งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์
(TPN Patient Care Workshop) 1-3 กรกฎาคม รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม.

2 Contents 1 Adults TPN 2 Pediatric and neonatal TPN 3
Complications of TPN 3 TPN in special population 4

3 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์
1.Adults TPN - Physical and nutritional assessment - Indication for TPN therapy - Requirements of fluid, calorie, protein and micronutrient - Patient monitoring and formula adjustment - Patient education

4 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์
2.Pediatric and neonatal TPN - Physical and nutritional assessment - Indication for TPN therapy - Requirements of fluid, calorie, protein and micronutrient - Patient monitoring and formula adjustment - Patient education

5 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์
3.Complications of TPN - Metabolic - Infectious - Mechanical/technical 4.TPN in special population

6 Nutrition planning becomes a part of medical therapeutics
Definition of nutritional support When normal diets fail to meet the daily requirements. When assessment documents deficiencies or Nutrition planning becomes a part of medical therapeutics

7 Nutrition screening tools
Objective Measurement * Anthropometry * Laboratory * Delayed cutaneous hypersensitivity skin test Subjective Measurement * History-diet/medical/surgical/social -functional/family/GI * Nutrition focused physical assessment * SGA, NRS (2002)

8 Subjective global assessment (SGA)
A.History 1.Weight change Overall loss in past 6 mo: amount___kg, % loss =_____ Change in last 2 wk:_____Increase _____No change _____Decrease 2.Dietary intake change (relative to normal) ____No change _____Change : duration____wks_____months _____Type:_____sub-optimal solid diet _____full liquid diet _____hypocaloric diet _____starvation 3.Gastrointestinal symptomps(that persisted > 2 wks) _____None _____Nausea _____Vomiting _____Diarrhea _____Anorexia

9 Subjective global assessment (SGA)
A.History (cont.) 4.Functional capacity _____No dysfunction (full capacity) _____Dysfunction: duration____wks_____months _____Type:______Working sub-optimally ______Ambulatory ______Bed ridden 5.Disease and its relationship to nutritional requirments Primary diagnosis (specify)___________ Metabolic demand(stress): ______No stress ______Low stress ______Moderate stress ______High stress

10 Subjective global assessment (SGA)
B.Physical (for each specify 0=normal, 1+=mild, 2+=moderate, 3+=severe) _____Loss of subcutaneous fat (triceps, chest) _____Muscle wasting (quadriceps, deltoids) _____Ankle edema _____Sacral edema _____Ascites C.Subjective global assessment rating (select one) _____A=Well nourished _____B=Moderate (or suspected) malnourished _____C=Severely malnourished

11 Nutrition Risk Screening (NRS 2002)
Step 1 :Initial screening 1. Is BMI < 20.5 ? 2. Has the patient lost weight within the last 3 months ? 3. Has the patient had a reduced dietary intake in the last week ? 4. Is the patient severely ill (e.g. in intensive therapy) ? :If the answer is ‘Yes’ to any question, the screening in step 2 is performed. :If the answer is ‘No’ to all questions the patient is re-screened weekly intervals. ;If the patient e.g. is scheduled for a major operation a preventive nutritional care plan is considered to avoid the associated risk status Yes/No

12 Nutrition Risk Screening (NRS 2002)
Step 2 :Final screening Impaired nutrition status Severity of disease (=increase in requirements) Absent Score=0 Normal nutritional status Normal nutritional requirement Mild Score=1 Wt. loss > 5% in 3 mon. or Food intake below 50-75% of normal requirement in preceding week Hip fracture, chronic patients, in particular acute complications: cirrhosis, COPD, chronic hemodialysis, DM, Oncology Moderate Score=2 Wt loss > 5% in 2 mon. or BMI Impaired general condition or Food intake 25-50% of normal requirement in preceding week Major abdominal surgery, stroke, severe pneumonia,Hematologic malignancy

13 Severe Score 3 Wt loss > 5% in 1 mon. (> 15% in 3 mon.) or BMI < Impaired general condition or Food intake 0-25% of normal requirement in preceding week Head injury, Bone marrow transplantation, Intensive care patients (APACHE > 10) Score: Score: =Tol.score Age: If ≥ 70 yrs; add 1 to total score above Score ≥ 3: the patient is nutritionally at risk and a nutritional care plan is initiated Score < 3: weekly rescreening of the patient.If the patient, e.g., is scheduled for a major operation, a preventive nutritional care plan is considered to avoid the associated risk status

