งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2549 – เดือนกันยายน พ.ศ.2550 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 รายงานอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ เดือนกันยายน พ.ศ.2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 244 ราย ADR

3 รายงานอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้มาก ได้แก่ Maculo-papular rash จำนวน 92 ราย Angioedema จำนวน 41 ราย Urticaria จำนวน 30 ราย Stevens johnson syndrome จำนวน 21 ราย Anaphylactic shock จำนวน 16 ราย Generalized erythematous จำนวน 9 ราย อื่นๆ จำนวน 44 ราย

4 รายงานอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)
อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญและร้ายแรง Stevens johnson syndrome Anaphylactic shock Co-trimoxazole Phenytoin Dapsone Diclofenac inj. Rifampicin Co-trimoxazole TEN ไม่พบ

5 รายงานอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)

6 ยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)
รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้บ่อย ได้แก่ Penicillins NSAIDs Cephalosporins Sulfa Anticonvulsants Ouinolones Macrolides

7 รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)
Penicillins Cloxacillin Dicloxacillin Penicillin G sodium Amoxicillin Amoxicillin/clavulanic acid Ampicillin Piperacillin/tazobactam NSAIDs Diclofenac Ibuprofen Naproxen Aspirin Meloxicam

8 รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)
Cephalospolins Ceftazidime Ceftriaxone Cefixime Cefotaxime Cephalexin Cefditoren pivoxil Cefaclor Cefpirome Sulfa Bactrim®(trimethoprim/sulfamethoxazole) Nimesulide (Nidol®) Celecoxib (celebrex®) Dapsone Flurosemide

9 รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)
Anticonvulsants Phenytoin Phenobarbital Sodium valproate (Depakine®) Carbamazepine Macrolides Erythromycin Clarithromycin Roxithromycin Azithromycin Ouinolones Ciprofloxacin Norfloxacin Levofloxacin Ofloxacin

10 รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)

11 การรายงานผล กรอกแบบฟอร์ม รายงานผลส่งไปยัง
ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ARPM center) กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

12 Thank you for your attention.


ดาวน์โหลด ppt รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google