งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภพรวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เรื่อง “ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภพรวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เรื่อง “ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภพรวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
เรื่อง “ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ปี พ.ศ.2555” โดย นายศิริสุข ยืนหาญ ผู้อำนวนการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.

2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประชากรตัวอย่าง ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน (สุ่มตัวอย่าง พื้นที่เป้าหมาย) จังหวัด 61,800 คน จังหวัด : คน กทม. : 1,000 คน 61,800 (ครัวเรือน) 3,090 (เขตเมือง/ชนบท) 77 25 กรกฎาคม 2555

4

5

6

7

8 ความจริงจังของผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ
การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro implementation) ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อความจริงจังของรัฐบาลและผู้บริหารในระดับจังหวัด ความจริงจังของรัฐบาลและฝ่ายการเมือง ความจริงจังของผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด หมายเหตุ : ความจริงจังจนก่อให้เกิดแรงกดเชิงนโยบาย (ร้อยละ)

9 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับค่อนข้างรุนแรงถึงรุนแรงที่สุดจำแนกตาม
ปัญหาการแพร่ระบาด (ภาพรวม 21.4%)

10 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับค่อนข้างรุนแรงถึงรุนแรงที่สุดจำแนกตามปัญหาการแพร่ระบาด
5 ลำดับจังหวัดสูงสุด จังหวัด มีปัญหา(%) เลย 56.3 สตูล 46.8 นครศรีธรรมราช 45.1 ปทุมธานี 43.7 กระบี่ 42.3 5 ลำดับจังหวัดต่ำสุด หนองคาย 4.4 ขอนแก่น 4.1 ศรีสะเกษ 2.5 สุรินทร์ 1.4 พะเยา

11 ร้อยละของประชาชนที่อาศัยในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ จำนแนกตามการมี
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการประสาทหลอน คุ้มคลั่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรายจังหวัด 5 ลำดับจังหวัดสูงสุด จังหวัด คุ้มคลั่ง (%) สงขลา 11.4 ภูเก็ต 11 พัทลุง 9.7 นครพนม 9.4 กาฬสินธุ์ 8.9 5 ลำดับจังหวัดต่ำสุด เชียงราย 0.6 นครราชสีมา 0.5 ลพบุรี 0.4 ศรีสะเกษ อุทัยธานี

12 ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน/เป้าหมายฯ
จำแนกตามการมีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพติด

13 มีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพติด(%)
ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน/เป้าหมายฯ จำแนกตามการมีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพติดรายจังหวัด 5 ลำดับจังหวัดสูงสุด จังหวัด มีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพติด(%) กรุงเทพมหานคร 17.7 ชลบุรี 17.6 ปทุมธานี 15.5 พัทลุง 14.3 ภูเก็ต 12.9 5 ลำดับจังหวัดต่ำสุด ขอนแก่น 1.3 เชียงราย 1.1 สุรินทร์ 0.9 ยโสธร 0.4 พะเยา 0.1

14 การมีคนแปลกหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่

15 การมีคนแปลกหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่
Link PDF

16

17

18

19

20

21

22 การจัดลำดับผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (Ranking) ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2555 Link PDF

23


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภพรวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เรื่อง “ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google