ หมอนสี่เหลี่ยม หมอนหก ผ้ารองจาน ผ้าถุงตีนแดง

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน โดยการแบ่งเป็นฝ่ายๆ เช่น ฝ่ายวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี เป็นต้น โดยจัดให้มีการประชุมกลุ่มทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการอบรมต่างๆ เช่น โครงการกี่กระตุก โครงการฝึกอบรมการย้อมสีฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

6 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ไร่นาสวนผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง 34 หมู่ 4 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายจำลอง ทับกรุง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การจัดการไร่นาในลักษณะเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปลูกไม้ผล นาข้าว เลี้ยงปลา ปลูกผัก สามารถมีรายได้ให้กับครอบครัวได้ตลอดปี อีกทั้งยังรณรงค์เรื่องการปลูกพืชผักให้ปลอดสารพิษอีกด้วย

7 การให้บริการความรู้การเกษตร
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ การรณรงค์ไม่เผาตอวังวัสดุทางการเกษตร การทอผ้าลายโบราณ การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคแมลง ศัตรูพืช

8 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
จัดทำโครงการโฮมสเตย์ โดยการปรับปรุงบ้านเรือนของเกษตรกรในตำบล จัดทำเป็นโฮมสเตย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดนำเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบ้านไร่ แผนการดำเนินงานในอนาคตจะขยายโฮมสเตย์ให้ครบทุกหมู่บ้าน และในเขตอำเภอบ้านไร่ที่มีความพร้อม

9

10


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google