งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงาน ในยุคโลกเปลี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงาน ในยุคโลกเปลี่ยน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงาน ในยุคโลกเปลี่ยน
การบริหารงาน ในยุคโลกเปลี่ยน นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

2 ยุคโลกเปลี่ยน (โลกาภิวัตร์)
เศรษฐกิจ มีผลต่อสุขภาพ และสุขภาวะ สังคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม

3 เศรษฐกิจ - GDP นำเข้า ส่งออก ตลาดหุ้น - Crisis ฟื้นตัว ฟองสบู่
- เงินบาทแข็ง / อ่อน - งบประมาณ , งบ UC - งบลงทุน , งบ SP1 , SP2

4 - บริโภคนิยม , อาหาร , ยา , เครื่องสำอาง - ความคาดหวังของประชาชน
สังคม - เมือง , ชนบท - บริโภคนิยม , อาหาร , ยา , เครื่องสำอาง - ยาเสพติด - ท้องไม่พร้อม - HIV , AIDS , โรคอ้วน - ความคาดหวังของประชาชน

5 การเมืองการปกครอง - บ้านเมืองไม่สงบ - การเมืองไม่นิ่ง
- บ้านเมืองไม่สงบ - การเมืองไม่นิ่ง - การกระจายอำนาจ , การเมืองท้องถิ่น - ระบบบริการสาธารณสุขและท้องถิ่น - กองทุนสุขภาพตำบล

6 - แห้งแล้ง , ขาดแหล่งน้ำ
สิ่งแวดล้อม - ขยะมูลฝอย , น้ำเสีย - สารเคมีในเกษตร - แห้งแล้ง , ขาดแหล่งน้ำ - โรคระบาด (ไข้เลือดออก , ไข้หวัดใหญ่)

7 วิสัยทัศน์ “คนบุรีรัมย์ มีสุขภาพสมดุล บนวิถีความพอเพียง”

8 นโยบายและทิศทางการบริหารงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2554
นโยบายและทิศทางการบริหารงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2554 1 . พัฒนาคุณภาพการบริการทุกระดับ - รพศ. , รพช. , รพ.สต. - ระบบส่งต่อแบบเครือข่าย - 3D หรือ 3S , IT - พัฒนา รพ.สต. - บัตรประชาชนแทนบัตรทอง

9 - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ - ป้องกันโรค
2 . ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างจริงจัง - ทำงานเชิงรุก - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ - ป้องกันโรค - สุขภาพดีวิถีไทย (โรคอ้วน,เบาหวาน,ความดันสูง) - ฟันผุ - ไข้เลือดออก,ไข้หวัดใหญ่

10 - อาหาร (เส้นก๋วยเตี๋ยว,น้ำปลา) - ร้านอาหารแผงลอย ตลาด - สารไอโอดีน
3 . คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - อาหาร (เส้นก๋วยเตี๋ยว,น้ำปลา) - ร้านอาหารแผงลอย ตลาด - สารไอโอดีน - สถานพยาบาล , ร้านยา

11 4 . ภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพ - แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
- ครู,นักเรียน,อย.น้อย - อสม. - เทศบาล - อบต. - สมัชชา - แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน - SRM - SLM - กองทุนสุขภาพตำบล

12 5 . การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ - การวิเคราะห์ภาระงาน
- งบ UC รพ. , สอ (รพ.สต.) - การวิเคราะห์ภาระงาน - การจ้างคน , OT - สมดุล , พอเพียง

13 - ภาระงานและคนทำงานต้องสมดุล - ใช้คนที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6 . การพัฒนาทุนมนุษย์ - ภาระงานและคนทำงานต้องสมดุล - ใช้คนที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ - พัฒนาคนให้ถูกกับงานที่ทำ

14 งานได้ผล คนเป็นสุข สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงาน ในยุคโลกเปลี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google