งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ ตัวชี้วัดรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ ตัวชี้วัดรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ ตัวชี้วัดรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด
สำนักงานศาสนสมบัติ ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ ตัวชี้วัดรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

2 คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2557
ตัวชี้วัด จำนวนวัดที่มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด สำหรับจังหวัด - แบบสรุปรายชื่อวัดที่จังหวัดส่งรายงานทางการเงินของวัด (ชุดที่ 1)สำหรับวัด - แบบสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2557 (ชุดที่ 2) แผนจำนวนวัดที่ส่งรายงานทางการเงิน ฯ - จะต้องเป็นวัดที่ได้รายงานไว้ในปี รวมอยู่ด้วย

3 (ชุดที่ 1) สำหรับจังหวัด
แบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด ประจำปี 2557 จังหวัด ลำดับ ชื่อวัด อำเภอ ข้อมูลบัญชีวัดที่จัดส่ง หมายเหตุ 2554 2555 2556 2557 สำหรับช่องนี้ต้องเป็นวัดที่ได้รายงานไว้ในปี

4 สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย (ชุดที่ 2) สำหรับวัด
สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย (ชุดที่ 2) สำหรับวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 วัด พ.ศ รายการรับ รวมเงิน รายการจ่าย เดือน วันที่ บาท ส.ต. ต.ค. 56 1 ยอดยกมา รวมรายรับ รวมรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557


ดาวน์โหลด ppt ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ ตัวชี้วัดรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google