14 Severe Nutritional Risk
Presence of ≥ 1 criteria : * Involuntary increase or decrease in weight - ≥ 10 % usual weight over 6 months or - ≥ 5 % of usual weight over 1 month * BMI < 18.5 kg /m2 * SGA grade C or NRS ≥ 3 * Serum albumin < 3 g/dl (with no evidence of hepatic or renal dysfunction)

15 Classification of Protein Energy Malnutrition
Severity Course Main deficit Mild Acute Energy Moderate Chronic Protein Severe Both Both Kwashiorkor - predominantly protein deficiency Marasmus - mainly energy deficiency Marasmic kwashiorkor - combination of chronic energy deficiency and chronic or acute protein deficit

16 Protein deficiency Serum albumin < 3.5 g/dl
Absolute lymphocyte < 1,500 cell/mm3 Serum transferrin < 150 mg/dl Loss of reactivity to common skin test antigens

17 Lab. test for visceral protein
Half-life Normal value Albumin Transferrin Pre-albumin 21 days 7 days 2 days g/dl mg/dl 18-40 mg/dl

18 Severity Pre-albumin (mg/dl) Albumin (g/dl) Transferrin (mg/dl) Mild
Moderate Severe < 2.1 < 100 11-18 5-10.9 < 5

19 Serum albumin (g/dl) Total lymphocytes (cell/mm3) Status of visceral protein < 2.5 1,500-1,800 900-1,500 < 900 Mildly depleted Moderately Severely

20 Creatinine-height index (CHI)
CHI=Actual 24 hr creatinine excretion x 100% Ideal 24 hr creatinine excretion CHI < 80% =mild 60-80% =moderate < 60% = severe Nitrogen balance = Protein-[24hr UUN(g) + 4] 6.25

21 Indication for TPN therapy
Length of expected NPO status < 3 d > 3 d Perform complete Nutrition assessment - EN/PN Premorbid BMI > 18.5 and < 10% Wt. loss Premorbid BMI < 18.5 and > 10% Wt. loss Dextrose containing IV NPO > 3 d or change in clinical status

22 Disease diagnosis GI tract function Yes No Enteral feeding
NPO < 7 d NPO > 7 d PPN TPN

23 1. pt.มีปัญหาการทำงานและการดูดซึมสารอาหารของ GI tract
Indication of PN Adults 1. pt.มีปัญหาการทำงานและการดูดซึมสารอาหารของ GI tract * Massive small bowel resection * GI fistula (high output; >500 ml) * Inflammatory bowel diseases * Bowel obstruction * Persistent GI bleeding, GI ischemia * Hyperemesis gravidarum * Diarrheaอย่างรุนแรงและคาดว่าไม่สามารถรับอาหารทาง EN หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 5- 7 วัน 2. pt.CA ที่มีภาวะmalnutritionอย่างรุนแรง และGIผิดปกติ จนไม่สามารถกินทางOral/รับทางENได้ เกินกว่า 1 wk

24 หายใจล้มเหลว + malnutrition when GI tract is not
Indication of PN Adults (ต่อ) 3. Severe acute pancreatitis ไม่สามารถรับทางENได้เกินกว่า 1 wk e.g.ในpt.ปวดท้องอย่างรุนแรง, มี ascites,fistula output 4. Critical illness คาดว่า GI ทำงานไม่ได้ 5-7 วัน e.g. major surgery, trauma, sepsis 5. Catabolic state ระดับปานกลาง-รุนแรง e.g. pt. ตับ ไต ทางเดิน หายใจล้มเหลว + malnutrition when GI tract is not usable 5-7 days 6. Preoperative in severe malnourished without functional GI tract

25 Indication of PN Adults (ต่อ)
7. Anorexia nervosa ไม่สามารถทนรับทาง ENได้ด้วยเหตุผลทางกายภาพ/ทางอารมณ์

26 Pediatric and neonatal * Massive small bowel resection
Indication of PN Pediatric and neonatal 1. pt.มีปัญหาการทำงานและการดูดซึมสารอาหารของ GI tract * Massive small bowel resection * GI fistula e.g. esophageal, tracheosophageal * Inflammatory bowel diseases e.g. necrotizing enterocolitis(NEC), ulcerative colitis * มีความผิดปกติของผนังหน้าท้องตั้งแต่แรกคลอดและรับทางENไม่ได้เช่น omphalocele, gastroschisis * อาเจียนรุนแรง และคาดว่าไม่สามารถรับทางENได้มากกว่า 3 วัน

