งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกับสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการในตำบลอย่างสม่ำเสมอ แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่และกรรมการศูนย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ จากการมาดูงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น แปลงสาธิตการเกษตรพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงจิ้งหรีดทุกหมู่บ้าน กรรมการศูนย์ฯ เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและผู้นำท้องถิ่น ในการรายงานข้อมูลด้านการเกษตร การรายงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดภัยธรรมชาติ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การให้เกษตรกรยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชื่อกิจกรรม กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดตำบลบ้านแซว สถานที่ตั้ง ทุกหมู่บ้าน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ ศูนย์บริการฯ เสนอโครงการเพื่อของบประมาณจาก อบต. คณะกรรมการศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการประชุมรายละเอียดและเงื่อนไขการยืมเมล็ดพันธุ์ ศูนย์บริการฯ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดตามคุณสมบัติในที่ประชุม จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้กรรมการศูนย์ประจำหมู่บ้านเพื่อนำไปให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืม เกษตรกรส่งคืนเงินสดตามราคาของเมล็ดพันธุ์ที่ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง แปลงสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายอินผ่อง แก้วดำ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การบรรยาย, ปฏิบัติในเชิงเศรษฐกิจพอเพียง

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
สอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำน้ำหมักสมุนไพร

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด มีทุกหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 7 กลุ่มประมงน้ำจืด หมู่ที่ 1,6,7,8,14 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 1 กลุ่มข้าวกล้อง หมู่ที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร หมู่ที่ 5

8

9


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google