งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 6 กลุ่ม วังบัว บาน จังหวัด เชียงใหม่ (1-26)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 6 กลุ่ม วังบัว บาน จังหวัด เชียงใหม่ (1-26)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 6 กลุ่ม วังบัว บาน จังหวัด เชียงใหม่ (1-26)

2 นายวีระ กลีบขจร นายศักดิ์ สุขอินต๊ะ นายศิริชัย โช ตะศิริ นางศิริพร หงษ์ ทอง นายสงวน ปัญญา แก้ว นายกิตติศักดิ์ พรหมจรรย์ นายสักรันต์ วริ นทร์ นายบุญส่ง ป๊กคำ นายชาย มณี นายพรศักดิ์ มณีวรรณ นางสุนิศา ไกร นรา นายศักดิ์ศรี พินิจ นายบรรจบ บูรณธนิต นายสุรพล มณีวรรณ นายปรีชา หัตถ ภาสุ นายบดินทร์ เมืองอินทร์ นายชัยศักด์ สังข์ทอง นายขจรศักดิ์ หมั่น เขตกิจ ( ประธาน ) นางปฤษณา บรรพโต นายชลธาร มูลศิริ นายยุทธนา เชษฐ ตระกูล นายบุญเริง ก้อนแก้ว นายมานพ สุภาศรี นายสุพจน์ อุปละ นายมงคล แก้วกลาง เมือง นางสาวโสภา กิติ ชัยวรรณ

3 วิทยากรประจำ กลุ่ม อาจารย์ ชู ศักดิ์ สังวาลย์ ผช. วิทยากร นาย สม เกียรติ์ จินดา รัตน์

4 กลุ่มที่ 6 โครงการผลิตเมล็ดข้าว พันธุ์ดีเพื่อชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

5 ผลสัมฤ ทธิ์ เกษตรกร มี คุณภาพ ชีวิต ดีขึ้น เกษตรกร ได้รับ ความรู้ ทุก ขั้นตอน การผลิต ผลลั พธ์ ผลผ ลิต เกษตรกร มีรายได้ รายละ 23,150 บาท เกษตรกร มี คุณภาพ ชีวิต ดีขึ้น เกษตรกร ได้รับ ความรู้ ทุก ขั้นตอน การผลิต ได้เมล็ด ข้าวพันธุ์ ดี 650 กิโลกรัม / ไร่

6 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์ เพื่อเลือกพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ ประชุมชี้แจงเกษตรกรและ คัดเลือกคณะกรรมการ จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ตามขั้นตอนของโรงเรียน เกษตร ติดตามและประเมินผล กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน

7 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน เสริมสร้างขีดความสามารถ ของเกษตรกร ในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรที่มี ประสิทธิ์ภาพและปลอดภัย ตรงตาม กลยุทธ์ข้อที่ 8

8 การเมือง อบต. ให้การ สนับสนุนเงินงบประมาณ สังคมการเกษตร เกิดกลุ่ม เกษตรกร การเมือง และสังคม การเกษตร

9 เศรษฐกิจ ข้าวได้ราคาดี เกษตรกรมีรายได้ เทคโนโลยีที่ใช้ ใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี

10 วัตถุดิบ ได้เมล็ดข้าวพันธุ์จากกรม ส่งเสริมการเกษตรจำนวน 10,000 กิโลกรัม งบประมาณในการ ดำเนินการ เงินจากอบต. เป็นเงิน 570,000 บาท ปัจจัยนำเข้า

11


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 6 กลุ่ม วังบัว บาน จังหวัด เชียงใหม่ (1-26)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google