27 Pediatric and neonatal (ต่อ)
Indication of PN Pediatric and neonatal (ต่อ) *Diarrhea อย่างรุนแรง เช่นทารกอายุ < 3 เดือน ท้องเสีย > 2 wk เมื่อเพาะเชื้อจากอุจจาระก็ไม่พบเชื้อก่อโรค และรับอาหารทางENแล้วอาการไม่ดีขึ้น * Bowel obstruction e.g. intestinal atresia, imperforated anus, Hirschsprung’s disease 2.Very low birth weight <1,000 g ที่คาดว่า NPO/รับทาง EN ไม่ได้ e.g. respiratory distress syndrome (RDS) 3.pt. CA (เช่นเดียวกับผู้ใหญ่) 4.Severe acute pancreatitis (เช่นเดียวกับผู้ใหญ่) 5.Critical illness (เช่นเดียวกับผู้ใหญ่)

28 Pediatric and neonatal (ต่อ)
Indication of PN Pediatric and neonatal (ต่อ) 6.Catabolic state ระดับปานกลาง-รุนแรง (เช่นเดียวกับผู้ใหญ่) 7.Preoperative in severe malnourished without functional GI tract (เช่นเดียวกับผู้ใหญ่) 8.Anorexia nervosa (เช่นเดียวกับผู้ใหญ่) 9.Inborn error metabolism

29 Contraindication of PN
Hemodynamic instability Severe fluid and electrolyte imbalance Renal failure without dialysis (Almost) complete functions of GI tract Patient’s refusal Terminal and hopeless illness

30 Parenteral Nutrition planning
Complication Energy requirement Macronutrients Monitoring Micronutrients

31 Energy requirement in adults
Total energy expenditure (TEE) TEE=BEE x AF x SF kcal/day 1.Basal energy expenditure (BEE) จากสูตร Harris-Benedict equation Men = 66+(13.7xW)+(5xH)-(6.8xA) Women = 665+(9.6xW)+(1.8xH)-(4.7xA) *W=kg. (actual or usual wt.), H=cm.,A=yr. *ไม่ใช้ในเด็กอายุ < 6 yr *Obesity >120% IBW use adjust BW *Marasmic/underweight actual BW

32 Energy requirement in adults
2.Activity Factor (AF) - with respirator = - bed rest = 1.2 - ambulatory = 1.3 3.Stress Factor (SF)=Metabolic Factor e.g. Fever /1 c Mild infection Moderate infection Minor operation Moderate operation Skeletal trauma Major sepsis Peritonitis Cancer Soft tissue trauma Weight gain Burns ; 10-30% BSA ; 30-50% BSA ; > 50% BSA

33 Energy requirement in adults
BEE x 1.4 (will cover the majority of pt.) 25-30 kcal/kg/day Indirect calorimetry -Resting energy expenditure (REE) REE = [3.9(VO2)+1.1(VCO2)] x 1.44 VO2 =O2 consumption VCO2=CO2 production

34 Energy requirement in Pediatric and neonatal
TEE=BMR (in 24 hr) x AF x SF 1.Basal metabolic rate (BMR) kcal/hr -ดูจากตาราง /BEE/REE 2.Activity Factor (AF) - นอนอยู่แต่บนเตียง = 1.1 - จำกัดการทำกิจกรรม = 1.3 - มีกิจกรรมปานกลาง = 1.5 - มีกิจกรรมมาก = 1.75 3.Stress Factor (SF) (เช่นเดียวกับผู้ใหญ่)

35 Holliday-Segar 10 kg แรก = 100 kcal/kg/day 10 kg ต่อมา = 50 kcal/kg/day น้ำหนักที่เหลือ = 20 kcal/kg/day (water 1 ml/calorie 1 kcal) * ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยหนัก อาจไม่สามารถให้พลังงานได้ครบตามที่กำหนด ในกรณีนี้ในช่วงแรกควรได้รับพลังงานอย่างน้อย 60% ของพลังงานที่ คำนวณได้เพื่อรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่

36 Age (y) kcal/kg >

37 It’s All about Nutrients
Macronutrients  Energy sources  Substrate sources  Modulating functions  CHO, Proteins, Lipids Micronutrients  Non-energy providing nutrients  Regulatory functions  Electrolytes, Trace element, Vitamins Water

38 Carbohydrate (CHO) Macro nutrients Lipid Protein

39 Estimation of calories from PN
Nutrient Kcal/g CHO Dextrose.H2O Dextrose anhydrous Glycerol Fat source Long chain fat emulsion Medium chain fat emulsion 8.3 Protein Amino acids

