งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๔.พยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๔.พยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๔.พยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กน”

2 มาตรากน หรือแม่กน คือ พยางค์ที่มีตัว น สะกด หรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว น สะกด ได้แก่

3 ตัวอย่าง เจริญ อ่านว่า จะ เริน ตฤณ อ่านว่า ตริน
อวสาน อ่านว่า อะ-วะ-สาน กุญชร อ่านว่า กุน-ชอน

4 ทมิฬ อ่านว่า ทะ-มิน น้ำตาล อ่านว่า น้ำ-ตาน
น้ำตาล อ่านว่า น้ำ-ตาน ทมิฬ อ่านว่า ทะ-มิน อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา-สาน-หะ-บู-ชา กาญจน์ อ่านว่า กาน

5 กาสร อ่านว่า กา-สอน มลทิน อ่านว่า มน -ทิน เทวัญ อ่านว่า เท-วัน

6 กติกา เริ่มเล่น ไปกันเลย กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4.หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร

7 ก. กินน้ำใต้ศอก ข. กินบนเรือน ง. กินปูนร้อนท้อง
๑. สำนวนใดมีมาตรา “แม่กน”ทั้งหมด ก. กินน้ำใต้ศอก ข. กินบนเรือน ค.ขี้รดบนหลังคา ง. กินปูนร้อนท้อง

8 ๒.ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กน ทั้งหมด
ก. บัณฑิต คนพาล ข. ทมิฬ โจรปล้น ง. มลทิน กุญชร ค. ชำนาญ กาลเวลา

9 ๓. ข้อใดมีมาตรา “แม่กน” ๑ คำ
ก. วิเชียรฉันท์ ข. นวลสมร ค. บังอร ง. ธัญญาอาหาร

10 ๔. ข้อใดมีมาตรา “แม่กน”ต่างข้ออื่น
ก. ธัญญา ข. ความสำคัญ ง. สรรเสริญ ค. กาลเวลา

11 ๕. ข้อใดมีมาตรา “แม่กน”ต่างข้ออื่น
ก. อาคาร ข. กุศล ค. บุคคล ง. ผลบุญ

12 ๖. ข้อใด ไม่มี มาตรา “แม่กน”
ข. มารดา ก. กาญจนา ค. วรรณคดี ง. วรรคไว้

13 ๗. ข้อใดไม่มี มาตรา “แม่กน”
ก. ตฤณ สัณจร ข. กิจกรรม ทัศนะ ค. มลทิน ถวิลหา ง. ปีขาล ซมซาน

14 ๘. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กน”เหมือนกัน
ก. กาล ผลิตผล ข. คนพาล สันดาร ค.สรรสร้าง ทางเดิน ง. เชิญชวน นวลนาง

15 ๙. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กน” ทุกพยางค์
ก. กาล ผลิตผล ข. คนพาล สันดาร ค. สรรสร้าง ทางเดิน ง. เชิญชวน นวลนาง

16 ๑๐.ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กน”ทุกพยางค์
ข. บรรณาการ เจริญ ก.อักษร เสกสรร ค. ศูนย์ ศาล ง. สมภาร เหตุการณ์

17 ไชโย...เก่งจังเลยชนะครั้งที่๔
ดูเฉลย

18 เฉลย ๑. ข ๒.ง ๓ ค ๔.ค ๕.ก ๖. ง ๗. ข ๘. ก ๙ ข ๑๐. ค พักก่อนดีไหมคะ

19 ขอบคุณคะ ไปค้นคว้าแม่กนในหนังสือต่อดีไหมคะ

20 ไปค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดได้เลย

21 ไปต่อ “แม่กบ”เลย

22 ต้าย ! ตาย ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ๔.พยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google