งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation
1. ปัญหาจากการติดตาม DUE 2. การสั่งยาร้านมูลนิธิฯ นอกเวลาราชการ 3. งานบริหารเวชภัณฑ์ 4. อื่น ๆ

2 ผลการติดตาม DUE เชิงคุณภาพ
ผลการติดตาม เดือน ต.ค. 50-ม.ค. 51 รายการยา จำนวน Case มูลค่า(บาท) Tienam inj 238 3,575,777 Tazocin inj 388 5,477,955 Sulperazon inj 143 2,067,660 Meropenem inj 12 307,558 รวม 781 11,428,950

3 ปัญหาจากการติดตาม DUE
1. การเขียนใบประกอบการสั่งใช้ยา ในเวลา ราชการขอได้ 100% บางรายอาจล่าช้าบ้าง - ปัญหา  การสั่งยาเวรบ่าย-ดึก/ OR ไม่มีใบ ประกอบการสั่งใช้ - แก้ปัญหา  ให้ไป 1 dose ตามดุลพินิจของ เภสัชกร แล้วตามใบ RD ตอนเช้า

4 ปัญหาจากการติดตาม DUE
2. การติดตามเชิงคุณภาพ 4 รายการ (ต.ค ม.ค.51) - ปัญหา  การติดตามเชิงคุณภาพ ติดตามได้เพียง 10% ของจำนวน case ทั้งหมด 781 case เฉลี่ยเดือนละ 195 ราย/เภสัชกร 4 คน - แก้ปัญหา  ปรับระบบงาน พร้อมกำลังคน


ดาวน์โหลด ppt การประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google