40 Carbohydrate Primary source of energy for normal healthy person
Principle energy substrate for brain, which utilizes g of glucose per day All CHO are absorbed in the form of glucose Reduce ketone production Facilitates storage of TG in fat tissue Preserve body protein ( gluconeogenesis)

41 *adult ; oxidize glucose = 4-7 mg/kg/min
Carbohydrate Dextrose = Glucose *adult ; oxidize glucose = 4-7 mg/kg/min * load > 7 mg/kg/min; - glycogen, lipid syn.,metabolic complications (hyperglycemia, excess CO2, lipogenesis, LFT สูง fatty liver) * แนะนำ ≤ 5 mg/kg/min *neonate ; oxidize glucose = 6-8 mg/kg/min max.=10-14 mg/kg/min *preterm (very low birth wt.); oxidize glucose = max mg/kg/min *infant & child max mg/kg/min

42 *ในเด็กค่อยๆ ให้ทีละน้อย hyperglycemia, hyperosmolarity
Carbohydrate *ในเด็กค่อยๆ ให้ทีละน้อย hyperglycemia, hyperosmolarity *เริ่ม conc.10%, 10 g/kg/day max. 25 g/kg/day *pt.sepsis/stress hyperglycemia *closely monitored and adjusted in the postoperative period in neonates and children to avoid hyperglycemia * อาจต้อง add insulin *Provide 50-60% of total energy in adults *Provide 40-50% of total energy in infants and children

43 Carbohydrate Age (year) Energy (kcal/kg/d) Glucose (mg/kg/min) Preterm
1-3 4-6 7-10 11-18 80-120 90-120 75-90 65-75 55-75 40-55 10-18 9-14 8-11 7-11 7-8.5

44 Lipids Source of energy Carries of fat-soluble vitamins
Precursors of eicosanoids, modulate immune function Substrate for fat formation in adipose tissue High energy content in a low volume: 9 kcal/g lipids

45 Lipids Lipids Classification-chain length
Short chain FA (C1-5);not used in PN Medium chain FA (C6-11);water soluble, good energy source Long chain FA (C12-22);energy, membrane structure, most of the biologic activity

46 Lipids Lipids Classification-number and position of double bonds
Saturated fatty acids Monounsaturated fatty acids (MUFA) Polyunsaturated fatty acids (PUFA)

47 Lipids FA Intralipid LCT/MCT ClinOleic C/= C8:0 C10:0 C12:0 C14:0
Caprylic acid Capric acid Lauric acid Myristic acid Palmitic acid Stearic acid Oleic acid Linoleic acid Alpha-Lionlenic acid - 0.1 11.0 4.3 22.5 53.8 6.9 29.6 19.1 0.3 6.5 2.0 1.3 35.0 5.8 13.5 2.9 59.5 18.5 Data expressed in weight percent

48 Lipids Mixture soy bean LCT+MCT+Olive oil+Fish oil e.g. SMOFlipid®
2nd 50% Soy bean+50% Coconut(MCT)oil e.g. Lipofundin MCT/LCT® 80% Olive oil +20% Soy bean oil e.g. ClinOleic® 3rd 1st Soy bean + safflower oil, very rich in ω -6 PUFA(LCT) e.g. Intralipid®

49 เด็ก start 0.5 g/kg/day hypertriglyceridemia
Lipids Contents - lipid emulsion based on soybean oil + safflower oil - egg phospholipid = emulsifier - glycerol = isotonic 10% fat emulsion = 1.1 kcal/ml 20% fat emulsion = 2.0 kcal/ml Source of EFA –linoleic acid(ω-6), linolenic acid(ω-3) PUFA (LCT) เด็ก start 0.5 g/kg/day hypertriglyceridemia max g/kg/day, 50% of total energy

50 เด็กที่มีปัญหารุนแรงของระบบหายใจ/sepsis ระบบทำลายเชื้อของร่างกายลดลง
Lipids เด็กที่มีปัญหารุนแรงของระบบหายใจ/sepsis lipid intolerance ระบบทำลายเชื้อของร่างกายลดลง add heparin unit/ml of TPN เพื่อ ช่วยกระตุ้น endothelial lipoprotein lipase ป้องกันการอุดตันในสาย catheter The first days ;infused as slowly as possible < 0.1 g/kg/h with LCT < 0.15 g/kg/h with LCT+MCT Provide 30-40% of total energy in adults max. = 60% ketosis

