งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

2 7 องค์ประกอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ผลลัพธ์ 3 สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ 6 ส่งเสริม สุขภาพ ชุมชน 1 การนำ & การบริหาร 4 ส่งเสริม สุขภาพ บุคลากร รพ. การบริหารทรัพยากร & พัฒนาบุคคล 2 5 ส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ และญาติ

3 1. การนำองค์กร การบริหาร
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา นโยบาย 1.2 โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 1.3 การจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 1.4 กลไก การดูแลและติดตามประเมินผลการบริหารงานที่ ส่งเสริมสุขภาพ 1.5วัฒนธรรมองค์กร

4 2.การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5 3.การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
โครงสร้างทางกายภาพ การจัดการด้านกายภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้มีการส่งเสริมสุขภาพ

6 4.การส่งเสริมสุขภาพ สำหรับบุคลากรของ โรงพยาบาล
กฎระเบียบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร กิจกรรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ และการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ระบบข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร

7 5. การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ
5. การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ การปรับระบบบริการของโรงพยาบาล ระบบข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ การส่งเสริมสุขภาพ การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

8 6.การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยโรงพยาบาลเครือข่าย การสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 7.ผลลัพธ์ของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ 1.พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ 2. พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพ 3. พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของชุมชน

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google