งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสกัดกั้นยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสกัดกั้นยาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด

2 สรุปผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555
แผนการสกัดกั้นยาเสพติด ผลลัพธ์ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจนไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนภายใน 1 ปี (ปี 2555) ระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในภาพรวมและระดับพื้นที่ลดลง จำนวนผู้เสพผู้ติดนะะดับประเทศและระดับพื้นที่ลดลง จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่ประสบปัญหายาเสพติดลดลง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด แผนงาน แผนการสกัดกั้นยาเสพติด เป้าหมาย 1. สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและท่าอากาศยาน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดภายในประเทศ ผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณ ผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ ผลผลิต 1. การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยชะลอตัวลงและเป็นไปได้ยากขึ้น ผลลัพธ์ 1. การสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในบริเวณพื้นที่ชายแดน 2. การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน 3. การสกัดกั้นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด 4. การเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในบริเวณพื้นที่ชายแดน ผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบ 1. เส้นทางลำเลียงยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป 2. การลักลอบผลิตอัดเม็ดยาบ้าในพื้นที่ตอนในเป็นครั้งคราว

3 วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน จุดแข็ง ภัยคุกคาม(Threat) (SWOT analysis)
เอกภาพในการบังคับบัญชาและการสั่งการ มีกองกำลังป้องกันชายแดน หน่วยตำรวจมีสายการบังคับบัญชาถึงระดับหมู่บ้านชุมชน ฝ่ายปกครองมีสายการบังคับบัญชาถึงระดับหมู่บ้าน กรมศุลกากรมีการประสานงานกับต่างประเทศ ปรับกลยุทธ์/วิธีการให้ทันต่อกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด จุดแข็ง (Strength) วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน (SWOT analysis) ภัยคุกคาม(Threat) โอกาส (Opportunity) การลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนยังเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ หมู่บ้านตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นแหล่งพักยาเสพติด ลักษณะพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน การตรวจค้นยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกไม่ทั่วถึง ทหารไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะยาเสพติด กำลังพลไม่เพียงพอ พื้นที่ตอนในยังขาดความต่อเนื่องในการสกัดกั้น จุดอ่อน (Weakness)

4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แผนการสกัดกั้นยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google