51 Lipids Recommendations for Fat emulsion Prevent EFA deficiency
- 10% fat emulsion 500 ml x 3 times/wk - 20% fat emulsion 500 ml weekly Acceptable Triglyceride - serum TG < 250 mg/dl 4hr after lipid infusion - serum TG < 400 mg/dl for continues infusion

52 Proteins Tissue synthesis Constitutes of hair, skin, nails, tendon, bones,ligaments,major organs, muscle Precursors of neurotransmitters Major part of antibodies, enzymes, transports of ions and substrates in blood Initiators of muscle contraction

53 Amino acids First to introduce, last to withdraw
Protein deficiency VS Energy deficiency Amino acids as fuel VS as substrate Infusion of glucose along with amino acids g/kg/day Tritration - clinical symptoms and signs - Biochemistry

54 Amino acids Essential Isoleucine Leucine Lysine Methionine
Phenylalanine Threonine Trytophan Valine Conditionally essential Arginine Cysteine Glutamine Histidine Taurine Tyrosine Non- essential Alanine Ornithine Asparagine Proline Aspartic acid 8. Serine Glutamic acid Glycine

55 Specialized amino acid solutions Branch chain amino acids;
Isoleucine, Leucine, Valine Increased metabolic stress Hepatic failure with encephalopathy Higher concentrations of essential amino acids; Renal failure not receiving dialysis Benefit have not been proven in controlled trials

56 Amino acids 3. Conditionally essential amino acids in infants Histidine for neonates and infants up to 6 mon.

57 CHO+AA+Lipid Suggested pediatric parenteral substrate provision
Nutrition Amount Initiation Advancement Usual upper limit CHO AA Lipid -Peripheral -Central 10% D (6-8 mg/kg/min) 50-100% of goal g/kg/d 5% D/day (2-4 mg/kg/min) 100% of goal 8-18 mg/kg/min 12.5% D 25-35% D 3.0g/kg/d

58 Non-protein calories : Nitrogen (NPC:N)
calories from glucose+calories from fat emulsion x 6.25 amino acid (g) Status NPC:N Adult Pediatric Minor catabolic Moderate stress Severe catabolic state Renal failure 50-250:1 :1 :1 150:1 80-100:1 :1

59 Electrolytes Micro nutrients Trace elements Vitamins

60 Potassium Sodium Calcium Phosphate Chloride, Acetate Magnesium Electrolytes

61 Electrolytes Suggested electrolytes in adults (per L)
Conditions that require alteration of amount provided Na mEq K mEq Cl mEq PO mM -Renal function, Fluid status, GI loss, Traumatic brain injury -Renal function, GI loss, Metabolic acidosis, Refeeding -Renal function, GI loss, Acid- base status -Renal function, Refeeding, Bone disease, Hypercalcemia, Rapid healing,Hepatic function

62 Electrolytes Suggested electrolytes in adults (per L)
Conditions that require alteration of amount provided Acetate mEq Ca mEq Mg mEq -Renal function, GI loss, Acid- base status, Hepatic function -Hyperparathyroidism, Malignancy, Bone disease, Immobilization, Acute pancreatitis -Renal function, Refeeding, Hypokalemia

63 Electrolytes in Pediatrics
Preterm Term > 1 year Na (mEq/kg/d) K (mEq/kg/d) Cl (mEq/kg/d) Ca (mg/kg/d) P (mg/kg/d) Mg (mg/kg/d) 3 2 5 80-100 43-62 3-6 60-90 48-68 6-10.5 24-60 18-45

64 Trace Elements Prosthetic groups of enzymes Routine addition of zinc, copper, selenium, chromium, and manganese recommended Addition of molybdenum probable Vitamin and trace element levels should be monitored periodically during long-term PN administration

65 Requirement of Trace element in PN
Trace elements Requirement/day (adult) Zn (mg) Cr (μg) Cu (mg) Mn (μg) Fe (mg) I (μg/kg) Mo (μg) Se (μg) 10-15 60-100 20-130 20-40

66 Trace Elements Trace Elements Comments Zn Cu Cr Mn Mo
-Increase dose with catabolic state, intestinal loss 12.2 mg/L small bowel fluid loss 17.1 mg/kg stool/ileostomy -Reduce or hold dose with biliary disease -Increase to 20 μg with intestinal losses, reduce in renal disease -Reduce dose with biliary disease

