งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
การส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมคณะกรรมการศูนย์

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนบ้านสงยาง ชื่อกิจกรรม ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สถานที่ตั้ง เลขที่ 5 หมู่ 8 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว ขั้นตอนและวิธีการ การประชุมชี้แจงแผนโครงการต่อสมาชิกผู้ผลิต การปลูกโดยการทำนาดำ การตัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยวระยะเหมาะสม เก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือ การนวดด้วยเครื่องนวดข้าวเฉพาะ การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ การบรรจุกระสอบ การเก็บรักษา

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซำ สถานที่ตั้ง เลขที่ 4 หมู่ 3 บ้านซำ ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางบุญโฮม ชัยสิงห์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร แปรรูปผลิตผลการเกษตร

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มที่สนใจ การตลาด และสถานที่ศึกษาดูงาน

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและการแปรรูปข้าว

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google