67 Vitamins Vitamin requirements - Vitamin requirements during PN therapy are uncertain because they are not based on balance studies. - The requirements for an adult TPN: FDA 2003 (increase in vitamin B1, B6, C and folic acid and include 150 μg of vitamin K)

68 Vitamins in PN Vitamin Amount Thiamine B1 Riboflavin B2 Pyridoxine B6
Cyanocobalamin B12 Niacin Folic acid Pantothenic acid Biotin Ascorbic acid Vit. A Vit. D Vit. E Vit. K 6 mg (3) 3.6 mg 6 mg (4) 5 μg 40 mg 600 μg (400) 15 mg 60 μg 200 mg (100) 3300 IU 10 IU 150 μg

69 Fluid requirement Adults * 30-35 ml/kg * 1 ml/1 kcal
* 100 ml/kg for first 10 kg of wt. plus 50 ml/kg of wt. from kg plus Age ≤ 50 y.;20 ml/kg over 20 kg or Age > 50 y.;15 ml/kg over 20 kg Pediatrics * Holliday-Segar formula * 1,500-1,700 ml/m2 of BSA * 1 ml/1 kcal Fluid need should be calculated with fluid loss (diarrhea, fistula)

70 Fluid and Electrolytes
Variations depending on clinical status PN not meant to correct severe fluid and electrolytes imbalance Water and electrolyte requirements should be adjusted in pediatric patients undergoing surgical procedures or who have on-going losses from stomas or other sites

71 Monitoring Efficacy of therapy Complication detection and prevention
Clinical condition evaluation Clinical outcome determination Growth Metabolic Clinical observations

72 Monitoring Growth  Weight  Height/Length  Head circumference
Metabolic  E’lytes, BUN, Cr, Ca, PO4, Mg, acid-base  Albumin, pre-albumin  CBC, glucose, triglycerides, LFTs, PT/PTT  Urine markers; specific gravity, glucose, ketones, UUN

73 Clinical observations
Monitoring Clinical observations  Vital signs  Intake and output  Catheter site/dressing  Administration system  Growth and development

74 Monitoring Malnourished patients at risk for refeeding syndrome should have serum P, Mg, K and glucose levels monitored closely at initiation of SNS. In pt.with diabetes or risk factors for glucose intolerance, SNS should be initiated with a low dextrose infusion rate and blood and urine glucose monitored closely Blood glucose should be monitored frequently upon initiation of SNS, after any change in insulin dose, and until measurements are stable Serum electrolytes (Na, K, Cl,HCO3) should be monitored frequently upon initiation of SNS until measurements are stable

75 Monitoring Pts. receiving IV fat emulsion should have serum triglyceride levels monitored until stable and when changes are made in the amount of fat administerd Liver function tests should be monitored periodically in patients receiving PN Bone densitometry should be performed upon initiation of long-term SNS and periodically thereafter Postpyloric placement of feeding tubes should be considered in pts. At high risk for aspiration who are receiving EN

76 Follow up : parenteral feeding
Parameter Initial Follow up Electrolytes BUN/Cr Ca, P, Mg Acid-base Albumin/pre-albumin Glucose Triglyceride LFTs CBC Platelets,PT/PTT Daily to weekly Weekly Twice weekly Until stable Daily Weekly to monthly Monthly As indicated

77 Monitoring for Adult Patients on PN
Parameter Baseline Critically ill pateints Stable patients Chemistry screen (Ca, P, Mg, LFTs) Yes 2-3x/week Weekly Electrolytes, BUN, Cr Daily 1-2x/week Serum triglyceride CBC with differential PT,PTT Capillary glucose 3x/day (until consistently <200 mg/dl) (until consistently <200 mg/dl) Weight If possible 2-3x/weekly Intake& output Daily unless fluid status is assessed by physical exam Nitrogen balance As needed Indirect calorimetry

78 Patient education อธิบายให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงความจำเป็น และวิธีปฏิบัติในการแทงเข็มสอดสายเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลาง เพื่อผู้รับบริการให้การยอมรับและร่วมมือ อธิบายความจำเป็นในการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ ประโยชน์ของการให้สารอาหาร ความจำเป็นในการตรวจวัดสัญญาณชีพ การตรวจประเมินเป็นระยะๆ รวมทั้งการตรวจเลือด ความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน

79 PN Complications 1. 2. 3. Metabolic Infectious Mechanical

80 Metabolic complications
Substrate intolerance Fluids & Electrolytes imbalance Acid-Base abnormalities

81 Substrate intolerance
Hyperglycemia Traditional > 220 mg/dl Cardiac surgery pts., BS > 150 mg/dl Surgical critical care pts., maintaining BS mg/dl Pt. sepsis, trauma, burn, CA, Cr deficiency Tx - add Insulin ;aware in neonate hypoglycemia Blood and urine glucose monitored closely

82 Substrate intolerance
Hyperosmolar hyperglycemic nonketotic dehydration ได้รับ glucose osmotic diuresis (from glucosuria), dehydrate/fluid deficit, coma TX - Isotonic/hypotonic saline

83 Substrate intolerance
Excess CO2 production CHO Pt. respiratory distress คั่ง CO2 Tx -Dextrose ≤ 5 mg/kg/min

84 Substrate intolerance
Refeeding syndrome Refers to the metabolic and physiological shifts of fluid, E’lytes and minerals e.g. P, Mg, K Occur in malnourished pts. during rapid nutritional replacement Risk factor; starvation, alcoholism, anorexia, morbid obesity with massive wt. loss

85 Substrate intolerance
Aggressive nutrition support delivery of calories in the form of CHO CHO delivery stimulates insulin secretion during starvation CHO stimulates the release of insulin Causes an intracellular shift of these E’lytes and minerals Insulin shifts K,P into cells Potential for severe hypo P, Mg, K Na retention leads to fluid overload, pulmonary edema and cardiac decompensation

86 Substrate intolerance
Symtoms of refeeding syndrome is characterizied Generalized fatique, lethargy muscle weakness, edema, cardiac arrhythmia, and hemolysis Calories should be initialed and advanced slowly in pt. who are at risk for refeeding syndrome

87 Substrate intolerance
Preventation; start low and go slow Gradual provision of calories over 3 to 5 days Thaimine replacement E’lytes replacement: K, Mg, P

88 Substrate intolerance
Hypoglycemia Abrupt discontinuation of PN can lead to rebound hypoglycemia Excessive or erroneous insulin administration Pts. requiring large doses of insulin have a greater risk for rebound hypoglycemia

89 Substrate intolerance
Prevention 10% dextrose should be infused for 1 or 2 hrs following PN discontinuation avoid a possible rebound hypoglycemia Infusion 1 to 2 hrs taper down in susceptible pts. Obtaining a capillary blood glucose conc. 30 min. to 1 hr after the PN solution is discontinuation will help identify rebound hypoglycemia

90 Substrate intolerance
TX -Initiation of a 10% dextrose infusion -Administer 50% dextrose -Stopping any source of insulin administration

91 Substrate intolerance
Hypertriglyceridemia Serum triglyceride > 220 mg/dL Risk;neonate , very low birth wt, sepsis Tx - Heparin unit/1ml of PN solution กระตุ้น enzyme phospholipase

92 Substrate intolerance
Hypercholesterolemia Phospholipid/triglycerides ratio 10% fat emulsion = 0.12 20% fat emulsion = 0.06 Pts ;very low birth wt

93 Substrate intolerance
Essential fatty acid deficiency (EFAD) Biochemical evidence of EFAD Triene:tetraene ratio > 0.4 Linoleic acid (EFA) M arachidonic acid (tetraene) Oleic acid M eicosatrienoic acid(triene) Risk; immature ถ้าไม่ได้รับ fat 1-2wks Scaly dermatitis, alopecia, anemia, fatty liver, hepatomegaly, thrombocytopenia

94 Substrate intolerance
Prevention; 1-2% of daily energy requirement should be derived from linoleic acid 0.5% of energy from linolenic acid Approximately; twice weekly of - 500 ml of 10% fat emulsion - 250 ml of 20% fat emulsion Alternately; 500 ml of a 20% fat emulsion once a week

95 Substrate intolerance
Azotemia Excessive protein intake Increased BUN Pts. With hepatic or renal disease are prone to developing azotemia Osmotic diuresis, dehydration, coma

96 Substrate intolerance
Hyperammonemia Hepatic immaturity in low birth weight infants Pts . Renal failure ได้รับเฉพาะ EAA ขาด arginine Tx- ลด protein in PN

97 Substrate intolerance
Hepatobiliary complications Disorders of the liver and biliary system are common in pts. receiving PN, long term support Types of Hepatobiliary disoders - Steatosis - Cholestasis - Gallbladder sludge/stones *disorders may coexist

98 Substrate intolerance
Steatosis-Hepatic Fat Dose related Dextrose infusion rates > max. oxidation rate = steatosis, excessive glycogen deposition in liver Elevated liver function tests Can progress to severe dysfunction

99 Substrate Intolerance
Steatosis-Hepatic Fat Steatosis is the condition of hepatic fat accumulation Predominant in adults and is generally benign Modest elevations of serum aminotransferase conc. (AST,ALT)that occur within 2 wks. of PN therapy Most pts. are asymptomic Steatosis is a complication of overfeeding

100 Substrate intolerance
Cholestasis Cholestasis is a condition of impaired bile secretion or frank biliary obstruction - Predominant in children - May also occur in adult pts. receiving long–term PN Cholestasis is a serious complication - it may progress to cirrhosis and liver failure

101 Substrate intolerance
Cholestasis Elevation of; - Alkaline phosphatase (ALP) - Gamma-glutamyl transpeptidase(GGT) - Conjugated (direct) bilirubin conc.>2 mg/dL - With or without jaundice

102 Substrate intolerance
Gallbladder sludge/stones Gallbladder stasis during PN therapy lead to gallstones or gallbladder sludge with subsequent cholecystitis Related more to the lack of enteral stimulation > PN infusion The lack of oral intake results in decreased cholecystokinin (CCK) release - impaired bile flow and gallbladder contractility

103 Substrate intolerance
Gallbladder sludge/stones The duration of PN therapy seems to correlate with the development of biliary sludge Biliary sludge may progress to acute cholecystitis in the absence of gallstones This condition is also referred to as acalculous cholecystitis

104 Fluids & Electrolytes imbalance
Fluid overload พบ fluid overload > fluid deficit Pts. e.g. Critically ill Intake/output Weight gain Osmolarity, Na, Hematocrit dilution effect

105 Fluids & Electrolytes imbalance
Fluid deficit or Dehydration พบร่วมกับ Hyperosmolar hyperglycemic nonketotic dehydration

106 Fluids & Electrolytes imbalance
Hyponatremia/ Hypernatremia Hypokalemia/ Hyperkalemia Hypophosphatemia/ Hyperphosphatemia Hypocalcemia/ Hypercalcemia Hypomagnesemia/ Hypermagnesemia

107 Acid-Base abnormalities
Metabolic acidosis Hyperchloremic metabolic acidosis Metabolic acidosis anion gap Metabolic alkalosis

108 Others Vitamins Trace elements Metabolic bone disease

109 Routine Monitoring Parameters
Base line; E’lytes, Glucose, Ca, Mg, P, Albumin, TG, LFTs, PT, CBC, BUN, Cr Daily; E’lytes, Glucose q6h 2-3 times/week; Ca, Mg ,P Weekly; Prealbumin, LFTs, PT, CBC

110 Infectious complications
Sepsis is a serious complication in PN Cause; Catheters ; PVC > Silicone rubber, multilumen compounding PN-Rx Pts. care-Nurse Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Bacteria gram negative

111 Infectious complications
Prevention; Aseptic techniques; QC in PN, catheters access, dressing Amino acid/glucose infusion giving sets and extensions can be left hrs. in-between changing. Lipid sets should be changed every 24 hrs. PN solution should be changed every 24 hrs Carers should be taught about the signs of catheter related sepsis

112 Infectious complications
Diagnostic criteria; Fever >38.5 c or rise in temp. of >1 c White blood count สูง พบเชื้อในเลือดและ catheter tip

113 Infectious complications
1.ซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อหาตำแหน่งและ source 2.การอักเสบของแผล ถ้ามีหนองให้ทำ gram stain, C/S 3.CBC, UA, Hemoculture, PN solution culture 4.เปลี่ยนขวดสารละลาย และ IV line 5.Fat emulsion-off 6.Tx-IV antibiotics

114 Infectious complications
Indication to remove the catheters Pts.-Septic shock Persistent pyrexia with positive blood cultures after 48 hrs. of appropriate antibiotics fungemia

115 Mechanical/technical complications
e.g. catheter occlusion, pneumothorax, subcutaneous emphysema, thrombosis, arterial injury, air embolism, catheter tear or break

116 TPN in special population
Critical illness Renal failure Hepatic disease Pancreatitis Pulmonary disease Heart failure

117 PHARMACY PRACTICE Experience in the U.S.
Clinical Pharmacist Chart review Drug information Medication group Pharmacy to dose orders Drug utilization review Formulary review Patient care conference

118 Preceptor and teaching
PHARMACY PRACTICE Experience in the U.S. Clinical Pharmacist (cont.) CE and presentation Response to code blue Drug monitor Preceptor and teaching ADR Activity report

119 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google